Trần Trọng Binh

@trantrongbinh

Report

NodeJS architecture concept (P1)

95 1 0
2

Bắt đầu nhanh với Docker (Basic)

136 2 0
1

Các trình thông dịch Javascript và V8 engine: tìm hiểu và ứng dụng vào việc tối ưu mã nguồn.

77 1 2
3

Dependency Injection & Inversion Of Control

246 3 3
4

GIT OVERVIEW

164 1 0
4