+29

Bắt đầu Nodejs - Mongoose API (Authentication - CRUD) cho người mới học

Trong bài viết này, mình và các bạn sẽ cùng thực hiện Authentication và CRUD của 1 ứng dụng Nodejs API một cách đơn giản, phù hợp với những bạn mới học và mới bắt đầu tiếp cận với nodejs.

1. Chuẩn bị

 • JavaScript
 • Node.js
 • Postman
 • Express (JS framework)
 • MongoDB (Database)
 • Npm (quản lý các package)
 • Visual Studio Code (hoặc Sublime Text)

2. Tạo Project

Đầu tiên hãy tạo 1 thư mục để triển:

~~$ mkdir MyNodeProject
~~$ cd MyNodeProject
...:~/MyNodeProject$ npm init

Đến đây bạn đã có 1 file package.json:

{
 "name": "demo",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "author": "",
 "license": "ISC"
}

Tiếp theo bạn cần thiết lập Express bằng cách:

...:~/MyNodeProject$ npm i express

File package.json của bạn sẽ có dạng như này:

{
 "name": "demo",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "author": "",
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
  "express": "^4.16.4"
 }
}

Rồi, bạn tạo 1 file index.js giống như main ở trong package.json

...:~/MyNodeProject$ touch index.js

Trong file index.js sẽ cần thiết lập như sau:

const express = require('express')
const app = express()
const PORT = 8797
app.use('/', (req, res) => {
  res.json({"mess": "Hello Would!"})
})

app.listen(PORT, () => {console.log("Server started on http://localhost:"+PORT)})

module.exports = app;

Thử start nhé:

...:~/MyNodeProject$ node index.js

Và mở Postman chạy http://localhost:8797, bạn sẽ có được:

Để server tự động start lại sau khi có sự thay đổi thì bạn cần cài nodemon:

...:~/MyNodeProject$ npm i nodemon

Và thiết lập package.json như sau:

{
 "name": "demo",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "devstart": "nodemon run index.js",
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "author": "",
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
  "express": "^4.16.4",
  "nodemon": "^1.18.10"
 }
}

Chạy:

...:~/MyNodeProject$ npm run devstart

Các package cần dùng:

 • body-parser (parse các request tới server)
 • express (làm cho ứng dụng chạy)
 • nodemon (restart khi có thay đổi xảy ra)
 • mongoose (mô hình hóa object data để đơn giản hóa các tương tác với MongoDB)
 • bcrypt (hashing và salting passwords)
 • express session (xử lý sessions)
 • connect-mongo (lưu trữ session trong MongoDB)
 • dotenv (sử dụng .env)
 • express-validator
 • morgan
...:~/MyNodeProject$ npm i body-parser mongoose bcrypt express session connect-mongo dotenv express-validator morgan

3. Authentication

3.1. Connect MongoDB

Ở bài này mình sẽ kết nối db ở https://mlab.com/

Bấm CONTINUE và đặt DATABASE NAME là mynodeproject_db

Đến đây, bạn hãy tạo 1 database user, và bạn đc cũng cấp 1 link connect db:

mongodb://<dbuser>:<dbpassword>@ds111549.mlab.com:11549/mynodeproject_db

Quay trở lại với project, tạo 1 file .env ngang hàng với index.js

DB_URL = mongodb://<dbuser>:<dbpassword>@ds111549.mlab.com:11549/mynodeproject_db
PORT = 8797

Thay thế <dbuser><dbpassword> bằng database user và password bạn vừa tạo.

Rồi, trong file index.js

const express = require('express')
const dotenv = require('dotenv')
const mongoose = require('mongoose')

const app = express()
const PORT = process.env.PORT || 8797
const db = mongoose.connection;

dotenv.config()

//connect db
mongoose.connect(process.env.DB_URL, { useNewUrlParser: true }).then(() => console.log('DB Connected!'));
db.on('error', (err) => {
  console.log('DB connection error:', err.message);
})

app.use('/', (req, res) => {
  res.json({"mess": "Hello Would!"})
})

app.listen(PORT, () => {console.log("Server started on http://localhost:"+PORT)})

module.exports = app;

Chạy lại npm run devstart để kiểm tra kết nối.

