Giới thiệu về gem Simple Command trong Rails

1.Mở đầu

Ở bài viết này, mình xin giới thiệu tới các bạn gem Simple Command dùng để xây dựng và sử dụng Services Object một cách đơn giản và chuẩn hóa. Simple Command hỗ trợ tạo mới và kiểm tra trạng thái của action nào đó trong một đối tượng rất dễ dàng.

2.Cài đặt

Thêm dòng này vào Gemfile của bạn:

gem 'simple_command'

Sau đó thực hiện:

bundle install

3.Sử dụng

Đây là một ví dụ về xác thực người dùng

Trong file Service Object Sử dụng từ khóa "prepend" để thêm SimpleCommand vào file Service.

# define a command class
class AuthenticateUser
 # put SimpleCommand before the class' ancestors chain
 prepend SimpleCommand

 # optional, initialize the command with some arguments
 def initialize(email, password)
  @email = email
  @password = password
 end

 # mandatory: define a #call method. its return value will be available
 #      through #result
 def call
  if user = User.authenticate(@email, @password)
   return user
  else
   errors.add(:authentication, I18n.t "authenticate_user.failure")
  end
  nil
 end
end

Trong file Controller:

class Api::SessionsController < Api::BaseController
 def create
  command = AuthenticationService.call params[:access_token]
  if command.success?
   render json: command.result, serializer: EmployeeSerializer
  else
   render json: {errors: command.errors}
  end
 end
end

Khởi tạo đối tượng mới thông qua Simple Command thì không cần gọi lại từ khóa "new" vì trong thư viện của Simple Command đã làm giúp chúng ta việc đó:

module SimpleCommand
 attr_reader :result

 module ClassMethods
  def call(*args)
   new(*args).call
  end
 end

 def self.prepended(base)
  base.extend ClassMethods
 end

 def call
  fail NotImplementedError unless defined?(super)

  @called = true
  @result = super

  self
 end

Hàm call của module simple_command

 • Có 2 instance variable: called và result
 • Trong đó biến called đc set = true khi hàm call đc gọi, biến result chứa kết quả trả về từ module ClassMethods khai báo bên trên

Simple Command cung cấp một số hàm để tiện lợi cho việc kiểm tra trạng thái các action của đối tượng được tạo ra từ việc call method ở trên:

 def success?
  called? && !failure?
 end

 def failure?
  called? && errors.any?
 end

 def errors
  @errors ||= Errors.new
 end

4.Viết Rspec

Tạo file spec/commands/authenticate_user_spec.rb

describe AuthenticateUser do
 subject(:context) { described_class.call(username, password) }

 describe '.call' do
  context 'when the context is successful' do
   let(:username) { 'correct_user' }
   let(:password) { 'correct_password' }
   
   it 'succeeds' do
    expect(context).to be_success
   end
  end

  context 'when the context is not successful' do
   let(:username) { 'wrong_user' }
   let(:password) { 'wrong_password' }

   it 'fails' do
    expect(context).to be_failure
   end
  end
 end
end

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây! Xin chào và hẹn gặp lại ^^!

Nguồn tham khảo: https://github.com/nebulab/simple_command