+6

Tại sao lại cần import React from 'react' trong functional component

Mình có 1 component như thế này

import React from "react";
const App = () => (
  <div>Hello World!!!</div>
);
export default App;

Bạn có bao giờ tự hỏi là ở dưới không bao giờ dùng đến React mà lại phải import ở trên không ? Xóa đoạn import đấy đi thì lại bị báo lỗi

Sau một lúc tìm hiểu thì mình cũng đã biết tại sao. Vấn đề là do JSX cái đoạn "trông như HTML" ở trong component đấy là JSX. Sau khi đoạn "trông như HTML" đấy được babel biên dịch lại thì nó sẽ trông như thế này

var App = function App() {
  return React.createElement(
    "div",
    null,
    "Hello World!!!"
  );
};

Giờ thì bạn đã thấy là React được dùng ở React.createElement rồi đúng không. Đó là lý do tại sao mà có vẻ như là code của bạn không bao giờ dùng đến biến React nhưng vẫn phải import React ở trong functional component. Nguồn: https://hackernoon.com/why-import-react-from-react-in-a-functional-component-657aed821f7a


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.