Viblo Code
0

Tìm Hiểu AngularJS - Tables (P6)

 • Như đã nói ở những phần đầu thì sườn bài của loạt seri tìm hiểu về AngularJS này mình dựa vào sườn bài của AngularJS Tutorial trên trang w3schools.com để các bạn tiện theo dõi.
 • Bài viết lần này ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về table, nhưng thật ra phần này là sử dụng lại các kiến thức của những phần trước khá nhiều, chủ yếu là dùng các Derictives để hiển thị table, sort, filter data...
 • Do vậy nếu bạn chưa đọc qua các phần trước thì bớt chút thời gian xem lại nhé, bài này phần lớn là ôn tập và nâng cao của bài Tìm Hiểu AngularJS - Filters (P4)

Normal Table

 • Để hiển thị dữ liệu của bảng ta sử dụng derictive ng-repeat, cụ thể ta làm như sau:
<!DOCTYPE html>
<html lang='en'>
  <head>
    <meta charset="utf8">
    <title>AngularJS Table</title>
    <style>
    	table, th , td {
       border: 1px solid grey;
       border-collapse: collapse;
       padding: 5px;
      }
      table tr:nth-child(odd)	{
       background-color: #f1f1f1;
      }
      table tr:nth-child(even) {
       background-color: #ffffff;
      }
    </style>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.15/angular.min.js"></script>
    <script>
      var app = angular.module('myApp', []);
      app.controller('myCtrl', function($scope, filterFilter) {
        $scope.students = [
          {name:'Lien',address:'Ha Noi'},
          {name:'Linh',address:'Can Tho'},
          {name:'Thu',address:'Da Nang'},
          {name:'Hoa',address:'Hai Phong'},
          {name:'Nga',address:'Phu Tho'},
          {name:'Loan',address:'Ha Noi'}
        ];
      });
    </script>
  </head>
  <body>
   <div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
    <table>
       <tr ng-repeat="x in students">
        <td>{{ $index + 1 }}</td>
        <td>{{ x.name }}</td>
        <td>{{ x.address }}</td>
       </tr>
    </table>
  </div>
  </body>
</html>
 • Kết quả thu được như sau:
 • $index là biến đếm do AngularJS tạo ra.
 • Hoặc ta có thể dùng $even$odd để thu được kết quả tương tự:
  <body>
   	<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
      <table>
       	<tr ng-repeat="x in students">
        <td ng-if="$odd" style="background-color:#f1f1f1">
        {{ x.name }}</td>
        <td ng-if="$even">
        {{ x.name }}</td>
        <td ng-if="$odd" style="background-color:#f1f1f1">
        {{ x.address }}</td>
        <td ng-if="$even">
        {{ x.address }}</td>
       </tr>
      </table>
  	</div>
  </body>

Xem demo ví dụ này.

 • Ở đây $odd$even cũng giống như $index là các thuộc tính đặc biệt được angularJS thiết lập cho directive ng-repeat. Cụ thể trong bảng dưới đây:

| Biến | Kiểu | Giá trị| | --------|:--------😐: -----| | $index | number | Được thiết lập để đếm chỉ số các phần tử, hoặc làm key | | $first | boolean | Trả lại true nếu là phần tử đầu tiên của vòng lặp | | $middle | boolean | Trả lại true nếu là phần tử nằm giữa phần tử đầu và phần tử cuối của vòng lặp | | $last | number | Trả lại true nếu là phần tử cuối cùng của vòng lặp | | $even | boolean | Trả lại true nếu phần tử có $index là chẵn | | $odd | boolean | Trả lại true nếu phần tử có $index là lẻ |

