0

Swift combine introduction Part 2

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp các thành phần của Swift combine

Operators

Combine bao gồm một operators cung cấp một cách thuận tiện để xử lý các giá trị từ một luồng đang diễn ra trước khi phân phối chúng cho subscriber

Các toán tử khác nhau được định nghĩa là phần mở rộng trên Publisher triển khai chức năng của chúng dưới dạng các lớp hoặc cấu trúc mở rộng kiểu liệt kê này. Ví dụ: contains(_: ) trả về một phiên bản Publishers.Contains.

Một số operators này đã tồn tại trong thư viện chuẩn Swift

map // Publishers.Map
flatMap // Publishers.FlatMap
filter // Publishers.Filter
reduce // Publishers.Reduce

Một số trong số chúng là mới:

tryMap // Publishers.TryMap
tryCatch // Publishers.TryCatch
decode // Publishers.Decode
replaceError // Publishers.ReplaceError


let passthroughSubject = PassthroughSubject<String, Never>()
let anySubscriber = AnySubscriber(passthroughSubject)
passthroughSubject.sink(
   receiveCompletion: { completion in
     print(completion)
   }) { value in
     print(value)
   }
[1, 2, 3, 4].publisher
  .filter { $0.isMultiple(of: 2) }
  .map { "My even number is \(String($0))" }
  .receive(subscriber: anySubscriber)
// prints my even number is 2
// prints my even number is 4
// prints finished

URL Session

Hãy cùng khám phá đầy đủ sức mạnh của reactive programming bằng cách đưa ra yêu cầu mạng không đồng bộ bằng cách sử dụng publisher tích hợp sẵn của Combine `dataTaskPublisher '


var subscriptions = Set<AnyCancellable>()
let dataTaskPublisher = URLSession.shared.dataTaskPublisher(
    for: URL(
      string: “https://jsonplaceholder.typicode.com/posts"
    )!
   )
dataTaskPublisher
 .retry(2)
 .map(\.data)
 .decode(type: [Post].self, decoder: JSONDecoder())
 .replaceError(with: [])
 .receive(on: DispatchQueue.main)
 .sink { posts in
   print("There are \(posts.count) posts")
 }
 .store(in: &subscriptions)
// prints There are 100 posts

Một API khai báo như vậy rất thuận tiện khi xử lý các yêu cầu không đồng bộ phức tạp trong khi vẫn duy trì code readability.

Enum Publishers cung cấp một cấu trúc có tên là CombineLatest cho phép chúng ta nhận các phần tử mới nhất từ hai publishers.

 
 let postsDataTaskPublisher = URLSession.shared.dataTaskPublisher(
    for: URL(
      string: “https://jsonplaceholder.typicode.com/posts"
    )!
   )
let commentsDataTaskPublisher = URLSession.shared.dataTaskPublisher(
    for: URL(
      string: “https://jsonplaceholder.typicode.com/comments"
    )!
   )
let postsPublisher = postsDataTaskPublisher
  .retry(2)
  .map(\.data)
  .decode(type: [Post].self, decoder: JSONDecoder())
  .replaceError(with: [])
let commentsPublisher = commentsDataTaskPublisher
 .retry(2)
 .map(\.data)
 .decode(type: [Comment].self, decoder: JSONDecoder())
 .replaceError(with: [])
Publishers.CombineLatest(postsPublisher, commentsPublisher)
  .sink { posts, comments in
    print(There are \(posts.count) posts”)
    print(There are \(comments.count) comments”)
  }
  .store(in: &subscriptions)
// prints There are 100 posts
// prints There are 500 comments
 
 

Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng phương thức fetch () trả về một publisher.


private enum Error: Swift.Error {
  case invalidResponse
  case invalidJSON
}
private func fetchPosts() -> AnyPublisher<[Post], Swift.Error> {
  let url = URL(
     string: “https://jsonplaceholder.typicode.com/posts"
  )!
  return URLSession.shared.dataTaskPublisher(for: url)
    .tryMap { data, response -> Data in
      guard let httpResponse = response as? HTTPURLResponse,
           httpResponse.statusCode == 200 else {
        throw Error.invalidResponse
      }
      return data
    }
    .tryMap { data -> [Post] in
      guard let posts = try?
        JSONDecoder().decode([Post].self, from: data) else
      {
         throw Error.invalidJSON
      }
  
      return posts
    }
    .eraseToAnyPublisher()
  }

UI Binding

Phép gán (to: on) rất hữu ích khi nói đến ràng buộc «giá trị của thuộc tính tuân thủ KVO từ publisher»

Hãy điền các ô của chúng ta từ các post objects của chúng ta
func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
  let cell = tableView.dequeueReusableCell(
    withIdentifier: PostCell.identifier,
    for: indexPath
  ) as! PostCell
  let postsDataTaskPublisher = 
     URLSession
    .shared
    .dataTaskPublisher(
       for: URL(
         string:“https://jsonplaceholder.typicode.com/posts"
       )!
   )
cell.subscriber = postsDataTaskPublisher
     .retry(2)
     .map(\.data)
     .decode(type: [Post].self, decoder: JSONDecoder())
     .replaceError(with: [])
     .map {
       return $0[indexPath.row].title
     }
     .receive(on: DispatchQueue.main)
     .assign(to: \.textLabel!.text, on: cell)
   
   return cell
}
final class PostCell: UITableViewCell {
  var subscriber: AnyCancellable?
  static var identifier = "PostCell"
  override func prepareForReuse() {
    subscriber?.cancel()
  }
  override init(
     style: UITableViewCell.CellStyle, 
     reuseIdentifier: String?
  ) {
    super.init(style: style, reuseIdentifier: reuseIdentifier)
  }
  required init?(coder: NSCoder) {
     fatalError(init(coder:) has not been implemented”)
  }
}

Cancellable

Bất cứ khi nào subscriber không còn cần nhận các yếu tố từ publisher, người đó có thể hủy đăng ký của mình

«Các loại người đăng ký được tạo bởi sink (receiveCompletion:receiveValue:) và assign(to: on:) đều triển khai giao thức Cancellable, cung cấp phương thức cancel()»


var subscriptions = Set<AnyCancellable>()
let dataTaskPublisher = URLSession.shared.dataTaskPublisher(
  for: URL(
    string: “https://jsonplaceholder.typicode.com/posts"
  )!
)
let postsPublisher = dataTaskPublisher
 .retry(2)
 .map(\.data)
 .decode(type: [Post].self, decoder: JSONDecoder())
 .replaceError(with: [])
 .sink { posts in
   print("There are \(posts.count) posts")
 }
 .store(in: &subscriptions)
postsPublisher.cancel()

Điều này sẽ chưa print bất kỳ thứ gì bởi vì reactive programming xử lý các sự kiện không đồng bộ, tuy nhiên, phương thức cancel() được gọi trước khi dữ liệu được fetche từ service.

Thêm code block này sẽ giải quyết vấn đề

DispatchQueue.main.asyncAfter(deadline: .now() + 2) {
 postsPublisher.cancel()
}
// prints There are 100 posts

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.