+1

Javascript Type Coercion

Làm việc với Javascript chắc hẳn nhiều bạn đã gặp những trường hợp như sau:

1 * 'foo'; //NaN
1 * 2; //2
'foo' * 1; //NaN
'foo' + 1; //'foo1'

Điều này xảy ra là do cái gọi là Javascript Type Coercion. Có thể hiểu đơn giản là JS luôn cố cưỡng ép kiểu dữ liệu. Ví dụ:

1 + true; //1

Trong ví dụ trên, JS trước tiên sẽ ép kiểu boolean true thành number 1 và sau đó thực hiện phép cộng và ta có được kết quả là 2.

Sử dụng các phép toán với những toán tử như -, *, /, và %sẽ ép kiểu dữ liệu trả về number.

'3' - '2'; //1
'2' * '4'; //8
'8' / '2'; //4
'8' % '3'; //2

Nhưng với toán tử + thì chưa chắc kiểu dữ liệu trả về sẽ là number bởi vì chúng ta có thể sử dụng + để làm phép toán HOẶC ghép các đoạn string lại với nhau. Vì vậy mặc định các phép toán khi sử dụng + sẽ ưu tiên trả về kiểu dữ liệu string.

5 + '1'; //'51'
5 + true; //6

JS còn có một kiểu ép dữ liệu nữa đó là truthiness. Ví dụ bạn dùng if/else với một giá trị nào đó, thì JS có thể ép kiểu dữ liệu của giá trị đó về true hoặc false.

let i = 100;
if(i) {
    console.log('true')
}

Hầu hết các giá trị trong JS đều được ép kiểu về true ngoại trừ 7 giá trị

  • false
  • 0
  • -0
  • NaN
  • ""
  • null
  • undefined Các giá trị này để được ép kiểu về false

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.