Psychology

Psychology of Testing

22 0 1
2

Hiệu ứng sự thật (ảo tưởng)

173 0 0
0

Don't click this!

111 1 0
1

Hiệu ứng Diderot và cách để vượt qua nó (hay lý do tại sao bạn dễ tiêu tiền vào những thứ không cần thiết)

382 1 0
0

Lập trình cặp có khiến bạn ghét bạn đồng nghiệp???

70 1 0
0

Tâm lý học - Ngành lập trình máy tính - Đưa yếu tố con người vào trong ngành kĩ thuật phần mềm

273 1 0
0