+2

Sử dụng amazon s3 lưu trữ file laravel

Giới thiệu

Laravel filesystem giúp bạn dễ dàng thao tác với file. Mặc định laravel dùng Local Driver để lưu trữ file. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng amazon S3 để lưu trữ file

Bắt đầu

1. Tạo Bucket trên S3

Đầu tiền là bạn phải có tài khoản amazon web service trước. Amazon đang có trương trình miễn phí cho tài khoản đăng ký mới tại đây. Đầu tiên bạn đăng nhập vào aws console -> Chọn S3 -> Create bucket

Tiếp theo thì cứ next.

2. Lấy Access key S3

Sau khi đã tạo bucket thì tiếp theo sẽ lấy access key. Từ giao diện trang chủ bạn truy cập IAM

Nhấn vào Users trên thanh menu bên trái -> Chọn user. Để đảm bảo về bảo mật bạn có thể tạo thêm 1 user mới chỉ dùng để truy cập S3. Ở đây thì mình dùng đã tạo rồi.

Sau đó click vào Create access key. Bạn sẽ nhận được Acess key IDSecret access key. Nhớ lưu lại để còn dùng sau này

3. Config laravel

Kế tiếp là config trên laravel. Mở file .env và thêm dòng sau vào

AWS_ACCESS_KEY_ID=
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
AWS_DEFAULT_REGION=
AWS_BUCKET=
AWS_URL=
FILESYSTEM_DRIVER=s3

AWS_ACCESS_KEY_ID là key đã lấy ở bước trước, AWS_SECRET_ACCESS_KEY là secret key đã lấy từ bước trước. AWS_DEFAULT_REGION là Region khi bạn chọn tạo S3. Như bước trước thì mình tạo ở Asia Pacific thì sẽ ghi là ap-southeast-1. Bạn có thể xem thêm ở đây https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html . AWS_BUCKET là tên bucket của bạn như mình là s3-laravel-testtttt. AWS_URL thì sẽ có dạng https://AWS_BUCKET.s3-AWS_DEFAULT_REGION.amazonaws.com.

4. Cài thư viện

Như trên docs của laravel có ghi là để sử dụng S3 driver bạn sẽ phải cài thư viện league/flysystem-aws-s3-v3 Mở terminal lên và chạy

composer require league/flysystem-aws-s3-v3

5. Sử dụng

Sau khi hoàn thành các bước trên, Bạn có thể thêm, xóa file như bình thường và file sẽ được lưu trên S3 thay vì lưu ở thư mục local.

Tài liệu tham khảo

https://wogan.blog/2017/01/04/use-amazon-s3-with-laravel-5/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.