Đào Văn Nam

@namdao996

Report

Tips and practices to optimize AngularJS

30 0 0
2

Xây dựng ứng dụng CRUD với angular CLI.

217 1 0
1

Khởi tạo ứng dụng với Angular 5 và Ruby On Rails

77 0 0
0

Một vài điểm mới trong ES8.

197 1 0
4

Giới thiệu về redis, sử dụng Rails Model Caching với Redis

323 0 0
3

Crop ảnh với gem cropper-rails.

50 0 0
0

Upload file có kích thước lớn trong rails.

25 0 0
2

Giới thiệu cách sử dụng gem cancancan, rolify

413 1 0
0