3.2. Register User

3.2.1. Models

Từ thư mục root, tạo src/models/UserModels.js

const mongoose = require('mongoose')
const Schema = mongoose.Schema

const userSchema = new Schema({
  email: {type: String, unique: true, required: true, trim: true},
  username: {type: String, required: true, trim: true, minlength: 2},
  role: {type: String, enum: ['admin', 'customer']},
  password: {type: String, required: true, trim: true, minlength: 6},
  password_confirm: {type: String, required: true, trim: true, minlength: 6},
});

module.exports = mongoose.model('User', userSchema)

3.2.2. Controllers

Tại src/controllers/UserControllers.js

const User = require('../models/UserModels')
const bcrypt = require('bcrypt')

exports.register = function(req, res, next){  
  User.findOne({email: req.body.email}, (err, user) => {
    if(user == null){ //Kiểm tra xem email đã được sử dụng chưa
      bcrypt.hash(req.body.password, 10, function(err, hash){ //Mã hóa mật khẩu trước khi lưu vào db
        if (err) {return next(err);}
        const user = new User(req.body)
        user.role = ['customer'] //sau khi register thì role auto là customer
        user.password = hash;
        user.password_confirm = hash;
        user.save((err, result) => {
          if(err) {return res.json({err})}
          res.json({user: result})
        })
      })
    }else{
      res.json({err: 'Email has been used'})
    }
  })
}

3.2.3. Validator

Tạo src/validators/validator.js

const User = require('../models/UserModels')

exports.UserValidator = function(req, res, next){
  //name
  req.check('email', 'Invalid email.').isEmail();
  req.check('email', 'Email is required.').not().isEmpty();
  req.check('username', 'Username is required.').not().isEmpty();
  req.check('username', 'Username must be more than 1 characters').isLength({min:2});
  req.check('password', 'Password is required.').not().isEmpty();
  req.check('password', 'Password must be more than 6 characters').isLength({min:6});
  req.check('password_confirm', 'Password confirm is required.').not().isEmpty();
  req.check('password_confirm','Password mismatch').equals(req.body.password);

  //check for errors
  const errors = req.validationErrors();
  if(errors){
    const firstError = errors.map(error => error.msg)[0];
    return res.status(400).json({error: firstError});
  }
  next();
}

3.2.4. Routes

Tạo src/routes/routes.js

const express = require('express')
const router = express.Router()
const {register} = require('../controllers/UserControllers')
const {UserValidator} = require('../validators/validator')

router.post('/register', UserValidator, register)

module.exports = router;

3.2.5. Cấu hình lại index.js

const express = require('express')
const dotenv = require('dotenv')
const morgan = require('morgan')
const bodyParser = require('body-parser')
const expressValidator = require('express-validator')
const routes = require('./src/routes/routes')
const mongoose = require('mongoose')

const app = express()
const PORT = process.env.PORT || 8797
const db = mongoose.connection;

dotenv.config()

//connect db
mongoose.set('useCreateIndex', true)
mongoose.connect(process.env.DB_URL, { useNewUrlParser: true }).then(() => console.log('DB Connected!'));
db.on('error', (err) => {
  console.log('DB connection error:', err.message);
})

app.use(morgan("dev"))
app.use(bodyParser.json())
app.use(expressValidator())

app.use('/', routes)

app.listen(PORT, () => {console.log("Server started on http://localhost:"+PORT)})

module.exports = app;

3.2.6. Test

3.3. Login

3.3.1. index.js

/*
...
*/
const session = require('express-session')
const MongoStore = require('connect-mongo')(session);
/*
...
*/
app.use(session({
  secret: 'work hard',
  resave: true,
  saveUninitialized: false,
  store: new MongoStore({
    mongooseConnection: db
  })
}));
/*
...
*/

3.3.2. Controllers

exports.login = function(req, res){
  User.findOne({email: req.body.email}).exec(function(err, user){
    if(err) {
      return res.json({err})
    }else if (!user){
      return res.json({err: 'Username and Password are incorrect'})
    }
    bcrypt.compare(req.body.password, user.password, (err, result) => {
      if(result === true){
        req.session.user = user
        res.json({
          user: user,
          "login": "success"
        })
      }else{
        return res.json({err: 'Username and Password are incorrect'})
      }
    })
  })
}

