AndroidStudio region

Trên XCode có một phần mà mình rất thích đó là #pragma. Nó giúp mình nhóm code lại theo từng phần mà mình mong muốn từ đó giúp cấu trúc của class rõ ràng và dễ dàng tìm kiếm về sau

Ở AndroidStudio cũng có một thứ tương tự như vậy đó là region.Tuy không được tốt lắm nhưng cũng hữu ích

Các bước để tạo và sử dụng region

Tạo region

Đầu tiên, tìm shortcut của Surround With enu enter image description here

Sau khi tìm được shortcut) Select the code, press Ctrl+Alt+Semicolon -> choose region..endregion... . Hoặc không thì bạn tự gõ // region //endregion ra cũng được enter image description here

Đi tới region

Đầu tiên, tìm Custom Folding shortcut
enter image description here Sau đó, từ bất cứ nơi nào trong code hiện tại, press Ctrl+All+Period('>' on keyboard) enter image description here

Mình nghĩ sẽ là rất tốt nếu như các dự án Android apply region vào. Việc chia ra các phần theo từng chức năng sẽ làm cho việc tìm kiếm cũng như sửa chữa đỡ tốn thời gian hơn (thay vì đi kéo cả class để kiếm phần cần sửa thì chỉ cần tìm tới phần region muốn sửa)

All Rights Reserved