-1

Gửi SMS từ rails application dùng Twilio

Twilio có cung cấp nhiều cái dịch vụ như SMS, MMS, Voice call.... Giá dịch vụ của nó tuy theo từng địa điểm và dịch vụ bạn sử dụng. Bạn có thể tham khảo giá dịch vụ của nó ở đây https://www.twilio.com/pricing . Dưới đây mình sẽ giới thiệu cách dùng twilio và ruby để gửi SMS.

Config twilio

 1. Nếu bạn chưa có tài khoản twilio thì bạn cần tài khoản mới theo link này https://www.twilio.com/try-twilio.
 2. Sau khi nhập thông tin đầy đủ và click get started bạn sẽ cần verify số điện thoại của bạn. Mã verify sẽ gửi vào số điện thoại bạn sử dụng.
 3. Vào Twilio console để lấy ACCOUNT SID và AUTH TOKEN. Các thông số này sẽ cần khi bạn gọi hàm send SMS từ trong rails project.

Install gem

Thêm gem twilio vào project và run bundle install

gem "twilio-ruby"

Để gửi tin nhắn bạn chỉ cần viết service như dưới.

class TwilioService
 def send_sms
  account_sid = 'ACCOUNT SID'
  auth_token = 'AUTH TOKEN'
  @client = Twilio::REST::Client.new(account_sid, auth_token)

  message = @client.messages.create(
   from: '+15005550006',
   body: 'body',
   to: '+855962401306'
  )
 end
end
 • ACCOUNT SID và AUTH TOKEN bạn sẽ lấy được từ trong Twilio console.
 • tham số from là số điện thoại dùng để gửi tin nhắn
 • tham số body là nội dung tin nhắn
 • tham số to là số điện thoại bạn muốn gửi tin nhắn

Tài liệu tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.