0

Hướng dẫn lập trình Android TV (phần 5) - ErrorSupportFragment

Giới thiệu

Lần trước tôi đã hướng dẫn change background động dựa theo nội dung đang chọn, Hôm nay tôi sẽ giới thiệu về ErrorSupportFragment, đây cũng là một component rất hay được sử dụng trong một ứng dụng Tivi

ErrorSupportFragment là một layout được cung cấp bở thư viện leanback, Dùng để hiển thị các thông báo lỗi về mạng, kết nối...

Implement

Tạo ErrorSupportActivity, ở đây chúng ta sẽ không sử dụng layout cho activity này

public class ErrorActivity extends Activity {
 
  private static final String TAG = ErrorActivity.class.getSimpleName();
 
  private ErrorFragment mErrorFragment;
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
 
    testError();
  }
 
  private void testError() {
    mErrorFragment = new ErrorFragment();
    getFragmentManager().beginTransaction().add(R.id.main_browse_fragment, mErrorFragment).commit();
  }
}

Tạo ErrorFragment extends từ ErrorSupportFragment của thư viện LeanBack

public class ErrorFragment extends android.support.v17.leanback.app.ErrorFragment {
 
  private static final String TAG = ErrorFragment.class.getSimpleName();
  private static final boolean TRANSLUCENT = true;
 
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    Log.d(TAG, "onCreate");
    super.onCreate(savedInstanceState);
    
    setTitle(getResources().getString(R.string.app_name));
    setErrorContent();
  }
 
  void setErrorContent() {
    setImageDrawable(getActivity().getDrawable(R.drawable.lb_ic_sad_cloud));
    setMessage(getResources().getString(R.string.error_fragment_message));
    setDefaultBackground(TRANSLUCENT);
 
    setButtonText(getResources().getString(R.string.dismiss_error));
    setButtonClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View arg0) {
        getFragmentManager().beginTransaction().remove(ErrorFragment.this).commit();
      }
    });
  }
}

Nhớ add ErrorActivity vào manifest

  <application>
  ...
 
    <activity android:name=".ErrorActivity" />
  </application>

Sử dụng ErrorFragment

Ở đây tôi sẽ show ErrorFragment mỗi khi click vào một item trong MainFragment

MainFragment - ItemViewClickedListenerJava
    @Override
    public void onItemClicked(Presenter.ViewHolder itemViewHolder, Object item, RowPresenter.ViewHolder rowViewHolder, Row row) {
      Intent intent = new Intent(getActivity(), ErrorActivity.class);
      startActivity(intent);
    }

Build and run

Cảm ơn các bạn đã theo dõi

Nguồn: http://corochann.com/android-tv-application-hands-on-tutorial-6-153.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.