+17

Xây dựng API với Django Rest Framework

Lời mở đầu

Trong thời gian vừa qua mình có tìm hiểu về Python và Django. Mình muốn chia sẻ với các bạn những thứ mình đã tìm hiểu được và mình đã tạo ra những API bằng Django như thế nào. Let's go.

1. Giới thiệu chung

Trước khi bắt đầu vào code thì chúng ta lướt qua một chút về lí thuyết nhỉ.

1.1. Restful

Khái niệm

API (Application Programming Interface) là một tập các quy tắc và cơ chế mà theo đó, một ứng dụng hay một thành phần sẽ tương tác với một ứng dụng hay thành phần khác. API có thể trả về dữ liệu mà bạn cần cho ứng dụng của mình ở những kiểu dữ liệu phổ biến như JSON hay XML.

Restful (REpresentational State Transfer) là một dạng chuyển đổi cấu trúc dữ liệu, một kiểu kiến trúc để viết API. Nó sử dụng phương thức HTTP đơn giản để tạo cho giao tiếp giữa các máy. Vì vậy, thay vì sử dụng một URL cho việc xử lý một số thông tin người dùng, REST gửi một yêu cầu HTTP như GET, POST, DELETE, vv đến một URL để xử lý dữ liệu.

RestAPI là một tiêu chuẩn dùng trong việc thiết kế các API cho các ứng dụng web để quản lý các resource. RESTful là một trong những kiểu thiết kế API được sử dụng phổ biến ngày nay để cho các ứng dụng (web, mobile…) khác nhau giao tiếp với nhau.

Chức năng quan trọng nhất của REST là quy định cách sử dụng các HTTP method (như GET, POST, PUT, DELETE…) và cách định dạng các URL cho ứng dụng web để quản các resource. RESTful không quy định logic code ứng dụng và không giới hạn bởi ngôn ngữ lập trình ứng dụng, bất kỳ ngôn ngữ hoặc framework nào cũng có thể sử dụng để thiết kế một RESTful API.

Cách hoạt động của Restful

REST hoạt động chủ yếu dựa vào giao thức HTTP. Các hoạt động cơ bản nêu trên sẽ sử dụng những phương thức HTTP riêng.

 • GET (SELECT): Trả về một Resource hoặc một danh sách Resource.
 • POST (CREATE): Tạo mới một Resource.
 • PUT (UPDATE): Cập nhật thông tin cho Resource.
 • DELETE (DELETE): Xoá một Resource.

Những phương thức hay hoạt động này thường được gọi là CRUD tương ứng với Create, Read, Update, Delete – Tạo, Đọc, Sửa, Xóa.

1.2. Diango Rest Framework

Django Rest Framework giúp xây dựng RestAPI trong Django một cách thuận tiện nhất ^^

2. Cài đặt Django

Bài toán

Mình sẽ viết những API phục vụ cho phép thực hiện Create, Read, Update và Delete cars.

Car bao gồm những field sau:

 • Name
 • Color
 • Brand

Để tạo một ứng dụng django, điều đầu tiên chúng ta cần làm là cài đặt django trên thiết bị của bạn

2.1. Môi trường ảo

Trước tiên, chúng ta hãy xem xét tạo một môi trường ảo cho project để có thể quản lí các packages của mình một cách độc lập.

Ở đây sẽ sử dụng pipenv cho môi trường của mình. Các bạn có thể tham khảo cách cài đặt pipenv tại đây.

Sau khi cài đặt xong pipenv, chúng ta chạy lệnh để truy cập vào môi trường ảo của mình

$ pipenv shell

2.2. Cài đặt ứng dụng Django

Cài đặt Django và Django REST Framework vào môi trường ảo

$ pipenv install django
$ pipenv install djangorestframework

Cài đặt một project mới với một ứng dụng trong đó

$ django-admin startproject src .
$ django-admin startapp car

Và chúng ta nhận được cấu trúc thư mục của project như sau:

./car
./car/admin.py
./car/__init__.py
./car/views.py
./car/apps.py
./car/models.py
./car/migrations
./car/migrations/__init__.py
./car/tests.py
./manage.py
./src
./src/wsgi.py
./src/__init__.py
./src/settings.py
./src/urls.py
./Pipfile
./Pipfile.lock

Với project và ứng dụng đã được tạo ở trên, lần đầu tiên cần đồng bộ hóa database của mình và tạo user đầu tiên và đặt password cho user đó.

