+2

Rails 6 thêm hỗ trợ cho multi environment credentials

1. Mở đầu

Trong các ứng dụng có nhiều secretscredentials khác nhau mà chúng ta cần sử dụng như API keys, secrets,... Đối với những secrets đó, chúng ta cần quản lý credentials một cách thuận tiện và an toàn.

 • Rails 5.1 đã thêm một tính năng sử dụng secrets để quản lý việc xác nhận thông tin đăng nhập.

 • Rails 5.2 đã thay thế secrets bằng credentials, vì các secrets được mã hóa và không được mã hóa khiến việc quản lý chúng trở nên khó khăn hơn.

Một tập hợp các tệp đã được sử dụng để quản lý các credential này:

 • config/credentials.yml.enc
 • config/master.key

config/credentials.yml.enc là một tệp được mã hóa lưu trữ các credential.

config/master.key chứa RAILS_MASTER_KEY được sử dụng để giải mã config/credentials.yml.enc.

1.1 Tương tác với credentials

Như config/credentials.yml.enc được mã hóa, chúng ta không nên trực tiếp đọc hoặc ghi vào nó. Thay vào đó, sử dụng các tiện ích được cung cấp bởi Rails để abstract encryptiondecryption

1.2 Add/Update credentials

Có thể edit credential bằng command như sau

$ EDITOR=vim rails credentials:edit

Câu lệnh này sẽ mở trình chỉnh sửa VIM với version được giải mã của tệp credentials.

Có thể thêm thông tin đăng nhập mới ở định dạng YAML như sau

aws:
 access_key_id: 123
 secret_access_key: 345
github:
 app_id: 123
 app_secret: 345
secret_key_base: 

Khi lưu nó, nó sẽ mã hóa lại bằng chính master key.

Nếu editor mặc định không được đặt và chưa chỉ định editor, thì nhận được thông báo sau:

$ rails credentials:edit
No $EDITOR to open file in. Assign one like this:

EDITOR="mate --wait" bin/rails credentials:edit

For editors that fork and exit immediately, it's important to pass a wait flag,
otherwise the credentials will be saved immediately with no chance to edit.

1.3 Đọc credentials bằng command

> Rails.application.credentials.config
#=> {:aws=>{:access_key_id=>"123", :secret_access_key=>"345"}, :github=>{:app_id=>"123", :app_secret=>"345"}}
> Rails.application.credentials.github
#=> {:app_id=>"123", :app_secret=>"345"}
> Rails.application.credentials.github[:app_id]
#=> "123"

1.4 Quản lý multi environment credentials trước Rails 6

Không có hỗ trợ nào được build cho multiple environment credentials trước Rails 6.

Có thể quản lý credentials cho các môi trường khác nhau nhưng tùy thuộc vào việc chỉ định rõ ràng credentials nào sẽ sử dụng cho một môi trường cụ thể.

Có thể lưu trữ credentials trong một tệp duy nhất như sau:

development:
 aws:
  access_key_id: 123
  secret_access_key: 345

production:
 aws:
  access_key_id: *******-****-****-*****-*********
  secret_access_key: *******-****-****-*****-********* 

Thử lại bằng lệnh sau

> Rails.application.credentials[Rails.env.to_sym][:aws][:access_key_id]
#=> "123"

Một số vấn đề xảy ra:

 • Chỉ có 1 master key và mọi người trong nhóm phát triển đều có quyền truy cập vào nó. Điều đó có nghĩa là mọi người trong nhóm phát triển đều có quyền truy cập vào môi trường production.
 • Cần chỉ định rõ ràng environment credentials nào sẽ sử dụng trong code.

2. Quản lý multi environment credentials với Rails 6

Rails 6 đã support cho credentials đa môi trường. Cung cấp tiện ích để dễ dàng tạo và sử dụng credentials trên môi trường cụ thể. Mỗi loại đều có encryption keys riêng.

2.1 Global Credentials

Những thay đổi được thêm vào trong PR trên là tương thích ngược. Nếu không có credentials cho môi trường cụ thể thì Rails sẽ sử dụng credentials chung và master key trong các tệp sau:

 • config/credentials.yml.enc
 • config/master.key

Chỉ sử dụng cấu hình chung cho môi trường developmenttest và chia sẻ config/master.key với toàn bộ nhóm.

2.2 Tạo credentials cho môi trường Production

Để tạo credentials cho môi trường production, có thể chạy lệnh sau:

$ rails credentials:edit --environment production

Kết quả như sau

 • Tạo config/credentials/production.key nếu thiếu.
 • Tạo config/credentials/production.yml.enc nếu thiếu.
 • Decrypts và mở tệp production credentials trong editor mặc định.

Chia sẻ production.key với các thành viên có quyền truy cập để deploy production.

Thêm credentials như sau:

aws:
 access_key_id: *******-****-****-*****-*********
 secret_access_key: *****************************

Tương tự, có thể tạo credentials cho các môi trường khác nhau như staging.

2.3 Sử dụng credentials trong Rails

Đối với bất kỳ môi trường nào, Rails sẽ tự động phát hiện credentials nào để sử dụng. credentials của môi trường cụ thể sẽ được ưu tiên hơn global credentials.

Nếu có credentials của môi trường cụ thể thì sẽ được sử dụng nếu không Rails sẽ mặc định là global credentials.

Môi trường Development:

$ rails c
> Rails.application.credentials.config
#=> {:aws=>{:access_key_id=>"123", :secret_access_key=>"345"} }}
> Rails.application.credentials.aws[:access_key_id]
#=> "123"

Môi trường Production:

$ RAILS_ENV=production rails c
> Rails.application.credentials.config
#=> {:aws=>{:access_key_id=>"*******-****-****-*****-*********", :secret_access_key=>"***************************"}}
> Rails.application.credentials.aws[:access_key_id]
#=> "*******-****-****-*****-*********"

2.4 Lưu trữ encryption key qua environment variables

Có thể đặt giá trị của encryption keys trong biến môi trường cụ thể Rails sẽ tự động phát hiện và sử dụng nó.

Có thể sử dụng biến môi trường chung RAILS_MASTER_KEY hoặc biến môi trường cụ thể như RAILS_PRODUCTION_KEY

Nếu biến này được đặt thì không cần tạo file *.key. Rails sẽ tự động phát hiện các biến này và sử dụng chúng để encrypt/decrypt cho file credential.

Ví dụ trên Heroku hoặc các nền tảng tương tự như sau:

# Setting master key on Heroku 
heroku config:set RAILS_MASTER_KEY=`cat config/credentials/production.key`

Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây! Xin chào và hẹn gặp lại ^^!

Link tham khảo: https://blog.saeloun.com/2019/10/10/rails-6-adds-support-for-multi-environment-credentials#interacting-with-credentials


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.