+9

Sự phát triển của PHP từ 5.6 đến 8.0

Một đánh giá cô đọng về các thay đổi trong PHP v7.x trong vòng dưới 15 phút

Khi phiên bản PHP 7.3 được phát hành, tôi quyết định xem xét chi tiết về phát triển PHP: điều gì đang được phát triển và hướng nào để hiểu rõ hơn tiềm năng mới và tối ưu hóa của ngôn ngữ lập trình phổ biến rộng rãi này.

Sau khi tìm kiếm một danh sách các tính năng cô đọng mà PHP đã triển khai trong quá trình phát triển PHP v7.x, tôi đã quyết định tự mình biên dịch danh sách này - một cách bắt kịp công nghệ mà tôi tin rằng ai đó cũng có thể thấy nó hữu ích.

Chúng ta sẽ bắt đầu với PHP 5.6 như một đường cơ sở và sẽ xem xét những gì đã được thêm vào, thay đổi. Tôi cũng đã thêm các liên kết đến tài liệu chính thức cho từng điều được đề cập, vì vậy nếu bạn quan tâm đến việc đọc sâu hơn - hãy tự nhiên.

PHP 7.0

Anonymous Class Support

Một anonymous class có thể được sử dụng trên một class được đặt tên:

 • Khi class không cần phải được ghi lại.
 • Khi class chỉ được sử dụng một lần trong khi thực thi.
new class($i) {
  public function __construct($i) {
    $this->i = $i;
  }
}

Hàm chia số nguyên -- cách an toàn để chia (thậm chí cho 0). Nó trả về phép chia số nguyên của toán hạng thứ nhất cho toán hạng thứ hai. Nếu số chia (toán hạng thứ hai) bằng 0, nó sẽ ném E_WARNING và trả về FALSE.

intdiv(int $numerator, int $divisor)

Đã thêm mới toán tử hợp nhất null -- là ??

$x = NULL;
$y = NULL;
$z = 3;
var_dump($x ?? $y ?? $z); // int(3)
 
$x = ["c" => "meaningful_value"];
var_dump($x["a"] ?? $x["b"] ?? $x["c"]); // string(16) "meaningful_value"

Đã thêm mới toán tử space ship (<=>)

Được sử dụng để tối ưu hóa và đơn giản hóa các phép so sánh.

// Before
function order_func($a, $b) {
  return ($a < $b) ? -1 : (($a > $b) ? 1 : 0);
}
// Using <=> operator
function order_func($a, $b) {
  return $a <=> $b;
}

Khai báo kiểu vô hướng

Đây chỉ là bước đầu để đạt được ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ hơn trong PHP - v0.5.

function add(float $a, float $b): float {
  return $a + $b;
}
 
add(1, 2); // float(3)

Khai báo kiểu trả về

Đã thêm khả năng trả về các type ngoài scalar - các class bao gồm cả thừa kế. Vẫn bằng cách nào đó hoàn toàn bỏ lỡ khả năng làm cho nó tùy chọn (được giới thiệu trong v7.1 😃 ).

interface A {
  static function make(): A;
}
class B implements A {
  static function make(): A {
    return new B();
  }
}

Khai báo theo group

// Explicit use syntax:
 
use FooLibrary\Bar\Baz\ClassA;
use FooLibrary\Bar\Baz\ClassB;
use FooLibrary\Bar\Baz\ClassC;
use FooLibrary\Bar\Baz\ClassD as Fizbo;
// Grouped use syntax:
 
use FooLibrary\Bar\Baz\{ ClassA, ClassB, ClassC, ClassD as Fizbo };

Generator Delegation

Cú pháp mới sau đây được cho phép trong phần thân của các hàm generator:

yield from <expr>

Cải thiện hiệu suất

PHP7 nhanh gấp đôi so với PHP5.6


Sử dụng bộ nhớ giảm đáng kể

Như bạn có thể thấy từ các biểu đồ, PHP 7.0 là một cải tiến lớn về hiệu suất và việc sử dụng bộ nhớ. Đối với trang có các truy vấn cơ sở dữ liệu, phiên bản 7.0.0 nhanh hơn 3 lần so với 5.6 với opcache được bật và nhanh hơn 2,7 lần mà không cần opcache! Về mặt sử dụng bộ nhớ, sự khác biệt cũng rất đáng kể!


