Ruby on Rails

My shortlist of Ruby gems

215 7 0
3

Tổng hợp các cách sử dụng validation trong Rails

2.0K 9 0
5

Phân trang với Kaminari

1.0K 3 0
-3

Refractoring bằng AntiPatterns trong Rails

142 3 0
2

Sử dụng Select2 để thay thế select boxes

2.8K 2 0
0

Elasticsearch trong Rails với gem Chewy

333 2 0
1

Quản lý log với Logstash, Elasticsearch, Kibana

10.4K 17 0
11

Sử dụng enum trong ruby on rails

1.7K 12 0
6

Scope (context) trong ruby

547 2 0
2

Xây dựng ứng dụng chat sử dụng Rails và Server-Sent Events

226 2 0
1

[ROR] File uploading with refile

344 1 0
1

Gem CarrierWave

922 1 0
1

Thanh Toán Định Kỳ Với Paypal

387 0 0
0

ActiveRecord

247 3 0
0

Form object, giải pháp thay thế cho Active Record Nested Attributes

507 4 0
3

Tìm hiểu và sử dụng LESS CSS (phần I)

4.7K 1 0
3

Vẽ biểu đồ trên rails bằng chartkick gem

463 0 1
2

Web crawler nâng cao với Mechanize (P1)

661 2 0
0

Xác thực người dùng bằng Captcha sử dụng gem simple-captcha2

199 1 0
1

Class definitions

137 0 0
0