+11

Một số Tips JavaScript hay

Two ways to empty an array

Thường thì chúng ta thường làm rỗng mảng bằng 2 cách sau

// define Array
let list = [1, 2, 3, 4];

function empty_1() {
  list = [];
}

function empty_2() {
  list.length = 0;
}

Vậy 2 cách này có khác biệt như thế nào ?

 • list = [] assigns a reference to a new array to a variable, while any other references are unaffected. which means that references to the contents of the previous array are still kept in memory, leading to memory leaks
let list = [1, 2, 3, 4];
list = []; 
// Vùng tham chiếu 1 cho giá trị [1, 2, 3, 4]
// Vùng tham chiếu 2 cho giá trị []
// Gán lại vùng tham chiếu 2 cho biến list
// -> Vùng tham chiếu 1 vẫn được lưu trong bộ nhớ 
// -> Rò rỉ bộ nhớ.
 • list.length = 0 deletes everything in the array, which does hit other references.
const list = [1, 2, 3, 4];
list.length = 0
// Với cách này vùng tham chiếu hoàn toàn không bị thay đổi 
// nên có thể khai báo const cho biến list
// -> Không tốn thêm bộ nhớ.

Deduplicate an Array

Đối với dữ liệu mảng nguyên thuỷ

[ 1, 1, 'a', 'a' ] // mảng nguyên thuỷ
 • Sử dụng Filter
const arr = [ 1, 1, 'a', 'a' ];
const deduped = arr.filter((el, i) => arr.indexOf(el) === i);
console.log(deduped); // [ 1, 'a' ]
 • Sử dụng Set
const deduped = [...new Set([ 1, 1, 'a', 'a' ])];
console.log(deduped); // [ 1, 'a' ]

Đối với dữ liệu mảng Object

[
	{ a: 1 },
	{ a: 1 },
	[ 1, 2 ],
	[ 1, 2 ],
	1,
	1,
	'1',
	'1'
]
// mảng Object
 • Có thể code như thế này 😂
function deDuplicate(arr) {
	const hashTable = {}

	return arr.filter(el => {
		const key = JSON.stringify(el)
		const match = hashTable[key]
		return (match ? false : hashTable[key] = true)
	})
}

const deDuplicated = deDuplicate([
	{ a: 1 },
	{ a: 1 },
	[ 1, 2 ],
	[ 1, 2 ],
	1,
	1,
	'1',
	'1'
])
console.log(deDuplicated) // [ {a: 1}, [1, 2], 1, '1' ]

Flattening multidimensional Arrays in JavaScript

Một số cách Flatten hợp nhất mảng hai chiều thành mảng một chiều duy nhất

const myArray = [[1, 2], 3, 4, 5, [6, 7, 8, 9]];
// expected output: Array [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
 • Sử dụng concat(), apply()
const myNewArray = [].concat.apply([], myArray);
// [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
 • Sử dụng reduce()
const myNewArray = myArray.reduce((prev, curr) => prev.concat(curr), []);
// [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
 • Sử dụng Spread Operator in ES6
const myNewArray = [].concat(...myArray);
console.log(myNewArray);
// [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
 • Sử dụng flat() in ES10
const myNewArray = myArray.flat();
console.log(myNewArray);
// [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Create array sequence > in one line

 • 0 to N-1
// Array.from 
const sequenceArr = Array.from(new Array(N),(val,index)=>index)

// Array(N).keys
const sequenceArr = [...Array(N).keys()]
 • 1 to N+1
Array.from(new Array(N),(val,index)=>index+1);

Converting truthy/falsy values to boolean

Bạn có thể chuyển đổi giá trị truthy hoặc falsy thành boolean với toán tử !!

!!"" // false
!!0 // false
!!null // false
!!undefined // false
!!NaN // false

!!"hello" // true
!!1 // true
!!{} // true
!![] // true

Lời Kết

Trên đây là một số tips mà mình đã tìm hiểu và chọn lọc ra được, hy vọng có thể giúp ích cho các bạn. Nếu thấy thích thì Upvote, thấy hay thì Clip bài này của mình nhé! ^^ Cảm ơn bạn đã ghé thăm 😍

Nguồn: JS_tips


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.