+4

Flutter - Common plugin

Giới thiệu

Nếu bạn đang hoặc sẽ lập trình flutter, thì plugin là một thành phần không thể thiếu. cũng giống như các nền tảng khác. Không phải lúc nào tự chúng ta cũng có thể hoàn thành một công việc nào đó một cách tốt nhất, hay một vài công việc sẽ tốn rất nhiều effort để hoàn thành. Những lúc như thế này thì plugin chính là cứu cánh cho bạn. Plugin về cơ bản cũng như 3rd library của các nền tảng khác. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các plugin đang phổ biến và hữu dụng nhất khi lập trình flutter

shared_preferences

Plugin này sử dụng cơ chế lưu trữ data dưới local dựa trên Wraps NSUserDefaults (on iOS) và SharedPreferences (on Android) Cách sử dụng cũng cực kỳ đơn giản

void main() {
 runApp(MaterialApp(
  home: Scaffold(
   body: Center(
   child: RaisedButton(
    onPressed: _incrementCounter,
    child: Text('Increment Counter'),
    ),
   ),
  ),
 ));
}

_incrementCounter() async {
 SharedPreferences prefs = await SharedPreferences.getInstance();
 int counter = (prefs.getInt('counter') ?? 0) + 1;
 print('Pressed $counter times.');
 await prefs.setInt('counter', counter);
}****

url_launcher

Plugin dùng để launching một URL

void main() {
 runApp(Scaffold(
  body: Center(
   child: RaisedButton(
    onPressed: _launchURL,
    child: Text('Show Flutter homepage'),
   ),
  ),
 ));
}

_launchURL() async {
 const url = 'https://flutter.dev';
 if (await canLaunch(url)) {
  await launch(url);
 } else {
  throw 'Could not launch $url';
 }
}
Scheme Action
http:<URL> , https:<URL>, e.g. http://flutter.dev Open URL in the default browser
mailto:<email address>?subject=<subject>&body=<body>, e.g. mailto:[email protected]?subject=News&body=New%20plugin Create email to
tel:<phone number, e.g. tel:+1 555 010 999 Make a phone call to
sms:<phone number, e.g. sms:5550101234 Send an SMS message to

cached_network_image

Một plugin với tính năng tương tự như Glide hoặc Picasso trên Android

Sử dụng

With a placeholder:

CachedNetworkImage(
    imageUrl: "http://via.placeholder.com/350x150",
    placeholder: (context, url) => CircularProgressIndicator(),
    errorWidget: (context, url, error) => Icon(Icons.error),
   ),
Or with a progress indicator:

CachedNetworkImage(
    imageUrl: "http://via.placeholder.com/350x150",
    progressIndicatorBuilder: (context, url, downloadProgress) => 
        CircularProgressIndicator(value: downloadProgress.progress),
    errorWidget: (context, url, error) => Icon(Icons.error),
   ),
Image(image: CachedNetworkImageProvider(url))

image_picker

Plugin thực hiện picking một hoặc nhiều image from gallery

Sử dụng

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
File _image;

Future getImage() async {
 var image = await ImagePicker.pickImage(source: ImageSource.camera);

 setState(() {
  _image = image;
 });
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
 return Scaffold(
  appBar: AppBar(
   title: Text('Image Picker Example'),
  ),
  body: Center(
   child: _image == null
     ? Text('No image selected.')
     : Image.file(_image),
  ),
  floatingActionButton: FloatingActionButton(
   onPressed: getImage,
   tooltip: 'Pick Image',
   child: Icon(Icons.add_a_photo),
  ),
 );
}
}

permission_handler

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc handle permission trên cả android và ios thì plugin này chắc chắn không thể bỏ qua

Sử dụng

There are a number of Permissions. You can get a Permission's status, which is either undetermined, granted, denied, restricted or permanentlyDenied.

var status = await Permission.camera.status;
if (status.isUndetermined) {
 // We didn't ask for permission yet.
}

// You can can also directly ask the permission about its status.
if (await Permission.location.isRestricted) {
 // The OS restricts access, for example because of parental controls.
}
Call request() on a Permission to request it. If it has already been granted before, nothing happens.
request() returns the new status of the Permission.

if (await Permission.contacts.request().isGranted) {
 // Either the permission was already granted before or the user just granted it.
}

// You can request multiple permissions at once.
Map<Permission, PermissionStatus> statuses = await [
 Permission.location,
 Permission.storage,
].request();
print(statuses[Permission.location]);
Some permissions, for example location or acceleration sensor permissions, have an associated service, which can be enabled or disabled.

if (await Permission.locationWhenInUse.serviceStatus.isEnabled) {
 // Use location.
}
You can also open the app settings:

if (await Permission.speech.isPermanentlyDenied) {
 // The user opted to never again see the permission request dialog for this
 // app. The only way to change the permission's status now is to let the
 // user manually enable it in the system settings.
 openAppSettings();
}
On Android, you can show a rationale for using a permission:

bool isShown = await Permission.contacts.shouldShowRequestRationale;

video_player

Nếu bạn làm function nào có liên quan đến việc stream video thì đây chắc hẳn là thứ bạn cần rồi

Sử dụng

class VideoApp extends StatefulWidget {
 @override
 _VideoAppState createState() => _VideoAppState();
}

class _VideoAppState extends State<VideoApp> {
 VideoPlayerController _controller;

 @override
 void initState() {
  super.initState();
  _controller = VideoPlayerController.network(
    'http://www.sample-videos.com/video123/mp4/720/big_buck_bunny_720p_20mb.mp4')
   ..initialize().then((_) {
    // Ensure the first frame is shown after the video is initialized, even before the play button has been pressed.
    setState(() {});
   });
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Video Demo',
   home: Scaffold(
    body: Center(
     child: _controller.value.initialized
       ? AspectRatio(
         aspectRatio: _controller.value.aspectRatio,
         child: VideoPlayer(_controller),
        )
       : Container(),
    ),
    floatingActionButton: FloatingActionButton(
     onPressed: () {
      setState(() {
       _controller.value.isPlaying
         ? _controller.pause()
         : _controller.play();
      });
     },
     child: Icon(
      _controller.value.isPlaying ? Icons.pause : Icons.play_arrow,
     ),
    ),
   ),
  );
 }

 @override
 void dispose() {
  super.dispose();
  _controller.dispose();
 }
}

All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí