+6

Áp dụng Fulltext search vào laravel

Ưu/nhược điểm của fulltext search so với search thông thường

về vấn đề này mời các bạn xem tại đây

1. Thêm index trong migration

Fulltext là 1 kiểu index chấp nhận 1 hay nhiều cột. Vì Laravel không có hàm hỗ trợ tạo index fulltext nên ta sẽ phải tự viết.

  public function up()
  {
    Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('name');
      $table->string('email')->unique();
      $table->string('password');
      $table->rememberToken();
      $table->timestamps();
      DB::statement('ALTER TABLE users ADD FULLTEXT `search` (`email`, `name`)');
      DB::statement('ALTER TABLE users ENGINE = MyISAM');
    });
   }

Ở đây ta sử dụng Storage Engine MyISAM thay vì InnoDB. Để biết sự khác nhau giữa 2 engine này xin mời xem tại đây

2. Định nghĩa trường searchable

Vào trong User model và thêm đoạn code dưới đây. Ta cần phải thêm đúng tên cột đã được định nghĩa trong bước 1.

  /**
   * The columns of the full text index
   */
  protected $searchable = [
    'email',
    'name'
  ];

Nếu ta không định nghĩa đúng các tên các cột, MySql sẽ không thể tìm ra được index và sẽ trả về lỗi SQLSTATE[HY000]: General error: 1191 Can't find FULLTEXT index matching the column list.

3. Tạo Trait

Trong một project sẽ không chỉ có 1 `model` cần search. Thay vì viết code search trong tất cả các model đó, ta sẽ tạo 1 `trait` để tránh bị lặp lại code. <br>
Tạo thư mục `Traits` trong `app` và file `fulltextsearch.php`
<?php

namespace App\Traits;

trait FullTextSearch
{
  /**
   * Replaces spaces with full text search wildcards
   *
   * @param string $term
   * @return string
   */
  protected function fullTextWildcards($term)
  {
    // removing symbols used by MySQL
    $reservedSymbols = ['-', '+', '<', '>', '@', '(', ')', '~'];
    $term = str_replace($reservedSymbols, '', $term);
 
    $words = explode(' ', $term);
 
    foreach ($words as $key => $word) {
      /*
       * applying + operator (required word) only big words
       * because smaller ones are not indexed by mysql
       */
      if (strlen($word) >= 2) {
        $words[$key] = '+' . $word . '*';
      }
    }
 
    $searchTerm = implode(' ', $words);
 
    return $searchTerm;
  }
 
  /**
   * Scope a query that matches a full text search of term.
   *
   * @param \Illuminate\Database\Eloquent\Builder $query
   * @param string $term
   * @return \Illuminate\Database\Eloquent\Builder
   */
  public function scopeSearch($query, $term)
  {
    $columns = implode(',', $this->searchable);
 
    $query->whereRaw("MATCH ({$columns}) AGAINST (? IN BOOLEAN MODE)", $this->fullTextWildcards($term));
 
    return $query;
  }
}

Bởi vì MySql không đánh index ở các từ có số ký tự nhỏ (mặc định là 4) nên ta sẽ phải thay đổi trường ft_min_word_len ở dưới dòng [mysqld] trong file my.cnf.
trên ubuntu:
sửa file trong /etc/mysql/my.cnf. Nếu bạn dùng XAMPP thì sửa trong file [thư mục cài xampp]/etc/mysql/my.cnf

ft_min_word_len = 2 //nếu dùng MyISAM
innodb_ft_min_token_size=2 //nếu dùng InnoDB

Ngoài ra, nếu các từ bạn search là stopword thì MySQL sẽ bỏ qua các từ này. Nếu bạn muốn bỏ stopword thì thêm dòng ft_stopword_file = "" vào trong file my.cnf.

Ở đây, ta sử dụng chế độ IN BOOLEAN MODE. MySql còn có chế độ khác là IN NATURAL LANGUAGE MODE. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây.

4. Sử dụng

// assuming 'arian' is the in column first_name, and 'acosta' in last_name
// all the following queries will work!
User::search('arian acosta')->get();
User::search('acosta arian')->get();
User::search('ari aco')->get();
User::search('arian')->get();
User::search('arian acosta somethingelse')->get();
 
// refining the query
User::search('arian')->where('is_active', '=', 1)->get();
User::search('arian')->latest()->get();
User::search('arian')->paginate();

bài này mình dịch từ trang https://arianacosta.com/php/laravel/tutorial-full-text-search-laravel-5/


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí