+12

Viết Git commit message sao cho hiệu quả trong dự án thực tế

Phải bạn không? Cùng sửa nhé 😉

3.png

Cấu trúc chung của 1 commit message

<type>: <description>

[body]

Trong đó:

 • typedescription là phần BẮT BUỘC
 • body là phần TÙY CHỌN, có thể có hoặc không

Ví dụ:

feat: add email notifications on new messages

refers to JIRA-1234

<type>

 • feat: Một tính năng mới (feature)
 • fix: Sửa lỗi (fix bug)
 • docs: Cập nhật tài liệu (sửa documents)
 • style: Thêm khoảng trắng, format code, thiếu dấu chấm phảy, ...
 • refactor: Đổi tên hàm, tên biến dễ hiểu hơn, tách hàm con, xóa code thừa, ...
 • perf: Cải tiến hiệu năng
 • test: Thêm test case còn thiếu, sửa unit test, ...
 • build: Những thay đổi ảnh hưởng đến quá trình build
 • ci: Thay đổi file cấu hình hoặc script CI

<description>

 • Mô tả ngắn gọn về nội dung commit
 • Không dài quá 50 ký tự để có thể dễ dàng đọc trên GitHub, cũng như các git tool khác
 • Sử dụng câu mệnh lệnh, ở thì hiện tại. Ví dụ: “change ...“ thay vì “changed ...“
 • Không viết hoa chữ cái đầu tiên
 • Không sử dụng dấu chấm ở cuối câu

[body]

 • Là phần TÙY CHỌN, sử dụng để mô tả chi tiết hơn về commit nếu cần
 • Cách phần <type>: <description> ở bên trên bởi 1 dòng trắng (blank line)
 • Nên dùng để giải thích câu hỏi What (để làm gì), hoặc Why (tại sao cần), chứ KHÔNG PHẢI How (làm như thế nào)

Kết quả ✅

1.png

Tài liệu tham khảo

Contributing to Angular: https://github.com/angular/angular/blob/main/CONTRIBUTING.md#-commit-message-format

Hi vọng kiến thức này hữu ích với cậu. Hẹn gặp lại 👋


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.