Sort and Filter

 • Sort theo chiều tăng hoặc giảm dần theo cột ta sẽ dùng orderBy.
 • Filter ta sẽ sử dụng search field filter.
 • Bây giờ ta sẽ dùng lại ví dụ ban đầu, để cho trực quan hơn, ta thêm trường point vào students và thêm header cho bảng:
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('myCtrl', function($scope, filterFilter) {
    $scope.students = [
      {name:'Lien',address:'Ha Noi', point: 5},
      {name:'Linh',address:'Can Tho', point: 6},
      {name:'Thu',address:'Da Nang', point: 4},
      {name:'Hoa',address:'Hai Phong', point: 8},
      {name:'Nga',address:'Phu Tho', point: 10},
      {name:'Loan',address:'Ha Noi', point: 7},
    ];
});
 • Thêm header cho bảng:
<body>
   	<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
      <table>
      	<thead>
         <tr>
          <td>Students</td>
          <td>Address</td>
          <td>Point</td>
         </tr>
        </thead>
         <tr ng-repeat="x in students">
          <td>{{ x.name }}</td>
          <td>{{ x.address }}</td>
          <td>{{ x.point }}</td>
         </tr>
      </table>
  	</div>
</body>
 • Tiếp đến ta sẽ dùng derictive ng-click để tạo sự kiện kích và sort theo từng cột:
<td>
    <a href="#" ng-click="sortType = 'name'; sortReverse = !sortReverse">
    Students
    <span ng-show="sortType == 'name' && !sortReverse" class="fa fa-caret-down"></span>
    <span ng-show="sortType == 'name' && sortReverse" class="fa fa-caret-up"></span>
    </a>
</td>
 • biến sortReverse sẽ được khởi tạo mặc định bằng false từ đầu, mỗi lần click vào header thì ng-click sẽ gán giá trị cho sortTypesortReverse. Hai biến này sẽ được truyền xuống orderBy để sắp xếp dữ liệu:
<tr ng-repeat="x in students | orderBy:sortType:sortReverse">
    <td>{{ x.name }}</td>
    <td>{{ x.address }}</td>
    <td>{{ x.point }}</td>
</tr>
<title>AngularJS Table Normal Using $even and $odd</title>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.8/angular.min.js"></script>
<script>
  var app = angular.module('myApp', []);
  app.controller('myCtrl', function($scope, filterFilter) {
    $scope.sortType   = 'name';
    $scope.sortReverse = false;
    $scope.students = [
      {name:'Lien',address:'Ha Noi', point: 5},
      {name:'Linh',address:'Can Tho', point: 6},
      {name:'Thu',address:'Da Nang', point: 4},
      {name:'Hoa',address:'Hai Phong', point: 8},
      {name:'Nga',address:'Phu Tho', point: 10},
      {name:'Loan',address:'Ha Noi', point: 7},
    ];
  });
</script>
<body>
<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
  <div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
    <table>
      <thead>
       <tr>
        <td>
         <a href="#" ng-click="sortType = 'name'; sortReverse = !sortReverse">
          Students
          <span ng-show="sortType == 'name' && !sortReverse" class="fa fa-caret-down"></span>
          <span ng-show="sortType == 'name' && sortReverse" class="fa fa-caret-up"></span>
         </a>
        </td>
        <td>
         <a href="#" ng-click="sortType = 'address'; sortReverse = !sortReverse">
         Address
          <span ng-show="sortType == 'address' && !sortReverse" class="fa fa-caret-down"></span>
          <span ng-show="sortType == 'address' && sortReverse" class="fa fa-caret-up"></span>
         </a>
        </td>
        <td>
         <a href="#" ng-click="sortType = 'point'; sortReverse = !sortReverse">
         Point
          <span ng-show="sortType == 'point' && !sortReverse" class="fa fa-caret-down"></span>
          <span ng-show="sortType == 'point' && sortReverse" class="fa fa-caret-up"></span>
         </a>
        </td>
       </tr>
      </thead>

      <tbody>
       <tr ng-repeat="x in students | orderBy:sortType:sortReverse">
        <td>{{ x.name }}</td>
        <td>{{ x.address }}</td>
        <td>{{ x.point }}</td>
       </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
</body>
 • Kết quả thu được
 • Tương tự như Sort thì Filter ta sẽ làm như sau:
 • Thêm các input search sử dụng derictive ng-model
<form>
    <div class="form-group">
     <div class="input-group">
      <div class="input-group-addon"><i class="fa fa-search"></i></div>
      <input type="text" class="form-control" placeholder="Search Any" ng-model="search.$">
     </div>
    </div>
 </form>
...
<tr>
    <td><input type="text" class="form-control" placeholder="Search name" ng-model="search.name"></td>
    <td><input type="text" class="form-control" placeholder="Search address" ng-model="search.address"></td>
    <td><input type="text" class="form-control" placeholder="Search point" ng-model="search.point"></td>
</tr>
 • và thêm điều kiện để lọc dữ liệu:
<tr ng-repeat="x in students | orderBy:sortType:sortReverse | filter:search">
    <td>{{ x.name }}</td>
    <td>{{ x.address }}</td>
    <td>{{ x.point }}</td>
</tr>
 • Kêt quả thu được:

Kết luận và tham khảo

 • Bài này giúp ta củng cố kiến thức của các bài trước, mục đích là dùng kiến thức đó để vẽ ra table đẹp, đúng như mong muốn của chúng ta. Tuy nhiên nếu cảm thấy tốn nhiều thời gian và công sức bạn cũng có thể sử dụng các module đã được viết sẵn bởi người dùng angularJS khác, sẽ rất hiệu quả và nhanh chóng. (link bên dưới)
 • Và dưới đây là một số nguồn mình tham khảo trong khi viết bài:
 • Nếu các bạn có ý kiến đóng góp xin vui lòng để lại comment bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ vấn đề. Xin cảm ơn!

All Rights Reserved