+3

Nhận dạng đối tượng với YOLO - từ YOLOv1 đến YOLOv7

Share
  • 203 0
 Published at Sep 7th, 2022 10:23 a.m. 203 0 0 2
  • 203 0

Đây là một series giới thiệu và trình bày chi tiết về YOLO - một thuật toán rất mạnh và nổi tiếng trong lĩnh vực Object Detection, với ưu điểm lớn nhất là tốc độ xử lý cực kỳ nhanh so với các phương pháp hàng đầu khác mà vẫn duy trì được độ chính xác cao.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.