+1

Trait trong PHP

Đặt vấn đề

ta có ví dụ sau: ta có hai class MessengerHello

class Messenger
{
}

class Hello
{
  public function hello()
  {
    echo "Hello","\n"
  }
}

giả sử, bạn muốn class Messenger có thể sử dụng hàm hello() của class Hello. Vì class Messenger chưa extends bất kì một class nào nên ta chỉ cần extends class Hello là xong.

class Messenger extends Hello
{
}

$o = new Messenger;
$o->hello();

bây giờ ta có thêm 1 class nữa:

class Goodbye
{
  public function goodbye()
  {
    echo "Goodbye","\n";
  }
}

giả sử, bạn cũng muốn class Messenger cũng có thể sử dụng hàm goodbye() của class Goodbye. Vì class Messenger đã extends class Hello rồi nên ta không thể extends thêm class Goodbye nữa. Đó là bởi vì trong PHP, một class chỉ có thể có một class cha. Một số ngôn ngữ khác cho phép một class có thể có nhiều class cha(đa kế thừa). Tuy nhiên, đa kế thừa sẽ kéo theo một loạt vấn đề nhập nhằng và nó có tiếng xấu là làm phức tạp trong việc kế thừa các lớp đơn giản hơn. Traits được sinh ra để giải quyết vấn đề này.

Tạo Traits

cú pháp của Trait cũng gần giống như 1 class bình thường.

trait Hello
{
  public function hello()
  {
     echo "Hello World";
  }
}

bây giờ trong class Messenger ta dùng từ khóa use để sử dụng trait

class Messenger
{
  use Hello;
}

$o = new Messenger;
$o->hello();

rất đơn giản phải không nào.
Để giải quyết bài toán trong ví dụ mình đã nêu ở đầu, ta chỉ cần tạo 2 trait HelloGoodbye và use nó trong class Message là xong.

trait Goodbye
{
  public function goodbye()
  {
    echo "Goodbye","\n";
  }  
}

trait Hello
{
  public function hello()
  {
    echo "Hello World","\n";
  }
} 

class Messenger
{
  use Hello, Goodbye;
  public function sendMessage()
  {
    echo 'You say goodbye',"\n";
    echo $this->goodbye();

    echo 'and I say hello',"\n";
    echo $this->hello(),"\n";
  }
}

$o = new Messenger;
$o->sendMessage();

ta sẽ có được output như sau:

You say goodbye
Goodbye
and I say hello
Hello World


Những lưu ý khi sử dụng Trait

Trait được ưu tiên hơn extends.

ta có 1 class Base và 1 trait SayWorld đều có phương thức sayHello(). Class MyHelloWorld vừa extends class Base vừa use trait SayWorld.

class Base {
  public function sayHello() {
    echo 'Hello ';
  }
}

trait SayWorld {
  public function sayHello() {
    echo 'World!';
  }
}

class MyHelloWorld extends Base {
  use SayWorld;
}

$o = new MyHelloWorld();
$o->sayHello();

kết quả

World!

Sử lí conflict khi sử dụng nhiều trait có hàm có tên giống nhau

trong ví dụ này, ta có 3 trait A, B, C đều có chung 2 phương thức smallTalk()bigTalk(). Nếu class Talker muốn sử dụng cả 3 trait này thì phải chỉ định phải dùng hàm nào của trait nào bằng từ khóa insteadof. Nếu ta muốn sử dụng hàm của C nữa, ta phải sử dụng 1 cái tên khác cho hàm đó.

trait A {
  public function smallTalk() {
    echo 'a';
  }
  public function bigTalk() {
    echo 'A';
  }
}

trait B {
  public function smallTalk() {
    echo 'b';
  }
  public function bigTalk() {
    echo 'B';
  }
}

trait C {
  public function smallTalk() {
    echo 'c';
  }
  public function bigTalk() {
    echo 'C';
  }
}

class Talker {
  use A, B, C {
    B::smallTalk insteadof A, C;
    A::bigTalk insteadof B, C;
    C::bigTalk as talk;
  }
}

Thay đổi phạm vi cho phép sử dụng phương thức

trait HelloWorld {
  public function sayHello() {
    echo 'Hello World!';
  }
}

// thay đổi phạm vi sử dụng của phương thức sayHello
class MyClass1 {
  use HelloWorld { sayHello as protected; }
}

// Alias method bị thay đổi phạm vi
// phạm vi của sayHello sẽ không bị thay đổi
class MyClass2 {
  use HelloWorld { sayHello as private myPrivateHello; }
}

trong trait cũng có thể có cácabstract method.

trait Hello
{
  abstract public function sendMessage();

  public function hello()
  {
    echo "Hello World","\n";
  }

} 

class Messenger
{
  use Hello;
  public function sendMessage()
  {
    echo 'I am going to say hello',"\n";
    echo $this->hello(),"\n";
  }
}

$o = new Messenger;
$o->sendMessage();

kết quả ta thu được:

I am going to say hello
Hello World

biến và hàm static

trong trait cũng có thể định nghĩa biến và hàm static

trait Counter {
  public function inc() {
    static $c = 0;
    $c = $c + 1;
    echo "$c\n";
  }
}

class C1 {
  use Counter;
}

class C2 {
  use Counter;
}

$o = new C1(); $o->inc(); // echo 1
$p = new C2(); $p->inc(); // echo 1
trait StaticExample {
  public static function doSomething() {
    return 'Doing something';
  }
}

class Example {
  use StaticExample;
}

Example::doSomething();

Định nghĩa thuộc tính trong trait

trait PropertiesTrait {
  public $x = 1;
}

class PropertiesExample {
  use PropertiesTrait;
}

$example = new PropertiesExample;
echo $example->x;

một class không thể có một thuộc tính trùng với tên thuộc tính của trait trừ khi nó tương thích (cùng phạm vi và cùng giá trị).

trait PropertiesTrait {
  public $same = true;
  public $different = false;
}

class PropertiesExample {
  use PropertiesTrait;
  public $same = true; // Allowed as of PHP 7.0.0; E_STRICT notice formerly
  public $different = true; // Fatal error
}

Tài liệu tham khảo

http://php.net/manual/en/language.oop5.traits.php
https://alanstorm.com/php_traits/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.