+9

Tại sao trong class React lại viết super(props)?

Khi làm việc với React thì khi viết constructor mà không có super() thì sẽ lỗi. Không viết super(props) thì sẽ không thể dùng được this.props trong constructor.

class Checkbox extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = { isOn: true };
 }
}

Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tại sao tại sao lại gọi super(). Có thể không gọi không ? Nếu gọi mà không pass props vào thì sao, có tham số khác ngoài props không ?

Tại sao phải gọi super()

trong Javascript super như là "hàm khởi tạo của class cha" (parent class constructor). Trong ví dụ trên là class React.Component. Có nghĩa là bạn không thể dùng this cho đến khi gọi super()

class Checkbox extends React.Component {
 constructor(props) {
  // 🔴 Can’t use `this` yet
  super(props);
  // ✅ Now it’s okay though
  this.state = { isOn: true };
 }
 // ...
}

Không truyền props vào super thì sẽ ra sao ?

Sẽ ra sao khi bạn truyền tham số props vào super(). Khi không gọi super(props) thì bạn sẽ không thể dùng this.props bên trong constructor. Bên trong React.Component sẽ xử lý như sau:

// Inside React
class Component {
 constructor(props) {
  this.props = props;
  // ...
 }
}

Nhưng mà đôi khi bạn chỉ gọi super() thay vì super(props) ở constructor mà vẫn có thể dùng this.propsrender hay ở các lifecycle khác ? Bởi vì React sẽ gán props sau khi gọi hàm contructor

 // Inside React
 const instance = new YourComponent(props);
 instance.props = props;

Vậy cả khi bạn quên truyền props vào super() thì React vẫn sẽ set cho bạn.

Có còn tham số nào ngoài props không ?

Khi mà bản React 16.6 được ra mắt cùng với contextAPI mới thì ngoài props ra thì còn có 1 tham số khác đó là context.

Nguồn

Bài viết mình dịch lại từ đây và có lược bỏ một số chỗ mà mình thấy không cần thiết. Các bạn có thể xem thêm ở đây https://overreacted.io/why-do-we-write-super-props/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.