+6

Làm quen với new context API React

Context của React thì ngày xưa cũng đã có. Nhưng trên docs cũng có khuyến cáo là nếu được thì không nên sử dụng vì chúng tôi sẽ sớm viết lại context. Gần đây khi phiên bản 16.3 được ra mắt thì API context mới cũng được ra mắt. Cùng thử dùng new context nào.

Khi nào thì dùng context

Dùng context khi bạn muốn share data đến tất cả các component con. Như là thông tin user đã đăng nhập, ngôn ngữ... Trên docs có khuyến cao "Nếu mục đích chỉ là tránh truyền props qua nhiều tầng thì không nên dùng context mà hãy dùng component composition thì sẽ đơn giản hơn"

Sử dụng context API

React.createContext

const {Provider, Consumer} = React.createContext(defaultValue);

Khi React render Consumer sẽ đọc giá trị của Provider gần nhất với nó. defaultValue là giá trị mặc định của Consumer

Provider

<Provider value={/* some value */}> Value được truyền vào Provider sẽ được truyền đến tất cả các Consumer con. Một Provider có thể có nhiều Consumer. Provider có thể lồng nhau.

Consumer

<Consumer>
 {value => /* render something based on the context value */}
</Consumer>

Consumer là component sẽ được cập nhật khi value truyền vào Provider. "children" của Consumer là một hàm, có tham số là value được truyền vào Provider và trả về một component. Xem thêm render props Consumer sẽ được render lại khi mà valuethay đổi. Chứ không phụ thuộc vào hàm shouldComponentUpdate. Tức là cho dù shouldComponentUpdate trả về false nhưng mà value có cập nhật thì Consumer vẫn render lại.

Demo

Cùng bắt đầu dùng context API với một ví dụ nhỏ. Bạn có một login modal, Modal này có thể được mở từ bất kỳ đâu, click vào nút login trên header, click vào button trên một component nào đó khi chưa đăng nhập chưa đăng nhập... Cái này sẽ được giải quyết đơn giản bằng context.

Image from Gyazo

Ở component App.js thì sẽ có state isShowModal và hàm showModal để điều khiển trạng thái mở/đóng của modal.

import React from "react";
import ReactDOM from "react-dom";
import Modal from "./components/Modal";
import "./styles.css";
import { Provider } from "./contexts/modal";
import ChildComponent from "./components/ChildComponent";

class App extends React.Component {
 state = {
  isShowModal: false
 };

 showModal = (bool = true) => {
  this.setState({ isShowModal: bool });
 };

 render() {
  const { isShowModal } = this.state;
  return (
   <Provider
    value={{
     isShowModal: isShowModal,
     showModal: this.showModal
    }}
   >
    <div className="App">
     <h1>Try new context API</h1>
     <button onClick={this.showModal}>Open modal from parent</button>
     <ChildComponent />
     {isShowModal && <Modal />}
    </div>
   </Provider>
  );
 }
}

const rootElement = document.getElementById("root");
ReactDOM.render(<App />, rootElement);

Cho dễ quản lý code thì mình tạo riêng 1 file modal.js để tạo context và export ra component khác dùng. hàm withModal mình sử dụng Higher order component để có thể tái sử dụng Consumer ở nhiều chỗ.

import React from "react";

const { Provider, Consumer } = React.createContext({
 isShowModal: false,
 showModal: () => {}
});

const withModal = Component => props => {
 return (
  <Consumer>
   {({ showModal }) => <Component {...props} showModal={showModal} />}
  </Consumer>
 );
};

export { Provider, withModal };

Các bạn có thể xem toàn bộ code ở đây https://codesandbox.io/s/o91vrxlywy


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.