0

Tìm hiểu về Canvas

Thẻ Canvas

<canvas id="canvas" width="150" height="150"></canvas>

Ngoại trừ thuộc tính global là id ra thì thẻ canvas chỉ có duy nhất hai thuộc tính đó là widthheight. Và cả 2 thuộc tính này đề không bắt buộc bạn phải khai báo. Khi không được khai báo thì canvas sẽ tự động được set lại về 300px chiều rộng và 150px chiều dọc. Tuy có thể điều chỉnh style cho canvas bằng CSS nhưng bạn vẫn nên khai báo 2 thuộc tính widthheight ngay bên trong thẻ để tránh bị vỡ hình ảnh.

Render nội dung

var canvas = document.getElementById('tutorial');
var ctx = canvas.getContext('2d');

Thẻ canvas tạo ra một bề mặt để vẽ có kích thước cố định. Để hiện thị nội dung thì chúng ta phải chạy 1 đoạn script và đắt đầu vẽ lên nó.

Kiểm tra hỗ trợ

var canvas = document.getElementById('tutorial');

if (canvas.getContext) {
 var ctx = canvas.getContext('2d');
 // drawing code here
} else {
 // canvas-unsupported code here
}

Fallback dành cho những trình duyệt k hỗ trợ canvas

Khung mẫu

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8"/>
  <title>Canvas tutorial</title>
  <script type="text/javascript">
   function draw() {
    var canvas = document.getElementById('tutorial');
    if (canvas.getContext) {
     var ctx = canvas.getContext('2d');
    }
   }
  </script>
  <style type="text/css">
   canvas { border: 1px solid black; }
  </style>
 </head>
 <body onload="draw();">
  <canvas id="tutorial" width="150" height="150"></canvas>
 </body>
</html>

Đoạn script bao gồm một hàm gọi là draw (), được thực thi khi trang tải xong. Khi chạy bạn sẽ thấy một hình vuông được vẽ lên canvas

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <meta charset="utf-8"/>
 <script type="application/javascript">
  function draw() {
   var canvas = document.getElementById('canvas');
   if (canvas.getContext) {
    var ctx = canvas.getContext('2d');

    ctx.fillStyle = 'rgb(200, 0, 0)';
    ctx.fillRect(10, 10, 50, 50);

    ctx.fillStyle = 'rgba(0, 0, 200, 0.5)';
    ctx.fillRect(30, 30, 50, 50);
   }
  }
 </script>
 </head>
 <body onload="draw();">
  <canvas id="canvas" width="150" height="150"></canvas>
 </body>
</html>

Cảm ơn vì đã đọc bài


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.