Published at thg 7 6, 2018 8:37 SA 155 0 0 2
  • 155 0

Đây là series nhập môn tới những khái niệm, mô hình đầu tiên trong deeplearning như CNN,RNN,... Phần đầu tiên về ANN sẽ là phần tổng hợp kiến thức về ANN trong khóa Machine learning của Andrew Ng

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.