+3

[JavaScript - ES6] Generators and Yield

Yield, generator và next()

Yield là một từ khóa đặc biệt. Nó không chỉ cho phép chúng ta tạm dừng quá trình thực thi của function mà còn emits một giá trị cho đối tượng (hoặc ngữ cảnh) gọi nó. Chúng ta sẽ xem xet một ví dụ sau:

function* doSomething() {
 yield 'hello';
 var lastInput = yield 'world';
 console.log(lastInput);
}

Chú ý, từ khóa yield phải được sử dụng trong khai báo function* (đây chính là một Generator) nhé, các bạn chú ý điểm này 😄

Chúng ta sẽ sử dụng function* trên như sau:

const s = doSomething()
console.log(s.next().value) // hello

Khi chúng ta gọi s.next().value chúng ta sẽ thu được giá trị hello, chính là giá trị của yield 'hello' và function sẽ tạm thời dừng thực thi cho đến khi chúng ta gọi s.next() lần tiếp theo

console.log(s.next().value) // world

Khi chúng ta gọi s.next(), chúng ta sẽ thu được một object gồm 2 thuộc tính là valuedone, ví dụ

function* doSomething() {
 yield 'hello'
 var lastInput = yield 'world'
 console.log(lastInput) // undefined
}

const s = doSomething()
console.log(s.next()) // { value: hello, done: false }
console.log(s.next()) // { value: world, done: false }
console.log(s.next()) // { done: true }

Với ví dụ trên, các bạn thấy cách dùng function*yield cũng khá đơn giản ko? 😄

Một trường hợp khác chúng ta cũng có thể sử dụng yeild với nhiều giá trị. Ví dụ

function* doSomething() {
 yield* ['hello', 'world']
}

var s = doSomething()

console.log(s.next().value) // hello
console.log(gen.next().value) // world

Chúng ta sẽ tiếp tục một ví dụ khá thú vị sau

function* generatorFoo() {
 yield 1
 yield 2
}

function* generatorBar() {
 yield generatorFoo();
 yield 'The end.';
}

var s = generatorBar()
console.log(s.next().value) // 1
console.log(s.next().value) // 2
console.log(s.next().value) // The end.

Như vậy chúng ta có thể thấy yield sẽ tuần tự được gọi khi function được lồng vào nhau. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng yield cho vòng lặp, ví dụ

function* greet() {
 yield 'hello'
 yield 'world'
}

for (let message of greet()) {
 console.log(message)
}
// hello
// world

Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét trường hợp sử dụng return trong function* (generator).

Sử dụng return trong generator

Giá trị của return trong function* sẽ không có tác dụng. Ví dụ

function* greet() {
 yield 'hello'
 yield 'world'
 return 1
}
console.log(greet()) // {} 
for (let message of greet()) {
 console.log(message)
}
// hello
// world

Để lấy được giá trị return trong function*, chúng ta phải sử dụng yield

function* greet1() {
 yield 'hello'
 yield 'world'
 return 1
}

function* greet2() {
 var returnValue = yield* greet1()
 console.log(returnValue) 
}

for (let message of greet2()) {
 console.log(message);
}
// hello
// world
// 1

Tham số trong generator

Giả sử chúng ta có một function như sau

function* player(name) {
 console.log('name received') // (A)
 var life = 1000
 yield 'Hello ' + name // (B)
 yield 'You have a life of a ' + life + ' years' // (C)
}

var p = player('Tuan')

Khi chúng ta khai báo player('Tuan'), function đã nhận được tham số name nhưng câu lệnh (A) chưa được thực thi cho đến khí chúng ta gọi next()

console.log(p.next().value)
// name received 
// Hello Tuan

Generator sẽ tạm dừng thực đến hết dòng lệnh (B) và chờ lời gọi next() tiếp theo.

console.log(p.next().value) // You have a life of a 1000 years

Dòng lệnh (C) đã được thực thi, nếu chúng ta tiếp tục gọi next(), chúng ta sẽ thu được undefined vì chúng ta đã thực hiện hết các yield

console.log(p.next().value) // undefined

Một chú ý cuối cùng là yield phải được khai báo và sử dụng trong phạm vi của function*. Như ví dụ sau, yield sẽ bị báo lỗi về cú pháp

function* generatorFoo() {
 [1, 2].forEach(function (item) {
  yield item // error
 })
}

Hy vọng với bài viết này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về GeneratorYield trong JavaScript ES6.

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết. Happy coding!!!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.