+1

Iterators trong C#.

Trong C#, "iterators" là một tính năng cho phép bạn duyệt qua các phần tử của một tập hợp hoặc một tập hợp các phần tử một cách tuần tự mà không cần phải tạo một danh sách hoặc mảng mới để lưu trữ tất cả các phần tử trước. Iterator cho phép bạn truy cập các phần tử của một tập hợp dựa trên yêu cầu, từng phần tử một, giúp tiết kiệm tài nguyên và làm cho mã trở nên hiệu quả hơn.

Trong C#, bạn có thể sử dụng iterator bằng cách sử dụng từ khóa yield. Đây là một ví dụ đơn giản về cách sử dụng iterators trong C#:

using System;
using System.Collections.Generic;

class Program
{
  static IEnumerable<int> GetNumbers()
  {
    yield return 1;
    yield return 2;
    yield return 3;
  }

  static void Main()
  {
    foreach (var number in GetNumbers())
    {
      Console.WriteLine(number);
    }
  }
}

Trong ví dụ này, GetNumbers là một phương thức iterator, và bạn có thể sử dụng nó trong một vòng lặp foreach để duyệt qua các số một cách tuần tự mà không cần phải tạo một danh sách hoặc mảng lưu trữ tất cả các số trước.

Iterator là một tính năng mạnh mẽ trong C# cho phép bạn làm việc với các tập hợp lớn hoặc tạo các trình lặp tùy chỉnh dễ dàng hơn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.