C#

C#

Sort by: Newest posts

Build apps with native UI using Xamarin in Visual Studio

1.0K 2 3
0

Hướng dẫn sử dụng Singleton để quản lý game trong Unity3D

2.2K 0 0
0

Luận về UI trên smartphone : tại sao việc liên tục thêm chức năng sẽ phá hỏng một ứng dụng?

929 7 4
8

Tìm hiểu về Webservice

4.9K 0 0
1

(Basic) Give me a nugget.. I mean.. a "NuGet", please?

197 0 0
0

(Basic) The rise of Polymorphismo

100 0 0
0

(Basic) The very first fully functional "Factory"

85 0 0
0

Hướng dẫn làm game online multiplayer trong unity sử dụng unity Networking

5.8K 1 2
0

(Basic) Improving the ever growing class with "Dictionary" and "Enumeration"

78 0 0
0

(Basic) "Are you really the Tony Stark I know? May I test you first?"

104 0 0
0

(Basic) Implementing Tony Stark

109 0 0
1

(Basic) Beings and matters. The first inheritance.

91 0 0
0

(Basic) The first "thing". A class, or an interface?

165 1 0
0

Programming A Game With Unity: A Beginner’s Guide

573 0 0
0

Tìm hiểu về Stub, Mock và Fake trong unit test

14.1K 3 0
6

Cài đặt WCF service trên microsoft azure và sử dụng wcf trong lập trình window 8 app store.

526 0 0
0

Một coder không có kĩ năng design cũng có thể tạo ra ứng dụng Web với 32 công cụ tiện lợi sau

4.0K 61 6
23

Những nguyên tắc đảm bảo tính dễ đọc của method (Cyclomatic Complexity) - dành cho người mới lập trình

2.4K 18 0
6

React.js làm cho Ajax trở nên cực kì đơn giản

3.0K 16 0
4

Tạo và chạy unit test trong Visual studio

7.0K 3 0
0