Text spotting

Text spotting

Sort by: Newest posts
Avatar

XÂY DỰNG MÔ HÌNH 1 PHA PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG VĂN BẢN NHIỀU DÒNG

304 0 0
6
Avatar

[Text Spotting] ABCNet: Real-time Scene Text Spotting with Adaptive Bezier-Curve Network

128 2 0
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.