Throwable interface

Tái cấu trúc các exception class để có một naming scheme không trực quan và sẽ dẫn đến ít nhầm lẫn hơn, đặc biệt là đối với người dùng mới hơn.

ErrorsException bây giờ được implement Throwable

Đây là hệ thống cấp bậc của Throwable

interface Throwable
 |- Error implements Throwable
   |- ArithmeticError extends Error
     |- DivisionByZeroError extends ArithmeticError
   |- AssertionError extends Error
   |- ParseError extends Error
   |- TypeError extends Error
     |- ArgumentCountError extends TypeError
 |- Exception implements Throwable
   |- ClosedGeneratorException extends Exception
   |- DOMException extends Exception
   |- ErrorException extends Exception
   |- IntlException extends Exception
   |- LogicException extends Exception
     |- BadFunctionCallException extends LogicException
       |- BadMethodCallException extends BadFunctionCallException
     |- DomainException extends LogicException
     |- InvalidArgumentException extends LogicException
     |- LengthException extends LogicException
     |- OutOfRangeException extends LogicException
   |- PharException extends Exception
   |- ReflectionException extends Exception
   |- RuntimeException extends Exception
     |- OutOfBoundsException extends RuntimeException
     |- OverflowException extends RuntimeException
     |- PDOException extends RuntimeException
     |- RangeException extends RuntimeException
     |- UnderflowException extends RuntimeException
     |- UnexpectedValueException extends RuntimeException

Chú ý: bạn chỉ có thể implement Throwable thông qua ErrorException.


Unicode Codepoint Escape Syntax — “\u{xxxxx}”

echo "\u{202E}Reversed text"; // outputs ‮Reversed text
echo "mañana"; // "ma\u{00F1}ana"
echo "mañana"; // "man\u{0303}ana" "n" with combining ~ character (U+0303)

Context Sensitive Lexer

Với những từ globally reserved nay đã trở thành semi-reserved:

callable class trait extends implements static abstract final public protected private const
enddeclare endfor endforeach endif endwhile and global goto instanceof insteadof interface
namespace new or xor try use var exit list clone include include_once throw array
print echo require require_once return else elseif default break continue switch yield
function if endswitch finally for foreach declare case do while as catch die self parent

Generator return expressions

Cú pháp biến đồng nhất

Mức hỗ trợ cho functions dirname()

PHP 7.1

Nullable Types

function answer(): ?int {
  return null; //ok
}

function answer(): ?int {
  return 42; // ok
}

function answer(): ?int {
  return new stdclass(); // error
}
function say(?string $msg) {
  if ($msg) {
    echo $msg;
  }
}

say('hello'); // ok -- prints hello
say(null); // ok -- does not print
say(); // error -- missing parameter
say(new stdclass); //error -- bad type

Void Returns

function should_return_nothing(): void {
  return 1; // Fatal error: A void function must not return a value
}

Không giống như các kiểu trả về khác được thi hành khi hàm được gọi, loại này được kiểm tra tại thời gian biên dịch, điều đó có nghĩa là một lỗi được tạo ra mà không cần gọi hàm.

