Migration

Migration

Sort by: Newest posts
Avatar

Các giai đoạn khác nhau trong Migration Testing

1.0K 1 0
3
Avatar

Hướng dẫn đầy đủ về test migration dữ liệu - phần 1

3.0K 2 0
0
Avatar

Migration- không đơn giản chỉ là tạo bảng CSDL

1.7K 6 9
Avatar

Series ASP.NET MVC - Part 4: Sử dụng Migration để thay đổi cấu trúc của dữ liệu trong quá trình Development

3.9K 2 3
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Data Migration Testing (P2) - Những giai đoạn của Data Migration Testing

380 0 0
1
Avatar

Migration và Seeder

10.1K 5 0
14
Avatar

Những điều cần biết về Migration trong Rails.

1.0K 0 0
1
Avatar

Rails Migrations Tricks và CheatSheet

232 1 0
1
Avatar

Migration data với Flyway sử dụng Maven cho multiple database servers

7.3K 5 2
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

Database Migrations in PHP With Phinx

1.6K 2 0
4
Avatar

Tổng quan về Active Record Migration(Phần 1)

218 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.