Một số điều bạn có thể chưa biết về SCSS

1. Prefixing parent selector references

Trong SCSS & thường được sử dụng như sau:

a {
  &:hover {
    color: red;
  }
}

Nhưng bạn có biết & còn có thể được dùng như này:

p {
  body.no-touch & {
    display: none;
  }
}

output:

body.no-touch p {
 display: none;
}

2. Variable expansion in selectors

Sử dụng biến trong tên của selector:

$alertClass: "error";

p.message-#{$alertClass} {
  color: red;
}

output:

p.message-error {
 color: red;
}

Hoặc dùng trong @media:

$breakpoint: 768px;

@media (max-width: #{$breakpoint}) {
  /* This block only applies to viewports <= #{$breakpoint} wide... */
}

output:

@media (max-width: 768px) {
 /* This block only applies to viewports <= 768px wide... */
}

3. Control directives

SCSS có hỗ trợ những flow control như

@if

$debug: false; // TODO: move to _settings.scss

article {
  color: black;

  @if ($debug) { // visualizing layout internals
    border: 1px dotted red;
  }
}

output:

article {
 color: black;
}

@each

@each $name in 'save' 'cancel' 'help' {
  .icon-#{$name} {
    background-image: url('/images/#{$name}.png');
  }
}

output:

.icon-save {
 background-image: url("/images/save.png");
}
.icon-cancel {
 background-image: url("/images/cancel.png");
}
.icon-help {
 background-image: url("/images/help.png");
}

Tương tự SCSS còn hỗ trợ for white

4. The list data type

Sử dụng @each để loop qua một list

$buttonConfig: 'save' 50px, 'cancel' 50px, 'help' 100px; // TODO: move to _settings.scss

@each $tuple in $buttonConfig {
  .button-#{nth($tuple, 1)} {
    width: nth($tuple, 2);
  }
}

output:

.button-save {
 width: 50px;
}
.button-cancel {
 width: 50px;
}
.button-help {
 width: 100px;
}

5. Defining custom functions

Chúng ta có thể tự tạo một function riêng:

@function make-greener($value) {
  @return $value + rgb(0,50,0); // arithmetic with colors is totally fine, btw
}
p {
  background: make-greener(gray);
}

output

p {
 background: #80b280;
}

6. Variable arguments for functions/mixins

@mixin config-icon-colors($prefix, $colors...) {
  @each $i in $colors {
    .#{$prefix}#{nth($i, 1)} {
      color: nth($i, 2);
    }
  }
}
@include config-icon-colors('icon-',
  'save'  green,
  'cancel' gray,
  'delete' red
);

output

.icon-save {
 color: green;
}
.icon-cancel {
 color: gray;
}
.icon-delete {
 color: red;
}

7. Content block arguments for mixins

Từ version 3.2.0 SCSS cho phép ta truyền block vào mixin

@mixin only-for-mobile {
  @media (max-width: 768px) {
    @content;
  }
}

@include only-for-mobile() /* note: @content begins here */ {
  p {
    font-size: 150%;
  }
} /* @content ends */

output

@media (max-width: 768px) {
 p {
  font-size: 150%;
 }
}

8. Content block overrides -pattern

Ta có thể viết đè lên content đã tạo sãn trong mixin:

@mixin message($class) {
  .message-#{$class} {
    border: 1px dotted yellow;
    color: yellow;
    margin: 20px;
    padding: 10px;
    @content;
  }
}

@include message("subtle") {
  margin: 5px;
}

output

.message-subtle {
 border: 1px dotted yellow;
 color: yellow;
 margin: 20px;
 padding: 10px;
 margin: 5px;
}

Cảm ơn đã đọc. Tham khảo


All Rights Reserved