Một hàm có kiểu trả về là void hoặc hàm void, có thể trả về ngầm hoặc có câu lệnh return mà không có giá trị:

function lacks_return(): void {
  // valid
}

Iterable pseudo type

Thông thường, một hàm chấp nhận hoặc trả về một array hoặc một object implementing Traversable sẽ được sử dụng với foreach. Tuy nhiên, vì mảng là kiểu nguyên thủy và Traversable là một interface, hiện tại không có cách nào để sử dụng khai báo kiểu trên tham số hoặc kiểu trả về để chỉ ra rằng giá trị có thể lặp lại được.

function foo(iterable $iterable) {
  foreach ($iterable as $value) {
    // ...
  }
}

iterable cũng có thể được sử dụng như một kiểu trả về để chỉ ra một hàm sẽ trả về một giá trị lặp. Nếu giá trị được trả về không phải là một mảng hoặc instance của Traversable, TypeError sẽ được throw.

function bar(): iterable {
  return [1, 2, 3];
}

Các tham số được khai báo với iterable có thể sử dụng null hoặc một mảng làm giá trị mặc định.

function foo(iterable $iterable = []) {
  // ...
}

Closure from callable

class Closure {
  ...
  public static function fromCallable(callable $callable) : Closure {...}
  ...
}

Cú pháp dấu ngoặc vuông cho phép destructuring assignment mảng

$array = [1, 2, 3];
// Assigns to $a, $b and $c the values of their respective array elements in $array with keys numbered from zero
[$a, $b, $c] = $array;
 
// Assigns to $a, $b and $c the values of the array elements in $array with the keys "a", "b" and "c", respectively
["a" => $a, "b" => $b, "c" => $c] = $array;

Cú pháp dấu ngoặc vuông cho danh list()

$powersOfTwo = [1 => 2, 2 => 4, 3 => 8];
list(1 => $oneBit, 2 => $twoBit, 3 => $threeBit) = $powersOfTwo;

Class constant visibility

class Token {
	// Constants default to public
	const PUBLIC_CONST = 0;
 
    // Constants then also can have a defined visibility
    private const PRIVATE_CONST = 0;
    protected const PROTECTED_CONST = 0;
    public const PUBLIC_CONST_TWO = 0;
 
    //Constants can only have one visibility declaration list
    private const FOO = 1, BAR = 2;
}

Catching Multiple Exception Types

try {
  // Some code...
} catch (ExceptionType1 | ExceptionType2 $e) {
  // Code to handle the exception
} catch (\Exception $e) {
  // ...
}

PHP 7.2

Mở rộng kiểu tham số

<?php
 
class ArrayClass {
 public function foo(array $foo) { /* ... */ }
}
 
 
// This RFC proposes allowing the type to be widened to be untyped aka any
// type can be passed as the parameter.
// Any type restrictions can be done via user code in the method body.
class EverythingClass extends ArrayClass {
 public function foo($foo) { /* ... */ }
}

Đếm các object không đếm được

Gọi count() trên một scalar hoặc object không implement Countable interface trả về 1 (phi logic).

Trong phiên bản này đã thêm một cảnh báo khi gọi count() với tham số là scalar, null hoặc một object không implement Countable.


Cú pháp dấu phảy được sử dụng trong namespace

use Foo\Bar\{ Foo, Bar, Baz, };

Argon2 Password Hash

Các hàm password_ * hiện có cung cấp interface đơn giản để băm mật khẩu. RFC này đề xuất triển khai Argon2i (v1.3) trong các hàm password_ * để sử dụng thay thế an toàn cho bcrypt.


Debugging PDO Prepared Statement Emulation

$db = new PDO(...);
 
// works with statements without bound values
$stmt = $db->query('SELECT 1');
var_dump($stmt->activeQueryString()); // => string(8) "SELECT 1"
 
$stmt = $db->prepare('SELECT :string');
$stmt->bindValue(':string', 'foo');
 
// returns unparsed query before execution
var_dump($stmt->activeQueryString()); // => string(14) "SELECT :string"
 
// returns parsed query after execution
$stmt->execute();
var_dump($stmt->activeQueryString()); // => string(11) "SELECT 'foo'"

PHP 7.4 (In development)

Typed properties

class User {
  public int $id;
  public string $name;
 
  public function __construct(int $id, string $name) {
    $this->id = $id;
    $this->name = $name;
  }
}

Foreign Function Interface

FFI là một trong những tính năng giúp PythonLuaJIT rất hữu ích cho việc tạo mẫu nhanh. Nó cho phép gọi các hàm C và sử dụng các kiểu dữ liệu C từ ngôn ngữ kịch bản thuần túy và do đó phát triển "system code" hiệu quả hơn. Đối với PHP, FFI mở ra một cách để viết các phần mở rộng và ràng buộc PHP vào các thư viện C trong PHP thuần.


