+1

Decorator Trong Ruby on rails

Decorator Trong Ruby on rails

1. Đặt vấn đề

Tưởng tượng, Bạn đang xây dựng một trang với màn hình quản lý Users gồm các trường: id, email, first_name, last_name ... trên View bạn muốn hiển thị ra tên người dùng với tên được ghép từ first_name + last_name. Ví dụ tương đối dễ và có rất nhiều cách xử lý đúng không (Nhưng để xử lý khoa học và phù hợp với các project lớn cho dễ review và maintain thì rất nhiều bạn vừa mới bước vào lập trình chưa biết đâu nhé).

Như các bạn đã biết ROR được xây dựng dựa trên mô hình MVC. Trong đó, Controller sẽ là cầu nối xử lý dữ liệu giữa ViewModel. Model thì đóng vai trò xử lý dữ liệu, còn lại Views sẽ hiển thị dữ liệu cho người dùng.

Trong trường hợp ví dụ trên, việc ghép first namelast name nhiều bạn sẽ viết phương thức trong model để xử lý. Điều này vẫn ổn và hoàn toàn vẫn chạy được. Tuy nhiên với các Project lớn với khối lượng hàm xử lý dữ liệu nhiều thì rất khó để maintain. Điều này dẫn đến việc Rails có thêm Helper - Helper thường là nơi chứa các đoạn mã xử lý logic phức tạp thay cho view.

Trong các dự án lớn, Helper sẽ được phân tán thành rất nhiều file và thư mục kiểu như user_helper, shop_helper, shop/sidebar_helper... code thường bị phân tán hoặc khác nhau rất ít. Decorator được sinh ra để giải quyết những vấn đề này.

Decorator (Nghĩa là trang trí) cũng là một Patterns. Nó là một lớp phụ trợ, là cầu nối giữa model và view. Decorator được xết vào dạng "Presebter".

Có khá nhiều Gem giúp bạn ứng dụng Decorator vào project của mình: ActiveDecorator ,Draper.

2. Ứng dụng Decorator vào trong Project

Trên thực tế Decorator chỉ là một lớp trung gian vì vậy để thực thi nó trong projetc cũng không quá phức tạp.

Như đã nói ở trên có khá nhiều cách để thêm lớp này vào trong project của mình. Bạn có thể thêm bằng Gem như ActiveDecorator , Draper. Và bạn cũng có thể thêm Lớp Decorator vào dự án của mình bằng cách thủ công. Cá nhân mình đã từng thực thi nó bằng cả 2 cách trên. Ở phần này mình sẽ thảo luận với các bạn các mà mình triển khai Decorator bằng "tay" và sẽ giới thiệu cơ bản về dùng Gem "ActiveDecorator" ở phần sau của bài viết.

Mình sẽ tạo ra một trang quản lý thông tin users đơn giản với các thông tin như sau:

 rails generate scaffold User first_name:string last_name:string active:boolean email:string uid:tring adress:string phone_number:string birthday:datetime

Thêm thư mục decorators vào dự án của mình:

mkdir app/decorators

Tạo decorator cho model User trong app/decorators/user_decorator.rb

module UserDecorator
 def full_name
  return "#{first_name} #{last_name}"
 end
end

Bạn thấy đấy, Tôi tạo ra một lớp với và khai báo UserDecorator modul và giờ tôi định nghĩa các phương thức dùng để "trang trí" (mà trên view dùng) trong đó.

Bây giờ làm sao để một instance của Class User có thể nhận full_name như một phương thức của Lớp này. Đơn giản hãy include UserDecorator vào trong User class

class User < ActiveRecord::Base
  include UserDecorator
end

Bây giờ trên View bạn có thể sử dụng phương thức full_name cho mọi instance của Class User

 User.first.full_name
 => "quan hoang
<p id="notice"><%= notice %></p>
<p>
 <strong>Full name:</strong>
 <%= @user.full_name %>
</p>
<p>
 <strong>First name:</strong>
 <%= @user.first_name %>
</p>

3. Sử dụng gem active_decorator

 • Thêm em 'active_decorator' vào trong Gemfile

Chạy:

bundle install

Tạo decorator cho Post

rails g decorator post

Sử dụng:

Với việc sử dụng gem active_decorator bạn không cần làm gì với model

class Post < ActiveRecord::Base
 belongs_to :user
end

Khi chạy lệnh rails g decorator post rails sẽ genarate cho chúng ta file post_decorator.rb Tôi sẽ viết function trong đó:

module PostDecorator
 def link_to_user
  link_to user.full_name, user
 end
end

Tôi viết function link_to_user để tạo ra link liên kết với user mà post đó thuộc về.

Trên view tôi gọi như sau:

<p id="notice"><%= notice %></p>

<p>
 <strong>User:</strong>
 <%= @post.link_to_user %>
</p>

Vậy là đẹp:

Screenshot from 2015-10-23 14:32:57.png

active_decorator là một gem khá đơn giản và dễ sử dụng bạn có thể xem thêm chi tiết tại Đây.

Ngoài ra, Bạn cũng có thể ứng dụng Decorator vào rails với gem Draper, Gem này cung cấp cho chúng ta nhiều phương thức cũng như trợ giúp linh hoạt hơn.

4 . Kết Luận

Decorator là một pattern phụ trợ được thiết kế để giảm bớt số lượng dòng code cho Model đồng thời giao tiếp với View. Decorator không thật sự cần thiết trong mọi dự án nhưng đối với các dự án lớn có cấu trúc phức tạp Decorator trở thành một phần không thể thiếu.

Nói tóm lại, Với MVC pattern các bạn có thể xử lý được tất cả các vấn đề mà một website cần để thực hiện và đưa ra kết quả trên giao diện người dùng. Nhưng hãy chú ý sử dụng các lớp phụ trợ thật tốt và uyển chuyển để có được một project thật "đẹp" và săn sàng cho việc bảo trì, mở rộng về sau nhé.

Chúc các bạn thành công.

Cảm ơn.

Đọc thêm tại:

https://en.wikipedia.org/wiki/Decorator_pattern

http://johnotander.com/rails/2014/03/07/decorators-on-rails/

http://nithinbekal.com/posts/ruby-decorators/

Source code demo_decorator


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.