Kiểm tra Cơ sở dữ liệu (Dữ liệu) với Các Mẫu Thử nghiệm Phần II

1.Thử nghiệm trigger

 • Kiểm tra các yêu cầu về quy ước code đã được tuân theo trong giai đoạn coding của trigger
 • Kiểm tra xem các trình kích hoạt được thực hiện cho các giao dịch DML tương ứng đã hoàn thành các điều kiện yêu cầu.
 • Kiểm tra cập nhật dữ liệu một cách chính xác khi chúng đã được thực thi.
 • Xác nhận tính năng yêu cầu Cập nhật / Chèn / Xóa yêu cầu trong phạm vi ứng dụng đang được thử.

2.Xác nhận máy chủ cơ sở dữ liệu

 • Kiểm tra cấu hình máy chủ cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của doanh nghiệp.
 • Kiểm tra sự ủy quyền của người dùng được yêu cầu chỉ thực hiện những mức độ hành động mà ứng dụng yêu cầu.
 • Kiểm tra xem máy chủ cơ sở dữ liệu có thể đáp ứng nhu cầu của số lượng tối đa cho phép các giao dịch người dùng như được xác định bởi các yêu cầu kỹ thuật yêu cầu của khách hàng.

3.Kiểm tra cơ sở dữ liệu chức năng

Việc kiểm tra cơ sở dữ liệu chức năng như được xác định bởi yêu cầu đặc điểm kỹ thuật cần đảm bảo hầu hết các giao dịch và hoạt động được thực hiện bởi người dùng cuối là phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

Sau đây là các điều kiện cơ bản cần được quan sát để xác nhận cơ sở dữ liệu.

 • Khi trường đó là bắt buộc trong khi cho phép các giá trị NULL trên trường đó.
 • Khi độ dài của mỗi trường có kích thước phù hợp không?
 • Khi tất cả các trường tương tự có cùng tên trên bảng?
 • Kiểm tra các computed field trong cơ sở dữ liệu? Quá trình này đặc biệt là xác nhận hợp lệ các ánh xạ trường từ quan điểm của người dùng cuối. Trong kịch bản cụ thể này, người thử sẽ thực hiện một hoạt động ở mức cơ sở dữ liệu và sau đó sẽ điều hướng tới mục giao diện người dùng có liên quan để quan sát và xác nhận liệu việc kiểm tra xác thực có được thực hiện hay không.

4.Kiểm tra tính toàn vẹn và tính nhất quán của dữ liệu

Kiểm tra các case quan trọng sau đây:

 • Dữ liệu được tổ chức tốt về mặt logic
 • Dữ liệu được lưu trữ trong các bảng là chính xác và theo yêu cầu của khách hàng.
 • Dữ liệu không cần thiết trong ứng dụng cũng được kiểm tra.
 • Dữ liệu đã được lưu trữ theo yêu cầu đối với dữ liệu đã được cập nhật từ giao diện người dùng.
 • Các giao dịch đã được thực hiện theo yêu cầu khách hàng yêu cầu kỹ thuật và cho dù kết quả là chính xác hay không.
 • Dữ liệu đã được cam kết đúng cách nếu giao dịch đã được thực hiện thành công theo yêu cầu khách hàng.
 • Dữ liệu đã được sao lưu thành công hay không nếu giao dịch không được người dùng cuối thực hiện thành công.
 • Dữ liệu đã được sao lưu ở điều kiện giao dịch chưa được thực hiện thành công và nhiều cơ sở dữ liệu không đồng nhất đã tham gia vào giao dịch được đề cập đến.
 • Tất cả các giao dịch đã được thực hiện bằng cách sử dụng các thủ tục thiết kế yêu cầu theo yêu cầukhách hàng của hệ thống.

5.Đăng nhập và bảo vệ người dùng

Việc xác thực thông tin đăng nhập và bảo mật của người dùng cần phải tính đến những điều sau:

1.Ứng dụng ngăn cản người dùng tiến hành tiếp tục trong ứng dụng trong trường hợp

- tên người dùng không hợp lệ nhưng mật khẩu hợp lệ
- tên người dùng hợp lệ nhưng mật khẩu không hợp lệ.
- tên người dùng không hợp lệ và mật khẩu không hợp lệ.
- tên người dùng hợp lệ và mật khẩu hợp lệ.