Null Coalescing Assignment Operator

// The folloving lines are doing the same
$this->request->data['comments']['user_id'] = $this->request->data['comments']['user_id'] ?? 'value';
// Instead of repeating variables with long names, the equal coalesce operator is used
$this->request->data['comments']['user_id'] ??= 'value';

Preloading

PHP đã sử dụng opcode caches từ lâu (APC, Turck MMCache, Zend OpCache). Họ đạt được hiệu suất tăng đáng kể bằng cách GẦN NHƯ loại bỏ hoàn toàn overhead của biên dịch lại PHP code. Preloading sẽ được kiểm soát chỉ bằng một chỉ thị php.ini mới - opcache.preload. Sử dụng chỉ thị này, chúng ta sẽ chỉ định một file PHP - sẽ thực hiện nhiệm vụ tải trước. Sau khi tải, file này sau đó được thực thi đầy đủ - và có thể tải trước các file khác, bằng cách including chúng hoặc bằng cách sử dụng hàm opcache_compile_file().


Luôn có sẵn hash extention

Điều này sẽ làm cho hash extension (`ext / hash`) luôn có sẵn, tương tự như `date`. Phần hash extension cung cấp một tiện ích rất phong phú với nhiều thuật toán băm cực kỳ hữu ích trong các ứng dụng hiện đại, không chỉ trong code người dùng mà còn rất nhiều trong nội bộ.

On the way to PHP 8.0

JIT.

Nói ngắn gọn. Khi bạn khởi động một chương trình PHP, Zend Engine sẽ phân tích code thành một cây cú pháp trừu tượng (AST) và dịch nó sang opcodes. Các opcodes là các đơn vị thực thi cho Máy ảo Zend (Zend VM). Opcode là mức độ khá thấp, do đó dịch code sang máy nhanh hơn nhiều so với code PHP gốc. PHP có một phần mở rộng có tên OPcache trong lõi, để lưu trữ các opcodes này.

“JIT” is a technique that will compile parts of the code at runtime, so that the compiled version can be used instead.


Đây là một trong những chiến lược tối ưu hóa PHP cuối cùng và lớn nhất vẫn còn trên bàn. Các PHP engineers đang tìm kiếm để xem cách tiếp cận mới này có thể vượt qua các ứng dụng của họ. Thực sự quan tâm đến điều này.


Nhất quán loại errors cho internal function

Làm cho các API phân tích tham số nội bộ luôn tạo ra TypeError nếu parameter parsing không thành công. Cần lưu ý rằng điều này cũng bao gồm ArgumentCountError (con của TypeError) cho các trường hợp có quá ít/nhiều đối số được thông qua.

So sánh hiệu suất

Tôi đã soạn một bài test đơn giản để giúp dễ dàng so sánh hiệu suất của các phiên bản PHP khác nhau (sử dụng Docker). Điều này thậm chí sẽ cho phép dễ dàng kiểm tra hiệu năng của các phiên bản PHP mới chỉ bằng cách thêm tên container mới.

Chạy trên Macbook pro, 2,5 GHz Intel Core i7.

PHP version : 5.6.40
--------------------------------------
test_math         : 1.101 sec.
test_stringmanipulation  : 1.144 sec.
test_loops        : 1.736 sec.
test_ifelse        : 1.122 sec.
Mem: 429.4609375 kb Peak mem: 687.65625 kb
--------------------------------------
Total time:        : 5.103

PHP version : 7.0.33
--------------------------------------
test_math         : 0.344 sec.
test_stringmanipulation  : 0.516 sec.
test_loops        : 0.477 sec.
test_ifelse        : 0.373 sec.
Mem: 421.0859375 kb Peak mem: 422.2109375 kb
--------------------------------------
Total time:        : 1.71

PHP version : 7.1.28
--------------------------------------
test_math         : 0.389 sec.
test_stringmanipulation  : 0.514 sec.
test_loops        : 0.501 sec.
test_ifelse        : 0.464 sec.
Mem: 420.9375 kb Peak mem: 421.3828125 kb
--------------------------------------
Total time:        : 1.868

PHP version : 7.2.17
--------------------------------------
test_math         : 0.264 sec.
test_stringmanipulation  : 0.391 sec.
test_loops        : 0.182 sec.
test_ifelse        : 0.252 sec.
Mem: 456.578125 kb Peak mem: 457.0234375 kb
--------------------------------------
Total time:        : 1.089

PHP version : 7.3.4
--------------------------------------
test_math         : 0.233 sec.
test_stringmanipulation  : 0.317 sec.
test_loops        : 0.171 sec.
test_ifelse        : 0.263 sec.
Mem: 459.953125 kb Peak mem: 460.3984375 kb
--------------------------------------
Total time:        : 0.984

PHP version : 7.4.0-dev
--------------------------------------
test_math         : 0.212 sec.
test_stringmanipulation  : 0.358 sec.
test_loops        : 0.205 sec.
test_ifelse        : 0.228 sec.
Mem: 459.6640625 kb Peak mem: 460.109375 kb
--------------------------------------
Total time:        : 1.003

Nếu muốn tự kiểm tra, bạn có thể tìm source code trong repository này.

Benchmarks từ PHP 5.6 trở lên

Tôi thực sự thích phần tổng hợp hiệu năng trực quan từ servbolt.com của tất cả các phiên bản chính từ 5.6 trở lên. Xem kết quả trong các bảng dưới đây.

Tóm lược hiệu năng

PHP 7.0.0 là một cột mốc quan trọng với hiệu suất được cải thiện đáng kể và sử dụng bộ nhớ thấp hơn nhưng các PHP maintainers chỉ đơn giản là hết ý tưởng để cải thiện nó. Một trong những điểm còn lại là biên dịch JIT (Just in time). Và nó đi kèm với PHP 8.0.

Hướng phát triển

Trong suốt các phiên bản PHP 7.x, có một path có thể nhìn thấy được nhắc tới nhiều hơn (và khách quan hơn một chút) và ngôn ngữ lập trình hiện đại. Tuy nhiên, PHP thích áp dụng các tính năng hữu ích và gọn gàng từ các ngôn ngữ lập trình khác.

Chúng ta sẽ sớm thấy một số tính năng hay hơn, như:

Với những điều này, PHP developers sẽ tham gia nhóm những người áp dụng ngôn ngữ hiện đại. Không có ngôn ngữ nào là hoàn hảo, nhưng PHP đang mở đường cho tương lai.

TL;DR

Để rút ngắn hơn nữa, tôi đã chọn hầu hết các thay đổi quan trọng đối với ý kiến cá nhân của mình với phiên bản mới nhất của PHP 7.3. Chúng đây rồi:


References:

https://wiki.php.net/rfc https://www.cloudways.com/blog/php-5-6-vs-php-7-symfony-benchmarks/ https://servebolt.com/articles/wordpress-5-0-php-7-2-vs-php-7-3-performance-and-speed-benchmark/

The head illustration was made by Badoo team for Badoo Tech blog

https://tech.badoo.com/ru/article/511/php-8-chego-zhdat-pismo/

Nguồn: https://medium.com/@meskis/evolution-of-php-v5-6-to-v8-0-c3514ebb7f28


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.