+11

[git] Xử lý các lỗi thường gặp trong git

1. Khởi tạo git

Chắc ai cũng biết rồi muốn khởi tạo 1 repo ta dùng lệnh

git init

2. Hiển thị danh sách remote trong git của project

git remote -v

3. Thêm mới một remote vào git

git remote add origin <url>

4. Clone project

Bạn phát hiện ra là bạn đã có url của project sẵn rồi thì dùng clone

git clone

5. Làm việc cùng branch

Một số lệnh cơ bản. Danh sách branch

git branch

Tạo mới branch

git branch (<name>)

6. Di chuyển từ branch hiện tại đến một branch khác bằng tên branch đó

git checkout <name>

7. Tạo và di chuyển từ branch hiện tại đến một branch mới

git checkout -b <name>

8. Hợp nhất nhánh branch-name vào nhánh master

git merge <branch-name>

Cập nhật code mới nhất về

Khi làm việc một mình thực tế bạn sẽ không cần đến git nhưng khi làm việc nhóm và muốn lấy code mới nhất từ một nhánh nào đó trên repo online về thì bạn sẽ dùng lệnh sau:

git pull origin <branch>

9. Xem status và một vài thứ khác

git status
git diff –-stat

10. Những sự cố thường gặp trong Git

10.1. Viết sai message commit

Để thay đổi nộ dung commit, thêm, sửa file vào commit rất đơn giản bạn chỉ cần sử dụng

git commit --amend

10.2 Đặt sai tên branch

Việc gõ nhầm hay thiết thành phần theo convention khi đặt tên branch là không hiếm. Lúc mới tiếp cận bạn thường lựa chọn giải pháp là tạo một branch mới. Có một cách nhanh hơn rất nhiều giống như rename trong các phần làm việc với file đó là dùng câu lệnh:

git branch -m <tên branch sau khi đổi>

10.3. Commit chơi chơi và giờ muốn nó bay màu

Việc làm ngốc ngếch này diễn ra thường xuyên trong quá trình làm việc, vậy làm thế nào để code dữ nguyên và xóa commit đó đi, đầu tiên bạn phải tìm hiểu một số lý thuyết sau:

  • Note: HEAD, Working tree, Index trong git là gì?

  • Git giữ một con trỏ đặc biệt có tên HEAD. Trong Git, đây là một con trỏ tới nhánh nội bộ mà bạn đang làm việc. Trên Git, những thư mục được đặt trong sự quản lý của Git mà mọi người đang thực hiện công việc trong thực tế được gọi là working tree.

  • Giữa repository và working tree tồn tại một nơi gọi là index. Index là nơi để chuẩn bị cho việc commit lên repository

Cách 1: Sử dụng reset (khi chưa có ai pull về)

git reset HEAD~

Di chuyển HEAD về vị trí commit reset và vẫn giữ nguyên tất cả các thay đổi của file, nhưng loại bỏ các thay đổi khỏi stage (Đưa HEAD và index về như cũ)

git reset {commit_id}
git reset --hard HEAD~

Di chuyển con trỏ HEAD về vị trí commit reset và loại bỏ tất cả sự thay đổi của file sau thời điểm commit reset

HEAD~ có ý nghĩa giống với HEAD^ hay @^, nghĩa là quay về trước 1 commit

Muốn quay về trước n commit, VD 5 commit thì có thể thay bằng HEAD~5.

–hard có nghĩa là bỏ commit đi và bỏ cả những thay đổi chưa được commit trong working space. Khi này môi trường sẽ hoàn toàn “sạch sẽ” như thời điểm trước khi commit

git reset --soft HEAD~

Lệnh này chỉ di chuyển HEAD về vị trí commit reset. Trạng thái của stage và tất cả sự thay đổi của file sẽ được giữ nguyên

–soft có nghĩa là bỏ commit đi nhưng giữ nguyên những thay đổi chưa được commit trong working space. –soft hữu dụng khi bạn muốn giữ lại những thay đổi chưa commit cho lần commit tiếp theo

Cách 2: Sử dụng revert (người khác đã pull về)

commit_hash là mã commit

git revert <commit_hash>

Cách 3: Sử dụng –amend

git commit --amend

Bạn có thể sử dụng lệnh này để viết lại commit message Option –no-edit sử dụng khi bạn chỉ muốn thêm file mà không muốn sửa commit message

git commit --amend --no-edit

10.4. Khi lỡ tay commit nhầm sang một branch khác

Có những lúc ta sơ suất lỡ tay commit thẳng vào master trong khi thực ra là muốn commit vào một branch khác