$ python manage.py migrate
$ python manage.py runserver

Và khi cài đặt xong xuôi, các bạn truy cập vào 127.0.0.1:8000 và kết quả chúng ta nhận được là?

2.2. Model

Đầu tiên, tạo một Model để lưu trữ các dữ liệu về Cars sẽ được trả về trong response. Mở file car/models.py và nhập đoạn code sau:

from django.db import models

# Create your models here.
class Car(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=50)
  color = models.CharField(max_length=20)
  brand = models.CharField(max_length=20)

  def __str__(self):
    return self.name

2.3. Serializer

from rest_framework import serializers

from car.models import Car

class CarSerializer(serializers.ModelSerializer):

  class Meta: 
    model = Car
    fields = ('name', 'color', 'brand')

2.4. View

from django.http import JsonResponse
from django.shortcuts import get_object_or_404

from rest_framework import status
from rest_framework.generics import ListCreateAPIView, RetrieveUpdateDestroyAPIView

from car.models import Car
from car.serializers import CarSerializer

class ListCreateCarView(ListCreateAPIView):
  model = Car
  serializer_class = CarSerializer

  def get_queryset(self):
    return Car.objects.all()

  def create(self, request, *args, **kwargs):
    serializer = CarSerializer(data=request.data)

    if serializer.is_valid():
      serializer.save()

      return JsonResponse({
        'message': 'Create a new Car successful!'
      }, status=status.HTTP_201_CREATED)

    return JsonResponse({
      'message': 'Create a new Car unsuccessful!'
    }, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)

class UpdateDeleteCarView(RetrieveUpdateDestroyAPIView):
  model = Car
  serializer_class = CarSerializer

  def put(self, request, *args, **kwargs):
    car = get_object_or_404(Car, id=kwargs.get('pk'))
    serializer = CarSerializer(post, data=request.data)

    if serializer.is_valid():
      serializer.save()

      return JsonResponse({
        'message': 'Update Car successful!'
      }, status=status.HTTP_200_OK)

    return JsonResponse({
      'message': 'Update Car unsuccessful!'
    }, status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)

  def delete(self, request, *args, **kwargs):
    car = get_object_or_404(Car, id=kwargs.get('pk'))
    car.delete()

    return JsonResponse({
      'message': 'Delete Car successful!'
    }, status=status.HTTP_200_OK)

2.5. Url

from django.urls import path

from . import views

urlpatterns = [
  path('cars', views.ListCreateCarView.as_view()),
  path('cars/<int:pk>', views.UpdateDeleteCarView.as_view()),
]

2.6. Setting

INSTALLED_APPS = [
  ...
  'rest_framework',

  'car.apps.CarConfig'
]

Sau khi đã tạo ra được một ứng dụng hoàn chỉnh, việc của chúng ta là tạo migration

$ python manage.py makemigrations
$ python manage.py migrate

2.7. Test API

Và cuối cùng thì chúng ta cùng hưởng thành quả nào:

$ python manage.py runserver

Khi làm việc với API thì mình thường dùng Postman để kiểm tra những API đó:

Create Car

Update Car

Delete Car

Get all Car

Lời kết

Trên đây là toàn bộ quá trình khi mình bắt đầu tìm hiểu và tiếp cận Django Rest. Có chỗ nào sai hoặc chưa đúng các bạn các bạn cứ cho mình xin gạch đá ở dưới comment.

Và lời cuối chúc các bạn thành công trong con đường học tập và tìm hiểu về Django nói chung và Django Rest Framework nói riêng.

Related Links :

Link Github: https://github.com/nguyenhuuhai98/django-rest-framework


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.