+6

Validate Props trong ứng dụng React quan trọng hơn cả thần thái

Giới thiệu

Trong ứng dụng React của bạn thì Props là một phần khá quan trọng trong việc trao đổi thông tin giữa các React Component, thông thường khi bạn sử dụng props thì chúng thường phải có những kiểu dữ liệu nhất định. Khi ứng dụng của bạn ngày một lớn thì việc kiểm soát được những dữ liệu truyền qua lại giữa các components sẽ khó hơn, dễ sinh bug trong ứng dụng nếu chúng không validate(xác thực) cho chúng.

Việc validate props cho phép chúng ta kiểm tra được dữ liệu đầu vào trước khi components được render từ đó mà chúng ta cũng sẽ giảm thiểu được việc phát sinh những bug không mong muốn.

Nếu ai chưa biết props là gì có thể xem qua bài viết này để hình dung được props là gì để hiểu được tại sao cần validate nó. https://viblo.asia/p/tim-hieu-reactjs-tu-con-so-0-63vKjvn6K2R#_props-8.

Props validation

Cú pháp

Trước tiên thì chắc chắn phải tìm hiểu xem cú pháp của nó là gì thì mới làm được.

class Component extends React.Component {
  render() { /* code trong component của bạn */ }
}
/* Validate props */
Component.propTypes = {
  /* validate trong này */
}

Như với cú pháp tương ứng ở trên chúng ta sẽ validate props bằng cách componentName.propsType.

Để sử dụng các validator mà React cung cấp chúng ta cần phải import thêm PropTypes.

import PropTypes from 'prop-types';

và để giả sử để validate props là kiểu chuỗi thì dùng PropTypes.string là được.

Các Props Validator cơ bản

 • PropTypes.any: Props có thể là bất cứ kiểu dữ liệu nào.
 • PropTypes.bool: Props là kiểu dữ liệu boolean.
 • PropTypes.number: Props là kiểu số
 • PropTypes.string: Props là kiểu chuỗi
 • PropType.func: Props là một function
 • PropTypes.array: Props là một mảng
 • PropTypes.object: Props là một Object
 • PropTypes.InstanceOf: Props là một instance của một class
 • PropTypes.isRequired: Props bắt buộc phải tồn tại.

Giới thiệu vài Validator hay ho

Xác thực loại dữ liệu

Truyền props là kiểu string.

import React from 'react';
import Hello from './Hello.js'

function App(props) {
 return (
  <div>
   <Hello name="Nguyen Quang Phu" /> /* truyền props có kiểu dữ liệu là string */
  </div>
 );
}

export default App;

Validate props.

import React from 'react';
import PropTypes from 'prop-types';

function Hello(props) {
 return <h2>Hello World, {props.name}</h2>;
}

/* validate props là kiểu string */
Hello.propTypes = {
 name: PropTypes.string
}

export default Hello;

Ở trong đoạn code trên sẽ không có bất cứ lỗi nào xảy ra cả, thế nhưng nếu chúng ta cố tình truyền kiểu dữ liệu sang là một array chả hạn

<Hello name={[1, 2, 3]} />

thì ngay lập tức bạn sẽ nhận được lỗi báo đỏ hỏn trên console của trình duyệt.

Khai báo props bắt buộc tồn tại

Nếu như bạn vô tình hay cố ý không truyền Props sang thì cũng không có dữ liệu nào xảy ra cả, trong một vài trường hợp để tránh việc phát sinh những bug không mong muốn như việc bỏ xót việc truyền dữ liệu thì cũng là lúc chúng ta nên nghĩ tới một validator khác là isRequired.

Hello.propTypes = {
  name: PropTypes.string.isRequired
}

nêu quên mất không truyền Props thì trình duyệt sẽ báo lỗi ngay để sửa.

Khai báo những giá trị hợp lệ

Nhiều lúc chúng ta chỉ muốn nhận các giá trị truyền vào các component mà chúng ta mong muốn, để làm được việc này thì chúng ta sẽ sử dụng validator là oneOf.

Hello.propTypes = {
  name: PropTypes.string.isRequired,
  name: PropTypes.oneOf(['male', 'female'])
}

Nếu giá trị truyền vào không phải là male hay female thì ngay lập tức lỗi sẽ được hiện ra.

Xác thực kiểu dữ liệu của một mảng, object

Để xác thực giá trị của các phần tử trong mảng có thể được truyền đi chúng ta sẽ dùng đến arrayOf để kiểm tra giá trị các phần tử trong mảng

Hello.propTypes = {
 name: PropTypes.arrayOf(PropTypes.number),
}

Nếu bất cứ một phần tử nào trong mảng có kiểu dữ liệu khác với number thì chương trình sẽ báo lỗi ngay, giả sử như này.

function App(props) {
 return (
  <div>
   <Hello name={[1,2,"3"]} />
   <p>Hihi</p>
  </div>
 );
}

trinh duyệt sẽ báo lỗi

Cũng tương tự như array thì đối với object cũng có một validator để kiểm tra là objectOf

Hello.propTypes = {
 name: PropTypes.objectOf(PropTypes.number),
}

Props nhận nhiều hơn một kiểu dữ liệu

Như tiêu đề của phần này, props cũng có thể nhận nhiều hơn một kiểu dữ liệu được truyền đi bằng cách sử dụng validatorany, ngoài ra còn có thể sử dụng validator oneOfType.

Hello.propTypes = {
  name: PropTypes.oneOfType([
   PropTypes.string,
   PropTypes.number,
  ]),
}

Mặc định giá trị cho Props

Khi mà vô tình quên mất truyền props khiến ứng dụng của bạn lỗi, để tránh việc props không được set này chúng ta cũng có thể mặc định được giá trị của props trong những trường hợp props không được set.

Hello.defaultProps = {
 name: 'Phu'
}

Tất cả các props mà các bạn muốn mặc định giá trị thì cứ để trong defaultProps để set mặc định giá trị cho chúng. Tránh xảy ra những lỗi không đáng.

Custom validator

Đối với những điều kiện lằng nhằng phức tạp hơn đối với props thì các validator có sẵn không đáp ứng đủ nhu cầu validate dữ liệu thì các bạn cũng có thể tự tay mình tạo ra một validator của riêng mình.

Custom validator nhận vào 3 tham số

 • props: Các props được truyền vào, thể hiển dưới dạng key-value
 • propName: Tên của prop đang được validate
 • componentName: Tên của component đang validate.

Giả sử chúng ta muốn truyền props mà chỉ nhận các giá trị lớn hơn 10 thì làm như sau.

Hello.propTypes = {
  number: function(props, propName, componentName) {
   if(props[propName] < 10) {
    return new Error('Invalid number'); /* message tùy chỉnh do các bạn */
   }
  }
}

Kết luận

Trên đây là những gì mình tìm hiểu được về Props Validation, mình thấy việc validate dữ liệu này khá quan trọng trong ứng dụng của bạn, giúp chúng ta kiểm soát được dữ liệu trong ứng dụng tốt hơn, tránh bug, dễ mở rộng nữa.

Ngoài những validator mình giới thiệu ở trên thì các bạn có thể xem thêm vài validator nữa trên trang chủ của React tại trang https://reactjs.org/docs/typechecking-with-proptypes.html.

Nếu bài viết hữu ích hãy cho mình 1 upvote để lấy động lực viết tiếp =))


This work by Nguyen Quang Phu is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.