Giới thiệu một số method hay trong Rails

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn một số method hay và thú vị hay dùng trong Rails.

Sử dụng blank?/present?

  # String
  user = nil
  user.blank? # => true
  user = ""
  user.blank? # => true
  user = " "
  user.blank? # => true
  user = "Tung"
  user.blank? # => false

  # Array
  numbers = nil
  numbers.blank? # => true
  numbers = []
  numbers.blank? # => true
  numbers = [1, 2, 3]
  numbers.blank? # => false

  # Hash
  params = nil
  params.blank? # => true
  params = {}
  params.blank? # => true
  params = { name: "Tung", email: "[email protected]" }
  params.blank? # => false

present? ngược lại với blank?.

  # String
  name = ""
  name.present? # => false
  name = "Tung"
  name.present? # => true

Sử dụng presence

  if user.name.blank?
   name = "What's your name?"
  else
   name = user.name
  end
  name = user.name.presence || "What's your name?"

"".presence hoặc [].presence sẽ trả về nil

  name = ""
  puts name.presence || "What's your name?" # => What's your name?

À có 1 ví dụ rất thú vị về presence như sau.

  # News nếu có ít nhất là 1 news thì gửi mail và tweet
  news = festival.news
  if news.count > 0
   send_mail(news)
   tweet(news)
  end

Nếu dùng presence

  if news = festival.news.presence
   send_mail(news)
   tweet(news)
  end

festival.news trả về kết quả 0 thì festival.news.presence sẽ trả về là nil. Khi đó câu lệnh if sẽ xử lý false.

Kiểm tra sự tồn tại của 1 string thì nên dùng blank? thay vì nil?

Mệnh đề “string không có giá trị” thường không cần phân biệt nil và "". Khi sử dụng nil? thì lại cho 2 kết quả khác nhau.

  if name.nil?
   # => nếu name là "" thì vẫn được coi là có nhập dữ liệu và không gọi puts
   puts "Please input name!"
  end

Đó cũng là lý do nên sử dụng blank? hơn. ruby if name.blank? # => Nếu name là "" hoặc " " thì xử lý như chưa nhập dữ liệu và gọi puts puts "Please input name!" end

Tương tự như thế, khi validates trong Model, nếu không có lý do đặc biệt thì nên sử dụng allow_blank: true, không nên sử dụng allow_nil: true.

Khi cần filter, nên dùng query thay vì logic

Khi cần thực hiện filter trong model của Rails, thì nên sử dụng query để tốc độ xử lý được nhanh hơn.

  def admin_users
   User.all.select(&:admin?)
  end
  def admin_users
   User.where(admin: true)
  end

Dùng pluck thay vì map

pluck là method để lấy 1 column cho trước trong record, mà không load toàn bộ record đó. Vì thế mà tốc độ xử lý cũng sẽ hiệu quả hơn.

  def admin_user_ids
   User.where(admin: true).map(&:id)
  end
  def admin_user_ids
   User.where(admin: true).pluck(:id)
  end

Dùng Object#try(:method_name) thay vì kiểm tra nil

  if person.books && person.books.singleton?
   singleton = person.books.first
   send_mail_to(singleton)
  end
  # nếu books là nil thì try(:singleton?) cũng trả về nil
  # nếu books không nil thì books.singleton? được gọi như bình thường
  if person.books.try(:singleton?)
   singleton = person.books.first
   send_mail_to(singleton)
  end

Một số method thời gian hay

  Date.current # => Sun, 29 May 2016

  Date.yesterday # => Sat, 28 May 2016
  Date.tomorrow # => # => Mon, 30 May 2016
  Date.current # => 2013-11-05

  2.years.ago  # => 2014-05-29 22:21:40 +0700
  2.years.since # => 2018-05-29 22:21:40 +0700

  2.months.ago  # => 2016-03-29 22:21:40 +0700
  2.months.since # => 2016-07-29 22:21:40 +0700

Weeks, days, hours, minutes, seconds cũng thế.

Ngoài ra còn rất nhiều cách viết khác nhau để lấy giá trị ngày tháng đặc biệt.

  date = Date.current # => 2016-05-29

  date.yesterday # => 2016-05-28
  date.tomoroow # => 2016-05-30

  date.prev_day # => 2016-05-28
  date.next_day # => 2016-05-30

  date.prev_day(2) # => 2016-05-27
  date.next_day(2) # => 2016-05-31

  date - 2.days # => 2016-05-27
  date + 2.days # => 2016-05-31

  date.ago(2.days)  # => 2016-05-27
  date.since(2.days) # => 2016-05-31

  date.prev_month # => 2016-04-29
  date.next_month # => 2016-06-29

  date.prev_month(2) # => 2016-03-29
  date.next_month(2) # => 2016-07-29

  date - 2.months # => 2016-03-29
  date + 2.months # => 2016-07-29

  date.months_ago(2)  # => 2016-03-29
  date.months_since(2) # => 2016-07-29

  date.ago(2.months)  # => 2016-03-29
  date.since(2.months) # => 2016-07-29

Xoá các space không cần thiết

"  My  \r\n \t  \n  books    ".squish # => "My books"

Các method thay đổi string thành số nhiều, số ít, …

  "my_book".camelize # => "MyBook"

  "MyBook".underscore # => "my_book"

  "my_book".dasherize # => "my-book"

  "book".pluralize      # => "books"
  "person".pluralize     # => "people"
  "fish".pluralize      # => "fish"
  "book_and_person".pluralize # => "book_and_people"
  "book and person".pluralize # => "book and people"
  "BookAndPerson".pluralize  # => "BookAndPeople"

  "books".singularize      # => "book"
  "people".singularize      # => "person"
  "books_and_people".singularize # => "books_and_person"
  "books and people".singularize # => "books and person"
  "BooksAndPeople".singularize  # => "BooksAndPerson"

  "my_books".humanize # => "My books"

  "my_books".titleize # => "My Books"

  "my_book".classify # => "MyBook"
  "my_books".classify # => "MyBook"

  "my_book".tableize # => "my_books"
  "MyBook".tableize # => "my_books"

Hy vọng sẽ giúp các bạn yêu thích và tiếp cận Rails dễ dàng hơn.