+1

Style scrollbar với -webkit-

Mục tiêu

Chúng ta có thể tuỳ biến mọi thứ trên tranh scrollbar với -webkit-

Pseudo-elements

Đây là danh sách các pseudo-elements mà -webkit- hỗ trợ

::-webkit-scrollbar {
  //Màu nên của thanh scrollbar.
} 

::-webkit-scrollbar-button {
  //các nút định hướng trên thanh scrollbar.
} 

::-webkit-scrollbar-track {
  //không gian trống bên dưới hướng thanh scrollbar.
}

::-webkit-scrollbar-track-piece {
  //lớp trên cùng của thanh cuộn không bị che bởi scrollbar-thumb.
}

::-webkit-scrollbar-thumb {
  //thành phần định hướng có thể kéo được trên scrollbar.
}

::-webkit-scrollbar-corner {
  //góc dưới cùng bên phải của scrollbar, nơi hai thanh scrollbar ngang vào dọc gặp nhau.
}

::-webkit-resizer {
  //tay cầm thay đổi kích thước có thể kéo xuất hiện phía trên góc thanh scrollbar.
}

Pseudo-classes.

Đây là danh sách các pseudo-classes mà -webkit- hỗ trợ

:horizontal – Áp dụng style cho thanh scrollbar ngang.
:vertical – Áp dụng style cho thanh scrollbar dọc.
:decrement – Áp dụng style cho nút điều hướng thanh scrollbar đi xuống hoặc từ trái quá phải.
:increment – Áp dụng style cho nút điều hướng thanh scrollbar đi lên hoặc từ phải quá trái.
:start – Áp dụng style cho nút điều hướng thanh scrollbar được đặt phía trên hoặc bên trái scrollbar-thumb.
:end – Áp dụng style cho nút điều hướng thanh scrollbar được đặt phía dưới hoặc bên phải scrollbar-thumb.
:double-button – Áp dụng style cho nút điều hướng đôi.
:single-button – Áp dụng style cho nút điều hướng đơn.
:no-button – Áp dụng style cho scrollbar không có nút điều hướng.
:corner-present – Áp dụng style cho góc dưới cùng bên phải của scrollbar.
:window-inactive – Check xem thanh scrollbar có đang được kéo hay không và áp dụng style cho nó.

Áp dụng

::-webkit-scrollbar {
 width: 20px; // Chiều rộng thanh scrollbar dọc
 height: 20px; // Chiều dài thanh scrollbar ngang
}

::-webkit-scrollbar-track {
 background-color: #BDDBFF; // Màu nền thanh scrollbar
}

::-webkit-scrollbar-thumb {
 background-color: #9BC9FF; // Màu nền nút kéo scrollbar 
}

::-webkit-scrollbar-button:horizontal:start:decrement, // Nút bên phải thanh scrollbar ngang
::-webkit-scrollbar-button:horizontal:end:increment { // Nút bên trái thanh scrollbar ngang
 position: absolute;
 top: 0;
 display: block;
 height: 20px;
 width: 20px;
 background-image: url(...);
 background-size: 100%;
}

::-webkit-scrollbar-button:horizontal:end:increment { // Nút bên trái thanh scrollbar ngang
 background-image: url(...);
}

::-webkit-scrollbar-button:vertical:start:decrement, // Nút bên trên thanh scrollbar dọc
::-webkit-scrollbar-button:vertical:end:increment { // Nút bên dưới thanh scrollbar dọc
 position: absolute;
 top: 0;
 display: block;
 height: 20px;
 width: 20px;
 background-image: url(...);
 background-size: 100%;
}

::-webkit-scrollbar-button:vertical:end:increment { // Nút bên dưới thanh scrollbar dọc
 background-image: url(...);
}

Kết bài

Cảm ơn các bạn đã đọc bài !!!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.