0

SwiftUI: Alert, Action Sheet

A container for an alert presentation.

Apple Documentation.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về alert trong SwiftUI:

 • Cách tạo cảnh báo

Điều kiện tiên quyết

Để làm theo hướng dẫn này, bạn sẽ cần một số kiến thức cơ bản về:

 • Cơ bản với Swift.
 • Xcode 11 trở lên

Alert

Sử dụng cờ để xác định xem alert có được hiển thị hay không.

@State private var alertShown = false

Tại đây, bạn sẽ sử dụng một button để kích hoạt alert.

Button("Show Alert") {
  self.alertShown = true
}.alert(isPresented: $alertShown) { () -> Alert in
  Alert(title: Text("Alert Title"), message: Text("Alert Message"), dismissButton: .default(Text("Ok")))
}

Với đoạn mã trên, khi nhấp vào nút, một cảnh báo sẽ bật lên. Bạn có thể tuỳ chỉnh tiêu đề, tin nhắn và nút. Hiện tại, chỉ có 1 nút được cấu hình.

Nếu bạn cần nhiều hơn một nút, bạn hoàn toàn có thể.

Alert(title: Text("Alert Title"), message: Text("Alert Message"), primaryButton: .default(Text("Ok")), secondaryButton: .default(Text("Cancel")))

Action Sheet

Bạn sẽ sử dụng một cờ để xác định xem action sheet có được hiển thị hay không. Bạn tạo một biến bool để giữ trạng thái.

@State private var actionSheetShown = false

Tiếp theo, tạo một nút bên dưới. Và khi action sheet được kích hoạt, bạn thay đổi trạng thái của cờ thành true.

Button("Action Sheet") {
  self.actionSheetShown = true
}

Tiếp, bạn khởi tạo action sheet như sau:

.actionSheet(isPresented: $actionSheetShown) { () -> ActionSheet in
 ActionSheet(title: Text("Menu"), message: Text("Select your options"),
 buttons: [
  .default(Text("Ok"), action: {
    print("Ok selected")
  }),
  .destructive(Text("Cancel"), action: {
    print("Cancel selected")
  })
 ])
}

Thành quả sẽ như này:

Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết tới đây. Thanks!!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.