+5

Chia sẻ 1 số mẹo CSS hay

Giới thiệu

Hi chào mọi người , hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ 1 số mẹo CSS nhỏ nhỏ hay hay cho các bạn làm Frontend tham khảo nhé.

CSS Technique

1. Make placeholder cho contenteditable bằng CSS Để làm được mình sẽ sử dụng :empty để style trong trạng thái chưa có gì được nhập vào với pseudo :before. Khi có nội dung được nhập vào thì sẽ truyền vào content: attr() Cụ thể như sau:


HTML

<div contenteditable="true" placeholder="会社名を入力してみてください"></div>

CSS

[contenteditable=true]:empty:before{
 content: attr(placeholder);
 pointer-events: none;
 display: block; /* For Firefox */
}

div[contenteditable=true] {
 border: 1px dashed #AAA;
 width: 290px;
 padding: 15px;
}

2. Làm background cắt chéo bằng clip-path
Bình thường chúng ta hay sử dụng transform để làm méo nghiêng nhưng sử dụng clip-path cũng có thể làm được nhé.
HTML

<h1 class="title">Make Awesome Things Together <span>17</span></h1>


CSS

clip-path: polygon(0 0, 100% 0%, 100% 60%, 0% 100%);

Sau khi sử dụng clip-path mình được như hình dưới

3. Readmore toggle bằng CSS
Tạo toggle đơn giản readmore và show less đơn giản chỉ với CSS

.readmore
  input#post-1.readmore__input(type="checkbox")
  .readmore__text aaaaaa
    span.readmore__text-target
      aaaaaa
      <br> aaaaaa
      <br> aaaaaa
      <br> aaaaaa
      <br> aaaaaa
      <br> aaaaaa
      <br> aaaaaa
      <br> aaaaaa
      <br> aaaaaa
  labe.readmore__trigger(for="post-1")

.readmore {
  &__input {
    display: none;
    &:checked ~ .readmore__text . readmore__text-target {
      opacity: 1;
      font-size: inherit;
      max-height: 999em;
    }
    & ~ .readmore__trigger:before {
      content: 'Readmore';
    }
    &:checked ~ .readmore__trigger:before {
      content: 'Close'
    }
  }
  &__text {
    &-target {
      opacity: 0;
      max-height: 0;
      font-size: 0;
      transition: .15s ease;
    }
  }
  &__trigger {
    cursor: pointer;
    display: inline-block;
    padding: 0 .5em;
    color: #666;
    font-size: .9em;
    line-height: 2;
    border: 1px solid #ddd;
    border-radius: .25em;
  }
}

Demo

Lời kết

Hi vọng những tip nhỏ trên sẽ có ích cho mọi người nhé.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.