Bắt đầu Nodejs - Mongoose API (Authentication - CRUD) cho người mới học

Trong bài viết này, mình và các bạn sẽ cùng thực hiện Authentication và CRUD của 1 ứng dụng Nodejs API một cách đơn giản, phù hợp với những bạn mới học và mới bắt đầu tiếp cận với nodejs.

1. Chuẩn bị

 • JavaScript
 • Node.js
 • Postman
 • Express (JS framework)
 • MongoDB (Database)
 • Npm (quản lý các package)
 • Visual Studio Code (hoặc Sublime Text)

2. Tạo Project

Đầu tiên hãy tạo 1 thư mục để triển:

~~$ mkdir MyNodeProject
~~$ cd MyNodeProject
...:~/MyNodeProject$ npm init

Đến đây bạn đã có 1 file package.json:

{
 "name": "demo",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "author": "",
 "license": "ISC"
}

Tiếp theo bạn cần thiết lập Express bằng cách:

...:~/MyNodeProject$ npm i express

File package.json của bạn sẽ có dạng như này:

{
 "name": "demo",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "author": "",
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
  "express": "^4.16.4"
 }
}

Rồi, bạn tạo 1 file index.js giống như main ở trong package.json

...:~/MyNodeProject$ touch index.js

Trong file index.js sẽ cần thiết lập như sau:

const express = require('express')
const app = express()
const PORT = 8797
app.use('/', (req, res) => {
  res.json({"mess": "Hello Would!"})
})

app.listen(PORT, () => {console.log("Server started on http://localhost:"+PORT)})

module.exports = app;

Thử start nhé:

...:~/MyNodeProject$ node index.js

Và mở Postman chạy http://localhost:8797, bạn sẽ có được:

Để server tự động start lại sau khi có sự thay đổi thì bạn cần cài nodemon:

...:~/MyNodeProject$ npm i nodemon

Và thiết lập package.json như sau:

{
 "name": "demo",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "devstart": "nodemon run index.js",
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "author": "",
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
  "express": "^4.16.4",
  "nodemon": "^1.18.10"
 }
}

Chạy:

...:~/MyNodeProject$ npm run devstart

Các package cần dùng:

 • body-parser (parse các request tới server)
 • express (làm cho ứng dụng chạy)
 • nodemon (restart khi có thay đổi xảy ra)
 • mongoose (mô hình hóa object data để đơn giản hóa các tương tác với MongoDB)
 • bcrypt (hashing và salting passwords)
 • express session (xử lý sessions)
 • connect-mongo (lưu trữ session trong MongoDB)
 • dotenv (sử dụng .env)
 • express-validator
 • morgan
...:~/MyNodeProject$ npm i body-parser mongoose bcrypt express session connect-mongo dotenv express-validator morgan

3. Authentication

3.1. Connect MongoDB

Ở bài này mình sẽ kết nối db ở https://mlab.com/

Bấm CONTINUE và đặt DATABASE NAME là mynodeproject_db

Đến đây, bạn hãy tạo 1 database user, và bạn đc cũng cấp 1 link connect db:

mongodb://<dbuser>:<dbpassword>@ds111549.mlab.com:11549/mynodeproject_db

Quay trở lại với project, tạo 1 file .env ngang hàng với index.js

DB_URL = mongodb://<dbuser>:<dbpassword>@ds111549.mlab.com:11549/mynodeproject_db
PORT = 8797

Thay thế <dbuser><dbpassword> bằng database user và password bạn vừa tạo.

Rồi, trong file index.js

const express = require('express')
const dotenv = require('dotenv')
const mongoose = require('mongoose')

const app = express()
const PORT = process.env.PORT || 8797
const db = mongoose.connection;

dotenv.config()

//connect db
mongoose.connect(process.env.DB_URL, { useNewUrlParser: true }).then(() => console.log('DB Connected!'));
db.on('error', (err) => {
  console.log('DB connection error:', err.message);
})

app.use('/', (req, res) => {
  res.json({"mess": "Hello Would!"})
})

app.listen(PORT, () => {console.log("Server started on http://localhost:"+PORT)})

module.exports = app;

Chạy lại npm run devstart để kiểm tra kết nối.

