+2

[SwiftUI] Get Data from API with Combine framework

Hôm nay mình xin chia sẻ về cách get Data API với Combine framework và SwiftUI.

Combine framework:

Được giới thiệu từ tháng 6/2019. Comebine phục vụ cho việc xử lý sự kiện và dữ liệu bất đồng bộ. Có 3 khái niệm về Combine:

 • Publishers: phát sự kiện/dữ liệu đi.
 • Subscribers: Nhận sự kiện/dữ liệu (cả error) từ Publishers, Subscribers thông dụng nhất là sink() và assign().
 • Operators: gồm các phương thức biến đổi dữ liệu trước khi Publishers.

Vào làm thử nha:

Mình sẽ lấy danh sách posts từ api: https://jsonplaceholder.typicode.com/posts

(Mình lấy api từ https://jsonplaceholder.typicode.com/)

- Đầu tiên mình tạo 1 object PostModel:

struct PostModel: Identifiable, Codable {
  let userId: Int
  let id: Int
  let title: String
  let body: String
}

- Tạo 1 PostViewModel có kiểu là ObservableObject để lấy data từ api:

import Combine

class PostViewModel: ObservableObject {
  @Published var posts = [PostModel]()
  var cancellables = Set<AnyCancellable>()
  
  init() {
    getPost()
  }
  
  func getPost() {
    guard let url = URL(string: "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts") else { return }
    
    //1. create a publisher
    //2. subcribe the publisher on background thread
    //3. receive on main thread
    //4. tryMap (check the data)
    //5. decode data (decode data into PostModel with JSONDecoder())
    //6. replace error with nil data
    //7. sink (get and put items into app)
    //8. store (cancel subscription if needed)
    
    URLSession.shared.dataTaskPublisher(for: url) //1
      .subscribe(on: DispatchQueue.global(qos: .background)) //2
      .receive(on: DispatchQueue.main) //3
      .tryMap { (data, response) -> Data in //4
        guard let response = response as? HTTPURLResponse, response.statusCode == 200 else {
          throw URLError(.badServerResponse)
        }
        return data
      }
      .decode(type: [PostModel].self, decoder: JSONDecoder()) //5
      .replaceError(with: []) //6
      .sink { (completion) in //7
        print("completion: \(completion)")
      } receiveValue: { [weak self] (returnPosts) in
        self?.posts = returnPosts
      }
      .store(in: &cancellables) //8
  }
}
 • Cuối cùng là hiển thị data lên UI:
// MARK: View
struct Posts: View {
  @StateObject var viewModel = PostViewModel()
  
  var body: some View {
    List {
      ForEach (viewModel.posts) { post in
        Text(post.title)
          .font(.subheadline)
          .fontWeight(.bold)
          .foregroundColor(.blue)
        Text(post.body)
          .font(.subheadline)
          .foregroundColor(.gray)
      }
    }
    .padding([.top, .bottom], 10)
  }
}

struct Posts_Previews: PreviewProvider {
  static var previews: some View {
    Posts()
  }
}

Ở đây mình có sử dụng các kiểu dữ liệu:

@ObservedObject : là 1 protocol dùng để quan sát sự thay đổi của các @Published properties.

@Published: là 1 property wrapper nằm trong một observable object, khi property có thay đổi thì sẽ trigger cho view update lại.

@StateObject: là 1 instances của observable object, được tạo trong một view cập nhật lại data trên view.

Trong class PostViewModel: ObservableObject có instance @Published var posts = [PostModel]() khi instanceposts này nhận được data mới từ api thì sẽ phát trigger ra ngoài.

Ở ngoài View có @StateObject var viewModel = PostViewModel() (nó giống như là thể hiện của class PostViewModel: ObservableObject) khi nó lắng nghe được sự thay đổi thì sẽ update lại data trên view.

Và đây là kết quả:

Hy vọng bài viết này hữu ích! Cảm ơn các bạn!

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=fdxFp5vU6MQ


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.