+2

SwiftData là gì? Tự làm chủ SwiftUI 5 và SwiftData cùng với Mastering SwiftUI 5 của Appcoda

SwiftUI tiếp tục là công nghệ hàng đầu để phát triển ứng dụng trên các thiết bị Apple. iOS 17 vừa ra mắt với nhiều tính năng SwiftUI mới thú vị như SwiftData, async image loading, v.v. Để tận dụng tối đa iOS 17, chúng tôi đã cập nhật nội dung cuốn sách "Mastering SwiftUI 5" và bổ sung tất cả các tính năng mới của SwiftUI trên iOS 17.

SwiftData là một framework mới của Apple giới thiệu tại WWDC 2022, cho phép xây dựng ứng dụng dữ liệu bằng cách kết hợp SwiftUI và Core Data.

Một số ví dụ về cách sử dụng SwiftData trong SwiftUI:

 • Tạo mô hình dữ liệu bằng entitiesrelationships giống như Core Data truyền thống. Sau đó sử dụng @FetchRequest để lấy dữ liệu từ mô hình vào SwiftUI views.
 • Sử dụng @ObservableObject để theo dõi thay đổi dữ liệu và cập nhật giao diện.
 • Thao tác dữ liệu bằng các hàm như fetch, delete, update ngay trong SwiftUI mà không cần context.
 • Tích hợp với CloudKit để lưu trữ dữ liệu trên iCloud một cách dễ dàng.
 • Sử dụng new Swift Charts library để hiển thị dữ liệu dạng biểu đồ, bảng. Như vậy SwiftData giúp lập trình viên iOS có thể xây dựng ứng dụng dữ liệu một cách dễ dàng, nhanh chóng hơn mà không cần quan tâm nhiều tới chi tiết thấp của Core Data.

Đây là một ví dụ đơn giản về cách sử dụng SwiftData trong SwiftUI:

// Tạo entity Task
@Entity 
struct Task: Identifiable {
 @ID var id: UUID
 var title: String
 var completed: Bool
}

// Tạo view hiển thị danh sách task
struct TaskListView: View {

 // Fetch tất cả các task
 @FetchRequest(sortDescriptors: [SortDescriptor(\.title)]) 
 var tasks: FetchedResults<Task>

 var body: some View {
  List {
   ForEach(tasks) { task in
    Text(task.title)
   }
  }
 }
}

// Thêm mới task
func addTask() {
 let newTask = Task(title: "Mua sữa", completed: false)
 persist(newTask)
}

// Xoá task
func removeTask(at offsets: IndexSet) {
 let taskToDelete = offsets.map { tasks[$0] }
 delete(taskToDelete) 
}

Điểm mấu chốt là sử dụng các property wrappers như @Entity, @FetchRequest để tương tác với dữ liệu, không cần quan tâm tới context. Các thao tác CRUD được đơn giản hoá thành các hàm persist, delete, update.

Trong phiên bản mới này, bạn sẽ học cách:

 • Sử dụng SwiftData để quản lý data một cách dễ dàng
 • Áp dụng async image loading để tăng tốc độ load ảnh
 • Tận dụng Swift Charts API mới để vẽ biểu đồ đẹp mắt
 • Cập nhật code lên SwiftUI 3 cho iOS 17 và Xcode 15 Với hơn 700 trang và 25 chương, đây là tài liệu hoàn hảo để nâng cao kỹ năng SwiftUI của bạn.

Hãy trở thành coder SwiftUI chuyên nghiệp trên iOS 17 bằng cách sở hữu ngay những cuốn sách thực chiến này! Đặt mua ngay để nhận được phiên bản PDF và các bản cập nhật trong năm 2023:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.