2.Người dùng chỉ được phép thực hiện những hoạt động cụ thể được xác định bởi các yêu cầu kinh doanh. 3.Dữ liệu được bảo vệ khỏi truy cập trái phép 4.Phân vai trò người dùng khác nhau được tạo bằng các quyền khác nhau 5. Tất cả người dùng đã yêu cầu cấp quyền truy cập vào Cơ sở dữ liệu được chỉ định theo yêu cầu của các đặc điểm kinh doanh.

Kiểm tra dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu, số thẻ tín dụng được mã hóa và không được lưu trữ dưới dạng văn bản thuần túy trong cơ sở dữ liệu. Đó là case tốt để đảm bảo tất cả các tài khoản phải có mật khẩu phức tạp và không dễ đoán.

Thử nghiệm phi chức năng

Thử nghiệm phi chức năng trong bối cảnh thử nghiệm cơ sở dữ liệu có thể được phân loại thành các loại khác nhau theo yêu cầu của yêu cầu kinh doanh. Đây có thể là thử tải, stress, kiểm tra bảo mật , kiểm tra khả năng sử dụng , và kiểm tra tương thích và vv. Việc kiểm tra tải cũng như kiểm tra stress có thể được nhóm lại theo phạm vi Kiểm tra Hiệu suất phục vụ hai mục đích cụ thể khi nói đến vai trò của kiểm thử phi chức năng.

**Định lượng rủi ro **

Xác định số lượng rủi ro thực sự giúp các bên liên quan xác định được các yêu cầu về thời gian đáp ứng của hệ thống theo các mức tải yêu cầu. Đây là ý định ban đầu của bất kỳ nhiệm vụ đảm bảo chất lượng nào. Chúng ta cần lưu ý rằng việc kiểm tra tải không làm giảm thiểu rủi ro trực tiếp, nhưng thông qua quá trình xác định rủi ro và xác định số lượng rủi ro, đưa ra các cơ hội khắc phục và động lực để khắc phục để giảm rủi ro.

Yêu cầu về thiết bị hệ thống tối thiểu

Sự hiểu biết mà chúng tôi quan sát qua kiểm tra chính thức, cấu hình hệ thống tối thiểu cho phép hệ thống đáp ứng được kỳ vọng của các bên liên quan. Vì vậy, phần cứng không liên quan, phần mềm và chi phí sở hữu liên quan có thể được giảm thiểu. Yêu cầu cụ thể này có thể được phân loại là yêu cầu tối ưu hóa kinh doanh tổng thể.

6.Kiểm tra tải

Mục đích của bất kỳ kiểm tra tải là phải được hiểu rõ và ghi lại.

Các loại cấu hình sau đây là cần thiết để kiểm tra tải.

 • Các giao dịch người sử dụng thường xuyên nhất có tiềm năng tác động đến hiệu suất của tất cả các giao dịch khác nếu chúng không hiệu quả.
 • Ít nhất một giao dịch người dùng không chỉnh sửa phải được có trong bộ kiểm tra cuối cùng, do đó hiệu suất của các giao dịch đó có thể được phân biệt với các giao dịch phức tạp khác.
 • Các giao dịch quan trọng hơn nhằm tạo thuận lợi cho các mục tiêu chính của hệ thống cần được đưa vào, vì theo định nghĩa, sự thất bại trong các giao dịch này đã ảnh hưởng lớn nhất.
 • Cần phải có ít nhất một giao dịch có thể chỉnh sửa để có thể phân biệt được các giao dịch đó với các giao dịch khác.
 • Quan sát thời gian đáp ứng tối ưu với số lượng lớn người dùng ảo cho tất cả các yêu cầu.
 • Quan sát thời gian hiệu quả để tìm kiếm các hồ sơ khác nhau. Công cụ kiểm tra tải trọng quan trọng là load runner, win runner and JMeter

7.Bài kiểm tra về áp lực

 • Kiểm thử stress cũng đôi khi được gọi là thử nghiệm torturous vì nó nhấn mạnh ứng dụng đang được thử nghiệm với khối lượng lớn công việc mà hệ thống không thành công. Điều này giúp xác định các điểm hư hỏng của hệ thống.

