Một số Combinator hữu ích hay dùng trong CSS

1. Adjacent sibling selectors :

tag01 + tag02 {CSS} : Chọn tất cả thành phần tag02 được đặt cùng cấp và kề ngay sau thành phần tag01( mỗi tag01 chỉ có 1 tag02 kề ngay sau ).

Ví dụ minh họa:

Trong ví dụ trên thì bạn có thể hiểu rõ hơn rằng khi dùng div + p {} thì chỉ các thẻ <p> cùng cấp với <div> và liền kề ngay sau <div> sẽ nhận được CSS là có nền màu vàng( chỉ chọn những thẻ <p> kề sau đầu tiên ), còn lại các thẻ <P> là con của <div> và không nằm liền kề sẽ không nhận được CSS.

2. General sibling selectors :

tag01 ~ tag02 {CSS} : Chọn tất cả thành phần tag02 khi có thành phần tag01 cùng cấp ở trước.

ví dụ minh họa:

Từ ví dụ này bạn có thể hiểu đơn giản đây là trường hợp mở rộng hơn cho Adjacent sibling selectors, tức là nếu tag01 + tag02 {CSS}chỉ chọn 1 phần từ là kề ngay sau thì tag01 ~ tag02 {CSS} sẽ là chọn tất cả các phần từ là kề sau và cùng cấp. Cụ thể ở đây có tất cả 3 thẻ <p> là kề sau của <div> sẽ đều có nền màu vàng.

3. Child selectors :

tag01 > tag02 {CSS} : Chọn tất cả thành phần tag02 là con cấp 1 của thành phần tag01.

Ví dụ minh họa:

Trong ví dụ này thì chỉ những thẻ <p> là con cấp 1 của <div> sẽ nhận CSS có nền màu vàng, còn lại các thẻ <p> không phải là con hoặc là con nhưng ở cấp 2 thì sẽ không nhận được CSS.

4. Descendant selectors :

tag01 tag02 {CSS} : Chọn tất cả thành phần tag02 bên trong thành phần tag01.

Ví dụ minh họa:

Ở ví dụ này thì đây lại là trường hợp mở rộng hơn cho Child selectors tức là nếu tag01 > tag02 {CSS} chỉ chọn các phần tử là con cấp 1, thì tag01 tag02 {CSS}sẽ chọn toàn bộ các tag02 là con của tag01 mà không quan tâm đến tag02 là con cấp thứ bao nhiêu.


Trên đây là phần chia sẻ nho nhỏ của mình về một số Combinator hữu ích hay dùng trong CSS, mong rằng bài viết này sẽ có ích đối với bạn. Nếu bạn có thêm những lưu ý mới hãy chia sẻ cho mình biết dưới bình luận nhé! Cảm ơn bạn 😊 😊

All Rights Reserved