+1

Backend Engineering Intermediate - Backend nâng cao

Share
  • 143 2
 Published at Sep 5th, 4:47 a.m. 143 2 0 2
  • 143 2

Đây sẽ là những kiến thức tổng quan/background knowledge về backend mà mình cảm thấy rất cần thiết cho những bạn muốn đi sâu hơn, và lên trình cao hơn trong mảng backend. Những kiến thức background không liên quan tới 1 công nghệ cụ thể nào đó như Java, dotNET hay Nodejs. Tuy nhiên sẽ áp dụng được với mọi loại công nghệ backend.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.