Quản lý truy cập - Mysql

Tạo người dùng mới

CREATE USER IF NOT EXISTS 'demo'@'localhost' IDENTIFIED BY  'abc123';

Nếu gặp lỗi 'ERROR 1819 (HY000): Your password does not satisfy the current policy requirements' thì là do mysql của bạn có cài 1 plugin yêu cầu bạn tạo 1 mật khẩu đủ mạnh. Ví dụ như độ dài phải là bao nhiêu, có cả chữ HOA và chữ thường, có ký tự đặc biệt. Để sửa lỗi này bạn hãy xem hướng dẫn cụ thể tại video sau: click để xem Dòng trên ta đã tạo 1 người dùng tên là 'demo' chỉ có thể truy cập từ chính máy này có sử dụng mật khẩu là 'abc123'. Nếu muốn user truy cập từ mọi nơi thì thay 'localhost' bằng '%'.

Xem các thông tin về người dùng

SELECT * FROM mysql.user where user = 'demo' \G

Các thông tin về người dùng được lưu trong bảng user của database mysql.

Gán quyền cho người dùng

GRANT SELECT ON demo_database.demo_table TO 'demo'@'localhost';

Câu lệnh trên gán quyền SELECT trên bảng 'demo_table' của database 'demo_database' cho user 'demo'@'localhost'. Để xem các quyên của user ta dùng:

SHOW GRANTS FOR 'demo'@'localhost';

Bỏ quyền của user

REVOKE SELECT ON demo_database.demo_table FROM  'demo'@'localhost';

Câu lệch trên loại bỏ quyền SELECT trên bảng 'demo_table' của database 'demo_database' từ user 'demo'@'localhost'.

Cài đặt password cho user

SET PASSWORD FOR 'demo'@'localhost' = PASSWORD('demo_password');

Hàm PASSWORD() để mã hóa mật khẩu của bạn không thể xem được khi truy xuất từ bảng user của mysql database. Cảm ơn các bạn vì đã đọc bài viết. Mọi đóng góp hãy để lại bình luận ở phía dưới.