Xây dựng và public thư viện Android to jcenter

I. Tạo thư viện

New -> Module -> Android Library

II. Deploy library to jcenter

Tại sao lại là jcenter

 • gradle supports Maven Repository Dependences
 • Khi add 1 dependencies vào gradle, nó sẽ lên trên Maven Repository đê down về
 • Hai Maven repositories phổ biến là jCenter and Maven Central Repository
 • jcenter hiện tại đang là cái mặc định (khi tạo project Android là có luôn)

Bước 1: Đăng kí và config bintray

 1. Đăng kí một tài khoản ở https://bintray.com/

 2. Genere gpg key trên máy
  Generate gpg public keygpg private key dựa vào tutorial này https://help.github.com/articles/generating-a-new-gpg-key/ (hơi nhiều bước nhưng làm dễ, nhớ nhớ password passphrase để tí dùng lại ở bước sau).
  (Nếu bạn đang chạy trên ubuntu 14.04, bạn có thể xem 1 số lưu ý này để tránh lỗi https://stackoverflow.com/a/50284478/5381331)

 3. Add gpg key to account
  Ở trên bintray, nhắp vào bintray username -> Edit Profile -> GPG Signing, sau đó add 2 cái gpg public keygpg private key vào sau đó Update

Bước 2: Tạo repository trên bintray

Ở bintray, click vào Add repository sau đó điền thông tin và Create

Lưu ý

 • Chọn typeMaven
 • Phần Name ở đây là tên của Repository không phải là tên thư viện (đặt gì cũng được, trùng với tên thư viện cũng được)

Bước 3: Config local

 1. Config local.properties Thêm 3 dòng này
bintray.user=phanvanlinh94vn
bintray.apikey={cái API key này lấy trên bintray trong EditProfile -> API key}
bintray.gpg.password={password này lấy khi gen gpg key }
 1. Config build.gradle (Project) Thêm 2 dòng dưới
buildscript {
  ...
  dependencies {
    ...
    classpath 'com.jfrog.bintray.gradle:gradle-bintray-plugin:1.7.3'
    classpath 'com.github.dcendents:android-maven-gradle-plugin:1.5'
    ...
  }
}
 1. Config build.gradle (Library module)

Copy phần ext vào trong build.gradle và sửa lại thông tin cẩn thận

apply plugin: 'com.android.library'
android {
 ...
}

ext {
 bintrayRepo = 'PermissionHandler' // your repo name
 bintrayName = 'permissionhandler' // has to be same as your library module name
 publishedGroupId = 'com.linh' // your module package name
 libraryName = 'PermissionHandler'
 artifact = 'permissionhandler' // has to be same as your library module name
 libraryDescription = 'A library which help you request runtime permission on Android easier.'

 siteUrl = 'https://github.com/PhanVanLinh/AndroidPermissionHandler'
 gitUrl = 'https://github.com/PhanVanLinh/AndroidPermissionHandler.git'

 libraryVersion = '1.0.0'
 developerId = 'phanvanlinh94vn'
 developerName = 'PhanVanLinh'
 developerEmail = '[email protected]'
 licenseName = 'The Apache Software License, Version 2.0'
 licenseUrl = 'http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt'
 allLicenses = ["Apache-2.0"]
}

apply from: 'https://raw.githubusercontent.com/numetriclabz/jcenter/master/installv.gradle'
apply from: 'https://raw.githubusercontent.com/numetriclabz/jcenter/master/bintrayv.gradle'

dependencies {
 ...
}

Bước 4: Public

./gradlew bintrayUpload

Nếu chạy lệnh đó thành công, nó sẽ thông báo SUCCESS sau khi chạy xong.
Sau đó lên bintray sẽ thấy

Bây giờ bạn có thể dùng được thư viện bằng cách

allprojects {
  repositories {
    ...
     maven {
       url "https://dl.bintray.com/phanvanlinh94vn/PermissionHandler"
     }
   }
 }
dependencies {
  ...
  implementation 'com.linh:permissionhandler:1.0.0'
}

Bước 5: Link to jcenter

Sẽ có một nút là Add to jcenter, bạn click vào đó sau đó điền một message về lí do vì sao bạn lại tạo ra thư viện. Submit xong thì đợi người ta phản hồi (mình mất khoảng nửa ngày)

Sau khi link to jcenter, để dùng thư viện bạn chỉ cần dùng

dependencies {
  ...
  implementation 'com.linh:permissionhandler:1.0.0'
}

III. Tham khảo

Mình làm theo những link ở dưới thì ko có cái nào chạy được hoàn thiện cả, mỗi tutorial nó cứ lỗi chỗ này chỗ khác, chắp vá lại xong may chạy được
https://inthecheesefactory.com/blog/how-to-upload-library-to-jcenter-maven-central-as-dependency/en
https://medium.com/@eliaslecomte/publish-an-android-library-on-jcenter-a37770dc9570
https://android.jlelse.eu/how-to-distribute-android-library-in-a-convenient-way-d43fb68304a7


All Rights Reserved