3.3.3. Routes

/*
...
*/
const {register, login} = require('../controllers/UserControllers')

function requiresLogout(req, res, next){
  if (req.session && req.session.user) {
    return res.json({err: 'You must be Logout in to Login continue'});    
  } else {
    return next();
  }
}
router.post('/login', requiresLogout, login)
/*
...
*/

3.4. Logout

3.4.1. Controllers

exports.logout = function(req, res){
  if (req.session) {
    // delete session object
    req.session.destroy(function(err) {
      if(err) {
        return res.json({err});
      } else {
        return res.json({'logout': "Success"});
      }
    });
  }
}

3.4.2. Routes

/*
...
*/
const {register, login, logout} = require('../controllers/UserControllers')

function requiresLogin(req, res, next) {
  if (req.session && req.session.user) {
    return next();
  } else {
    return res.json({err: 'You must be logged in to view this page.'});
  }
}

router.get('/logout', requiresLogin, logout)
/*
...
*/

4. CRUD posts

4.1. Models

// src/models/PostModels.js


const mongoose = require('mongoose')
const Schema = mongoose.Schema
// const Topic = require('./TopicModels')

const postSchema = new Schema({
  title: {type: String, required: true, minlength: 4, maxlength: 150},
  content: {type: String, required: true, minlength: 4, maxlength: 2000},
  poster: {type: Schema.Types.ObjectId, ref: 'User'},
  created: {type: Date, default: Date.now},
  updated: {type: Date}
});

module.exports = mongoose.model('Post', postSchema)

4.2. Validator

// src/validators/validator.js

/*
...
*/
exports.PostValidator = function(req, res, next){
  //title
  req.check('title', 'Title is required.').notEmpty();
  req.check('title', 'Title must be between 4 to 150 characters').isLength({min:4, max:150});
  //content
  req.check('content', 'Write a content').notEmpty();
  req.check('content', 'Content must be between 4 to 2000 characters').isLength({min:4, max:2000});

  //check for errors
  const errors = req.validationErrors();
  if(errors){
    const firstError = errors.map(error => error.msg)[0];
    return res.status(400).json({error: firstError});
  }
  next();
}

4.3. Controllers

// src/controllers/PostControllers.jsconst Post = require('../models/PostModels')

exports.listPost = function(req, res){
  const col = 'title content poster created updated'
  Post.find({}, col, (err, posts) => {
    if(err) {return res.json({err})}
    res.json({posts: posts})
  })
}

exports.detailPost = function(req, res){
  Post.findById(req.params.id).populate('poster').exec(function(err, post) {
    if(err) {return res.json({err})}
    res.json({
      title: post.title,
      content: post.content,
      poster: post.poster.username,
      created: post.created,
      updated: post.updated
    })
  })
}

exports.createPost = function(req, res){
  const post = new Post(req.body)
  post.poster = req.session.user._id
  post.save().then(result => {
    res.json({post: result})
  })
}

exports.editPost = function(req, res){
  Post.findById(req.params.id, 'title content', (err, post) => {
    if(err) {return res.json({err})}
    post.title = req.body.title
    post.content = req.body.content
    post.updated = Date.now()
    post.save().then(result => {
      res.json({post: result})
    })
  })
}

exports.deletePost = function(req, res){
  Post.remove({_id: req.params.id}, (err) => {
    if(err) {return res.json({err})}
    res.json({'mess': 'Delete success'})
  })
}

4.4. Routes

/*
...
*/
const {listPost, detailPost, createPost, editPost, deletePost} = require('../controllers/PostControllers')
const {PostValidator, UserValidator} = require('../validators/validator')
/*
...
*/
router.get('/posts', requiresLogin, listPost)
router.get('/post/:id',requiresLogin, detailPost)
router.post('/post/new', requiresLogin, PostValidator, createPost)
router.put('/post/:id/edit', requiresLogin, PostValidator, editPost)
router.delete('/post/:id', requiresLogin, deletePost)

5. End

Như vậy là đã hoàn thành chức năng Authentication và CRUD 1 cách đơn giản. Hi vọng là bài viết này sẽ 1 phần nào đó giúp được các bạn mới bắt đầu học Nodejs như mình.

Nếu thấy hay, hãy upvote, share để được đẹp trai và xinh gái hơn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.