3.2. Register User

3.2.1. Models

Từ thư mục root, tạo src/models/UserModels.js

const mongoose = require('mongoose')
const Schema = mongoose.Schema

const userSchema = new Schema({
  email: {type: String, unique: true, required: true, trim: true},
  username: {type: String, required: true, trim: true, minlength: 2},
  role: {type: String, enum: ['admin', 'customer']},
  password: {type: String, required: true, trim: true, minlength: 6},
  password_confirm: {type: String, required: true, trim: true, minlength: 6},
});

module.exports = mongoose.model('User', userSchema)

3.2.2. Controllers

Tại src/controllers/UserControllers.js

const User = require('../models/UserModels')
const bcrypt = require('bcrypt')

exports.register = function(req, res, next){  
  User.findOne({email: req.body.email}, (err, user) => {
    if(user == null){ //Kiểm tra xem email đã được sử dụng chưa
      bcrypt.hash(req.body.password, 10, function(err, hash){ //Mã hóa mật khẩu trước khi lưu vào db
        if (err) {return next(err);}
        const user = new User(req.body)
        user.role = ['customer'] //sau khi register thì role auto là customer
        user.password = hash;
        user.password_confirm = hash;
        user.save((err, result) => {
          if(err) {return res.json({err})}
          res.json({user: result})
        })
      })
    }else{
      res.json({err: 'Email has been used'})
    }
  })
}

3.2.3. Validator

Tạo src/validators/validator.js

const User = require('../models/UserModels')

exports.UserValidator = function(req, res, next){
  //name
  req.check('email', 'Invalid email.').isEmail();
  req.check('email', 'Email is required.').not().isEmpty();
  req.check('username', 'Username is required.').not().isEmpty();
  req.check('username', 'Username must be more than 1 characters').isLength({min:2});
  req.check('password', 'Password is required.').not().isEmpty();
  req.check('password', 'Password must be more than 6 characters').isLength({min:6});
  req.check('password_confirm', 'Password confirm is required.').not().isEmpty();
  req.check('password_confirm','Password mismatch').equals(req.body.password);

  //check for errors
  const errors = req.validationErrors();
  if(errors){
    const firstError = errors.map(error => error.msg)[0];
    return res.status(400).json({error: firstError});
  }
  next();
}

3.2.4. Routes

Tạo src/routes/routes.js

const express = require('express')
const router = express.Router()
const {register} = require('../controllers/UserControllers')
const {UserValidator} = require('../validators/validator')

router.post('/register', UserValidator, register)

module.exports = router;

3.2.5. Cấu hình lại index.js

const express = require('express')
const dotenv = require('dotenv')
const morgan = require('morgan')
const bodyParser = require('body-parser')
const expressValidator = require('express-validator')
const routes = require('./src/routes/routes')
const mongoose = require('mongoose')

const app = express()
const PORT = process.env.PORT || 8797
const db = mongoose.connection;

dotenv.config()

//connect db
mongoose.set('useCreateIndex', true)
mongoose.connect(process.env.DB_URL, { useNewUrlParser: true }).then(() => console.log('DB Connected!'));
db.on('error', (err) => {
  console.log('DB connection error:', err.message);
})

app.use(morgan("dev"))
app.use(bodyParser.json())
app.use(expressValidator())

app.use('/', routes)

app.listen(PORT, () => {console.log("Server started on http://localhost:"+PORT)})

module.exports = app;

3.2.6. Test

3.3. Login

3.3.1. index.js

/*
...
*/
const session = require('express-session')
const MongoStore = require('connect-mongo')(session);
/*
...
*/
app.use(session({
  secret: 'work hard',
  resave: true,
  saveUninitialized: false,
  store: new MongoStore({
    mongooseConnection: db
  })
}));
/*
...
*/

3.3.2. Controllers

exports.login = function(req, res){
  User.findOne({email: req.body.email}).exec(function(err, user){
    if(err) {
      return res.json({err})
    }else if (!user){
      return res.json({err: 'Username and Password are incorrect'})
    }
    bcrypt.compare(req.body.password, user.password, (err, result) => {
      if(result === true){
        req.session.user = user
        res.json({
          user: user,
          "login": "success"
        })
      }else{
        return res.json({err: 'Username and Password are incorrect'})
      }
    })
  })
}