Đầu tiên là tạo một branch khác chứa trạng thái mà ta đã commit

$ git branch other-branch

Đưa HEAD, index của master về 1 commit trước đó

$ git reset --hard HEAD~

Check out sang branch có commit trước đó

$ git checkout other-branch

10.5. Gộp nhiều commit thành một commit

Sử dụng rebase + squash (or fixup) để tổng hợp lại các commit cũ

Squash: giữa nguyên commit message của những commit trước

Fixup: xoá commit message của những commit trước

Rebase về n commit trước (có bao gồm cả HEAD)

Ví dụ) git rebase -i HEAD~3

$ git rebase -i HEAD~<số lượng commit>

Sau lệnh này sẽ mở ra editor nên hãy sửa lại như sau rồi lưu lại

Note: Với vim bấm “a” để bắt đầu edit → Bấm ECS để dừng thao tác edit → Bấm “shift + z + z” để save

(trước khi sửa) các commit cũ từ trên xuống dưới

pick aa11bbc commit message 1
pick b2c3c4d commit message 2
pick 4e56fgh commit message 3
・・・

(sau khi sửa) các commit trước là squash sẽ được tổng hợp vào 1 commit ở đằng trước

pick aa11bbc commit message 1
squash b2c3c4d commit message 2
squash 4e56fgh commit message 3

10.6. Chia commit to thành nhiều commit nhỏ

Đầu tiên là đưa HEAD và index về 1 commit trước đó.

Nói cách khác là ta coi như là chưa từng có commit to đùng kia và chỉ giữ lại trạng thái của working tree

$ git reset HEAD~

Dùng lệnh sau đây để thêm các phần nhỏ vào index

$ git add -p

Khi các phần cần thay đổi đã có thì ta commit

$ git commit -m "commit message"

Sau đó ta lặp đi lặp lại các bước như trên cho phần còn lại

10.7. Chuyển xang nhánh khác khi đang làm việc giở

Tạm thời lưu lại các phần công việc còn đang làm dở

$ git stash -u

Chuyển sang một branch khác và làm việc

$ git checkout -b other-branch
$ git add <các file cần thiết>
$ git commit -m "commit message"

Trở về branch cũ

$ git checkout origin-branch

Lấy lại các nội dung công việc đang làm dở trước đó

$ git stash pop

10.8. Hồi phục commit quan trọng khi lỡ tay xóa nó đi

Đây hẳn là sự cố khủng khiếp nhất. Có thể xảy ra khi lỡ tay git reset –hard .Tuy nhiên, commit nào cũng có thể hồi phục được

Đầu tiên là xem lại toàn bộ lịch sử commit

$ git reflog

Từ đó chọn commit muốn phục hồi và khôi phục lại

ví dụ: git reset –hard HEAD@{2}
$ git reset --hard <commit>

10.9. Khôi phục branch đã xóa

Đầu tiên là xem lại toàn bộ lịch sử commit

$ git reflog

Từ các commit này, chọn rồi tạo branch mới

ví dụ: git branch new-branch HEAD@{2}
$ git branch <tên branch> <commit_id>

10.10. Khôi phục về trạng thái trước khi merge

Note: Chỉ cho trường hợp mà người khác vẫn chưa pull code về

git reset --hard ORIG_HEAD

Commit trước khi reset được tham chiếu bằng ORIG_HEAD

10.11. Khôi phục về trạng thái trước khi pull từ remote

Sau khi pull code về cập nhật nhưng thấy conflict nhiều như núi thì quả là muốn trở lại như cũ

Lấy từ code mới remote

$ git pull origin master

Phát sinh conflict Suy nghĩ lại thì trong pull(fetch + merge) muốn bỏ phần merge đi:

$ git reset --hard ORIG_HEAD

10.12. Khi bạn muốn rename 1 nhánh cả ở local và trên remote (github)

git branch -m new-name
git push remote-name :old-name new-name

10.13. Khi bạn muốn xoá 1 branch trên remote từ xa

git push origin --delete remote-branch-name

Tham khảo: Xử lý các lỗi thường gặp trong git


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.