Kiểm tra Cơ sở dữ liệu (Dữ liệu) với Các Mẫu Thử nghiệm Phần I

GUI là 1 trong hầu hết các trường hợp được nhấn mạnh nhất bởi các nhà quản lý kiểm tra cũng như các thành viên nhóm phát triển vì từ giao diện người dùng đồ họa sẽ là phần dễ nhìn thấy nhất của ứng dụng. Tuy nhiên 1 điều cũng quan trọng là để xác nhận thông tin ,có thể được coi là trung tâm của ứng dụng đó là DATABASE.

Chúng ta hãy xem xét một ứng dụng ngân hàng , theo đó người dùng tạo ra các giao dịch. Có những quan điểm kiểm thử cơ sở dữ liệu sau rất quan trọng:

 1. Ứng dụng lưu trữ thông tin giao dịch trong cơ sở dữ liệu ứng dụng và hiển thị chúng một cách chính xác cho người dùng.
 2. Không có thông tin nào bị mất đi trong tiến trình.
 3. Không có thông tin hoạt động được thực hiện một phần hoặc bị hủy bỏ bởi ứng dụng.
 4. Không có cá nhân trái phép nào được phép truy cập vào thông tin người dùng.

Để đảm bảo tất cả các mục tiêu trên, chúng ta cần phải sử dụng xác nhận dữ liệu hoặc kiểm tra dữ liệu.

1.Thử nghiệm cơ sở dữ liệu là gì?

Thử nghiệm cơ sở dữ liệu là kiểm tra lược đồ, bảng, trình kích hoạt, v.v ... của cơ sở dữ liệu đang được kiểm tra. Nó có thể liên quan đến việc tạo ra các truy vấn phức tạp để kiểm tra tải, stress và kiểm tra tính đáp ứng của nó. Nó kiểm tra tính toàn vẹn và tính nhất quán của dữ liệu.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ nghiên cứu

Sự khác biệt giữa GUI và kiểm tra cơ sở dữ liệu Các loại Kiểm tra cơ sở dữ liệu Thử nghiệm giản đồ Bảng cơ sở dữ liệu, kiểm tra cột Lưu trữ thủ tục kiểm tra Thử nghiệm kích hoạt Xác nhận máy chủ cơ sở dữ liệu Kiểm tra cơ sở dữ liệu chức năng Đăng nhập và bảo vệ người dùng Kiểm tra tải Bài kiểm tra về áp lực Những quan niệm sai lầm hoặc quan niệm sai liên quan đến kiểm tra cơ sở dữ liệu Thực hành kiểm tra cơ sở dữ liệu tốt nhất

2.Sự khác biệt cơ bản giữa giao diện người dùng và kiểm tra dữ liệu

Thử nghiệm giao diện người dùng Cơ sở dữ liệu hoặc Kiểm tra dữ liệu
Loại thử nghiệm này còn được gọi là thử nghiệm Giao diện người dùng hoặc Kiểm tra Front-end. Loại thử nghiệm này còn được gọi là Kiểm tra lại hoặc kiểm tra dữ liệu.
Loại thử nghiệm này chủ yếu đề cập đến tất cả các mục có thể kiểm tra được mở cho người dùng về người xem và tương tác như Biểu mẫu,, Biểu đồ, Menu, và Báo cáo, vv (tạo qua VB, VB.net, VC ++, Delphi - ) Loại thử nghiệm này chủ yếu đề cập đến tất cả các mục kiểm tra được thường ẩn từ người dùng cho người xem. Chúng bao gồm các quy trình nội bộ và lưu trữ như Assembly, DBMS như Oracle, SQL Server, MYSQL, v.v.
Loại thử nghiệm này bao gồm xác nhận các hộp văn bản, chọn danh sách thả xuống, lịch và nút, điều hướng từ trang này sang trang khác, hiển thị hình ảnh cũng như Giao diện của ứng dụng tổng thể. Loại thử nghiệm này liên quan đến việc xác nhận các giản đồ, các bảng cơ sở dữ liệu, các cột,
các phím và chỉ mục, các thủ tục được lưu trữ, các trình kích hoạt, xác nhận máy chủ cơ sở dữ liệu,
Người kiểm tra phải có kiến thức sâu rộng về các yêu cầu cũng như việc sử dụng các công cụ phát triển và cách sử dụng khuôn khổ và công cụ tự động hóa. Người kiểm tra để có thể thực hiện kiểm tra ngược lại phải có nền tảng vững chắc trong máy chủ cơ sở dữ liệu và các khái niệm Ngôn ngữ Truy vấn Có cấu trúc.

3.Các loại kiểm tra cơ sở dữ liệu

3 loại Kiểm tra cơ sở dữ liệu là

 1. Thử nghiệm Kết cấu
 2. Thử nghiệm chức năng
 3. Kiểm tra không chức năng

4.Kiểm tra cấu trúc cơ sở dữ liệu

Thử nghiệm cấu trúc dữ liệu bao gồm việc xác nhận hợp lệ tất cả các yếu tố bên trong kho dữ liệu được sử dụng chủ yếu để lưu trữ dữ liệu và không được người dùng cuối thao túng trực tiếp. Việc xác nhận hợp lệ các máy chủ cơ sở dữ liệu cũng là một cân nhắc rất quan trọng trong các loại thử nghiệm này. Sự hoàn thành thành công của giai đoạn này bởi các xét nghiệm liên quan đến sự thành thạo trong các truy vấn SQL.

5.Thử nghiệm giản đồ

Khía cạnh chính của kiểm tra giản đồ là đảm bảo rằng việc lập bản đồ lược đồ giữa đầu trước và cuối trở nên tương tự. Do đó, chúng ta cũng có thể tham khảo thử nghiệm giản đồ như là thử nghiệm bản đồ.

