+3

[Python] Một số tips khi code (Phần 2)

Hi, trong phần trước mình đã giới thiệu đến các bạn 9 tips khi các bạn code Python. Trong phần này mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn một số tips hữu dụng khác nhé. Let's go.

1. Reverse string

Để reverse một đoạn string, chúng ta dùng var[::-1]

text = 'Hello World'
print(text[::-1])

# Output
dlroW olleH

2. Split string

Sau khi tách một string thì chúng ta được một list gồm các string.

sentence = 'Hi, my name is Hai'
new_string = sentence.split()
print(new_string)

# Output 
['Hi,', 'my', 'name', 'is', 'Hai']

3. Tạo một chuỗi đơn

Bằng cách ghép các tử trong một list vào thành 1 string thì chúng ta có thể đặt cho chúng phần tử để ghép là gì. Ví dụ ở đây mình đặt cho chúng là dấu cách.

original = ['Hi,', 'my', 'name', 'is', 'Hai']
print(' '.join(original))

# Output
Hi, my name is Hai

hoặc dấu -

original = ['My', 'name', 'is', 'Hai']
print('-'.join(original))

# Output
My-name-is-Hai

4. Kiểm tra các chữ cái của 1 string có giống nhau (đảo chữ cái)

from collections import Counter
Counter('bike') == Counter('ekbi')  # True
Counter('bike') == Counter('ekbj')  # False

5. Format string

def say_hello(name)
    print(f"Hello {name}"

say_hello('Hai')
say_hello('Tokuda')

# Output
Hello Hai
Hello Tokuda

6. Hợp nhất các phần tử trong list

import itertools
original = [[1, 2], [3, 4], [5, 6]]
handled = list(itertools.chain.from_iterable(a))
print(handled)

# Output
[1, 2, 3, 4, 5, 6]

7. Reverse list

Có 2 cách để reverse một list:

original = ['a', 'b', 'd', 'e', '3']
# Cách 1 
original.reverse()

# Cách 2
original[::-1]

8. Kết hợp 2 lists

list_1 = ['a', 'b', 'c', 'd']
list_2 = ['e', 'f', 'g', 'h']

for x, y in zip(a, b):
    print(x, y)
    
# Output
a e
b f
c g
d h

9. Negative Indexing List

original = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 
original[-3:-1] 

Output
[8, 9]

10. Phần tử lặp lại nhiều lần nhất trong list

original = [1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 1, 4, 4, 4]
print(max(set(original), key = original.count))

# Output
4 

11. Unpack list

one, two, three = ['Car', 'Bike', 'Plane']
print(one)
print(two)
print(three)

# Output
Car
Bike
Plane

12. Phần tử trùng / khác nhau giữa 2 Sets

set_a = {1,2,3}
set_b = {3,4,5}
intersect = set_a.intersection(set_b)
difference = set_a.difference(set_b)
print(intersect)
print(difference)

# Output
{3}
{1, 2}

13. Tạo giá trị cho nhiều biến

a = b = c = 'sample'
print(a, b, c)

# Output
sample sample sample

14. So sánh theo chuỗi

x = 10
5 < x < 15  # True
5 > x < 15  # False

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết. Nếu bài viết có ích đừng ngại ngần cho mình xin 1 upvote và đừng quên để lại 1 comment nếu bạn cảm thấy chưa hài lòng về bài viết này để mình cải thiện trong những bài viết tới nha.

Thanks for reading !


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.