 • Các công cụ kiểm stress quan trọng là load runner, win runner and JMeter.

 • Các vấn đề phổ biến nhất xảy ra trong quá trình kiểm tra cơ sở dữ liệu

1.Dữ liệu thử nghiệm mới phải được thiết kế sau khi clear các dữ liệu thử nghiệm cũ. Giải pháp: Có 1 Một kế hoạch trước và phương pháp để tạo ra dữ liệu thử nghiệm . 2.SQL generator được yêu cầu để chuyển đổi các trình xác nhận SQL để đảm bảo các truy vấn SQL là thích hợp để xử lý các trường hợp kiểm tra cơ sở dữ liệu được yêu cầu. Giải pháp: Duy trì các truy vấn SQL và cập nhật liên tục của họ là một phần quan trọng của quá trình kiểm tra tổng thể nên là một phần của chiến lược kiểm tra chung. 3.Các điều kiện tiên quyết nêu trên đảm bảo rằng việc thiết lập thủ tục kiểm tra cơ sở dữ liệu có thể tốn kém cũng như tốn thời gian. Giải pháp: Cần có sự cân bằng giữa chất lượng và thời gian biểu dự án tổng thể.

8.Những quan niệm sai lầm hoặc quan niệm sai liên quan đến kiểm tra cơ sở dữ liệu.

 • Thử nghiệm cơ sở dữ liệu đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên môn và đó là một công việc rất tẻ nhạt Thực tế: Hiệu quả và hiệu quả Cơ sở dữ liệu thử nghiệm cung cấp 1 chức năng ổn định lâu dài cho ứng dụng tổng thể do đó nó là cần thiết để làm việc chăm chỉ đằng sau nó.
 • Thử nghiệm cơ sở dữ liệu làm tăng thêm mối nút công việc Thực tế: Ngược lại, việc kiểm tra cơ sở dữ liệu làm tăng thêm giá trị cho công việc tổng thể bằng cách tìm ra các vấn đề ẩn và do đó chủ động giúp cải thiện ứng dụng tổng thể.
 • Thử nghiệm cơ sở dữ liệu làm chậm quá trình phát triển tổng thể Thực tế: Số lượng lớn các kiểm tra cơ sở dữ liệu giúp trong việc cải thiện chất lượng tổng thể cho các ứng dụng cơ sở dữ liệu.
 • Thử nghiệm cơ sở dữ liệu có thể tốn kém Thực tế: Bất kỳ chi phí kiểm tra cơ sở dữ liệu là một sự đầu tư dài hạn dẫn đến sự ổn định lâu dài và mạnh mẽ của ứng dụng. Do đó chi phí cho việc kiểm tra cơ sở dữ liệu là cần thiết.

9.Thực hành tốt nhất

 • Tất cả các dữ liệu bao gồm siêu dữ liệu cũng như các dữ liệu chức năng cần phải được xác nhận hợp lệ và mapping với của họ bằng các tài liệu yêu cầu kỹ thuật.
 • Việc xác thực dữ liệu thử nghiệm đã được tạo ra bởi sự tư vấn của nhóm phát triển cần phải được xác nhận.
 • Xác nhận dữ liệu đầu ra bằng cách sử dụng cách test thủ công(mannual) cũng như tự động(auto).
 • Triển khai các kỹ thuật khác nhau như kỹ thuật lập biểu đồ , kỹ thuật phân tương đương và kỹ thuật phân tích giá trị ranh giới để tạo ra các điều kiện dữ liệu thử nghiệm cần thiết.
 • Các quy tắc xác nhận tính toàn vẹn tham chiếu cho các bảng cơ sở dữ liệu cần thiết cũng cần được xác nhận.
 • Việc lựa chọn các giá trị mặc định của bảng để xác nhận hợp lệ trên cơ sở dữ liệu là một khái niệm rất quan trọng Cho dù các sự kiện đã ghi log đã được thêm thành công trong cơ sở dữ liệu cho tất cả các sự kiện đăng nhập yêu cầu
 • Các công việc dự kiến có được thực hiện đúng thời hạn không?
 • Thực hiện sao lưu cơ sở dữ liệu kịp thời.