Các điểm kiểm tra quan trọng nhất để thử nghiệm lược đồ:

1.Xác nhận các định dạng lược đồ khác nhau liên kết với cơ sở dữ liệu. Nhiều lần định dạng lập bản đồ của bảng có thể không tương thích với định dạng bản đồ có trong cấp độ giao diện người dùng của ứng dụng. 2.Có nhu cầu xác minh trong trường hợp các bảng / khung nhìn / cột chưa được ghép nối. 3.Cũng cần phải xác minh xem cơ sở dữ liệu không đồng nhất trong môi trường có phù hợp với bản đồ ứng dụng tổng thể. 4.Chúng ta hãy cùng xem xét một số công cụ thú vị để xác nhận các lược đồ cơ sở dữ liệu.

 • DBUnit được tích hợp với Ant rất phù hợp cho việc lập bản đồ thử nghiệm.
 • SQL Server cho phép người kiểm tra có thể kiểm tra và truy vấn lược đồ của cơ sở dữ liệu bằng cách viết các truy vấn đơn giản và không thông qua mã. Ví dụ: nếu các nhà phát triển muốn thay đổi cấu trúc bảng hoặc xóa nó, người kiểm tra sẽ muốn đảm bảo rằng tất cả các Thủ tục lưu trữ và Chế độ xem được sử dụng bảng tương thích với sự thay đổi cụ thể. Một ví dụ khác có thể là nếu người kiểm tra muốn kiểm tra các thay đổi lược đồ giữa 2 cơ sở dữ liệu, họ có thể làm điều đó bằng cách sử dụng các truy vấn đơn giản.

6.Bảng cơ sở dữ liệu, kiểm tra cột

Chúng ta hãy nhìn vào các case kiểm tra khác nhau để kiểm tra cơ sở dữ liệu và cột.

1.Việc lập bản đồ các trường của cơ sở dữ liệu và cột ở cuối trang phải tương thích với việc hiển thị giao diện người dùng. 2.Xác nhận length và quy ước đặt tên của cáctrường cơ sở dữ liệu và các cột như được xác định bởi các yêu cầu khách hàng. 3.Xác nhận sự hiển thị của bất kỳ bảng / cột cơ sở dữ liệu không được sử dụng / chưa được khai thác. 4.Xác nhận tính tương thích của loại dữ liệu , độ dài trường của các cột cơ sở dữ liệu phụ trợ với các cột dữ liệu phụ trợ có trong phần cuối của ứng dụng.

5.Các trường cơ sở dữ liệu cho phép người sử dụng cung cấp đầu vào, người dùng mong muốn theo yêu cầu của tài liệu yêu cầu khách hàng. Kiểm tra phím và lập chỉ mục Kiểm tra quan trọng cho các phím và chỉ mục -

 • Khóa chính
 • Khóa ngoài
 • Các ràng buộc đã được tạo ra trên các bảng.
 • Kiểm tra xem tài liệu tham khảo cho khoá ngoại có hợp lệ hay không.
 • Kiểm tra xem kiểu dữ liệu của khoá chính và khóa ngoài tương ứng có giống nhau ở hai bảng.
 • Kiểm tra xem các quy ước đặt tên yêu cầu đã được tuân thủ cho tất cả các khóa và chỉ mục hay chưa.
 • Kiểm tra kích thước và chiều dài của trường và chỉ mục có đúng như yêu cầu.

7.Lưu trữ thủ tục kiểm tra

Danh sách những case quan trọng nhất mà sẽ được xác nhận cho các thủ tục lưu trữ.

 • Nhóm phát triển đã chấp nhận yêu cầu về coding conventions - code chuẩn và đặt exception và xử lý lỗi cho tất cả các mô-đun cho các ứng dụng đang thử nghiệm.

 • Nhóm phát triển đã cover hết tất cả các điều kiện / vòng lặp bằng cách apply dữ liệu đầu vào ứng dụng đang được kiểm tra.

 • Nhóm phát triển đã áp dụng đúng cách hoạt động TRIM bất cứ khi nào dữ liệu được lấy từ các bảng trong Cơ sở dữ liệu.

 • Thực hiện thủ công thủ tục lưu trữ cung cấp cho người dùng cuối với kết quả được yêu cầu

 • Thực hiện thủ công thủ tục lưu trữ đảm bảo các bảng đang được cập nhật theo yêu cầu của ứng dụng đang thử nghiệm.

 • Thực hiện các Thủ tục Lưu trữ cho phép gọi ẩn của các trình kích hoạt bắt buộc.

 • Xác nhận sự hiện diện của bất kỳ thủ tục lưu trữ không sử dụng.

 • Xác nhận cho điều kiện Allow Null mà có thể được thực hiện done ở mức cơ sở dữ liệu.

 • Xác nhận thực tế là tất cả các Thủ tục Lưu trữ và Chức năng đã được thực hiện thành công khi Cơ sở dữ liệu đang thử nghiệm là trống.

 • Xác nhận sự tích hợp tổng thể của các module thủ tục lưu trữ theo yêu cầu của ứng dụng đang được kiểm tra. Một số công cụ thú vị để kiểm tra các thủ tục lưu trữ là LINQ, SP Test tool vv

Trong phần II chúng ta tiếp tục tìm hiểu Thử nghiệm kích hoạt, Xác nhận máy chủ cơ sở dữ liệu, Kiểm tra cơ sở dữ liệu chức năng, Đăng nhập và bảo vệ người dùng, Kiểm tra tải, Bài kiểm tra về áp lực, Những quan niệm sai lầm hoặc quan niệm sai liên quan đến kiểm tra cơ sở dữ liệu, Thực hành kiểm tra cơ sở dữ liệu tốt nhất