3.3.3. Routes

/*
...
*/
const {register, login} = require('../controllers/UserControllers')

function requiresLogout(req, res, next){
  if (req.session && req.session.user) {
    return res.json({err: 'You must be Logout in to Login continue'});    
  } else {
    return next();
  }
}
router.post('/login', requiresLogout, login)
/*
...
*/

3.4. Logout

3.4.1. Controllers

exports.logout = function(req, res){
  if (req.session) {
    // delete session object
    req.session.destroy(function(err) {
      if(err) {
        return res.json({err});
      } else {
        return res.json({'logout': "Success"});
      }
    });
  }
}

3.4.2. Routes

/*
...
*/
const {register, login, logout} = require('../controllers/UserControllers')

function requiresLogin(req, res, next) {
  if (req.session && req.session.user) {
    return next();
  } else {
    return res.json({err: 'You must be logged in to view this page.'});
  }
}

router.get('/logout', requiresLogin, logout)
/*
...
*/

4. CRUD posts

4.1. Models

// src/models/PostModels.js


const mongoose = require('mongoose')
const Schema = mongoose.Schema
// const Topic = require('./TopicModels')

const postSchema = new Schema({
  title: {type: String, required: true, minlength: 4, maxlength: 150},
  content: {type: String, required: true, minlength: 4, maxlength: 2000},
  poster: {type: Schema.Types.ObjectId, ref: 'User'},
  created: {type: Date, default: Date.now},
  updated: {type: Date}
});

module.exports = mongoose.model('Post', postSchema)

4.2. Validator

// src/validators/validator.js

/*
...
*/
exports.PostValidator = function(req, res, next){
  //title
  req.check('title', 'Title is required.').notEmpty();
  req.check('title', 'Title must be between 4 to 150 characters').isLength({min:4, max:150});
  //content
  req.check('content', 'Write a content').notEmpty();
  req.check('content', 'Content must be between 4 to 2000 characters').isLength({min:4, max:2000});

  //check for errors
  const errors = req.validationErrors();
  if(errors){
    const firstError = errors.map(error => error.msg)[0];
    return res.status(400).json({error: firstError});
  }
  next();
}

4.3. Controllers

// src/controllers/PostControllers.jsconst Post = require('../models/PostModels')

exports.listPost = function(req, res){
  const col = 'title content poster created updated'
  Post.find({}, col, (err, posts) => {
    if(err) {return res.json({err})}
    res.json({posts: posts})
  })
}

exports.detailPost = function(req, res){
  Post.findById(req.params.id).populate('poster').exec(function(err, post) {
    if(err) {return res.json({err})}
    res.json({
      title: post.title,
      content: post.content,
      poster: post.poster.username,
      created: post.created,
      updated: post.updated
    })
  })
}

exports.createPost = function(req, res){
  const post = new Post(req.body)
  post.poster = req.session.user._id
  post.save().then(result => {
    res.json({post: result})
  })
}

exports.editPost = function(req, res){
  Post.findById(req.params.id, 'title content', (err, post) => {
    if(err) {return res.json({err})}
    post.title = req.body.title
    post.content = req.body.content
    post.updated = Date.now()
    post.save().then(result => {
      res.json({post: result})
    })
  })
}

exports.deletePost = function(req, res){
  Post.remove({_id: req.params.id}, (err) => {
    if(err) {return res.json({err})}
    res.json({'mess': 'Delete success'})
  })
}

4.4. Routes

/*
...
*/
const {listPost, detailPost, createPost, editPost, deletePost} = require('../controllers/PostControllers')
const {PostValidator, UserValidator} = require('../validators/validator')
/*
...
*/
router.get('/posts', requiresLogin, listPost)
router.get('/post/:id',requiresLogin, detailPost)
router.post('/post/new', requiresLogin, PostValidator, createPost)
router.put('/post/:id/edit', requiresLogin, PostValidator, editPost)
router.delete('/post/:id', requiresLogin, deletePost)

5. End

Như vậy là đã hoàn thành chức năng Authentication và CRUD 1 cách đơn giản. Hi vọng là bài viết này sẽ 1 phần nào đó giúp được các bạn mới bắt đầu học Nodejs như mình.

Nếu thấy hay, hãy upvote, share để được đẹp trai và xinh gái hơn.